image_pdfimage_print
You are here:

Dr. Jasmin Jusufi

Udhëheqës i zyrës për sigurimin e cilësisë

Detyrat kryesore:

  • Në bashkëpunim me prorektorin për sigurimin e cilësisë, kujdesen për krijimin, plotësimin dhe avancimin e vazhdueshëm të politikave të universitetit në funksion të sigurimit e cilësisë në universitet.
  • Në bazë të të dhënave të siguruara përmes mekanizmave për sigurimin e cilësisë, përpilon raporte të ndryshme për nevoja të universitetit.
  • Udhëheqë dhe mbikëqyrë punën me koordinatorët për sigurimin e cilësisë në kuadër të njësive akademike.
  • Koordinon dhe mbikëqyrë punën dhe kujdeset për mbarëvajtje e procesit të akreditimit institucional dhe të akreditimit të programeve duke mbështetur njësitë akademike në këtë proces.
  • Luan një rol aktiv në procesin e vlerësimit të personelit akademik dhe kujdeset për zbatimin e dispozitave ligjore dhe nënligjore në lidhje me këtë proces.
  • Krijon, ruan dhe mirëmbanë dokumentacionin e personelit akademik në kuadër të kompetencave të zyrës për nevoja të institucionit dhe për akreditim.
  • Përgatitë raporte dhe analiza të ndryshme sipas kërkesave të prorektorit dhe menaxhmentit të universitetit.
  • Bën vlerësim të rregull të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimeve për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me standardet e kërkuara; Kryen punë të tjera të ngjashme sipas kërkesës së menaxhmentit dhe nevojave të Universitetit.