Pasqyra e programit

BACHELOR - ADMINISTRIM BIZNESI

VITI I PARË - Semestri i parë


VITI I PARË - Semestri i dytë
Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë ECTS
L             U
1 O Kontabiliteti Financiar II 2 2 6
2 O Makroekonomia 2 2 6
3 O Biznesi Ndërkombëtar 3 0 5
4 O Statistika 1 2 5
5 O Bazat e Menaxhimit 2 1 5
6 Z Sociologji 2 1 3
Gjuha Turke II
VITI I DYTË - Semestri i tretë
Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë ECTS
L         U
1 O Financat e Korporatave 3 1 6
2 O E-Marketingu 2 2 6
3 O Marrja e Vendimeve Biznesore 2 1 5
4 O Mikroekonomia 3 0 5
5 O Shkathtësitë Negociuese - Lidership 2 1 5
6 Z Etika Biznesore 2 1 3
Menaxhimi i Projekteve
VITI I DYTË - Semestri i katërt
Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë ECTS
L             U
1 O Menaxhimi Financiar 3 1 5
2 O Sistemi Informativ në Biznes 2 2 6
3 O Kërkimet në Marketing 2 1 6
4 O Parimet e Resurseve Humane 2 1 5
5 O Menaxhimi i Ndryshimeve 1 2 5
6 Z Anglishtja Afariste II 2 1 3
Shkrimi Akademik
PROFILI: KONTABILITET
VITI I TRETË - Semestri i pestë
Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë ECTS
L             U
1 O Raportimi Financiar I 2 2 6
2 O Auditimi 3 1 6
3 O Kontabiliteti i Tatimeve 2 2 6
4 O Sistemi Informativ i Kontabilitetit 2 2 6
5 O Vizitë Studimore 6
VITI I TRETË - Semestri i gjashtë
Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë ECTS
L             U
1 O Analiza Financiare 1 2 4
2 O Kontabiliteti Menaxherial 1 2 4
3 O Raportimi Financiar II 1 2 4
4 O Qeverisja Korporative 3 0 3
5 O Praktika 3
6 O Tezat e diplomës 12
PROFILI: AGROBIZNES
VITI I TRETË - Semestri i pestë
Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë ECTS
L              U
1 O Hyrje në Fermat e Qumështit 2 2 6
2 O Hyrje në Hortikulturë 2 1 5
3 O Prodhimi në Serra 2 1 5
4 O Parimet e Marketingut në Agrikulturë 2 1 5
5 O Parimet e Agrobiznesit 2 1 5
VITI I TRETË - Semestri i gjashtë
Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë ECTS
L              U
1 O Prodhimi dhe Menaxhimi i Mishit 3 1 5
2 O Prodhimi i Produkteve të Perimeve 2 1 5
3 O Projektet në Agrobiznes 2 1 6
4 O Praktika 6
5 O Tezat e diplomës 12
O - Lëndë Obligative
Z - Lëndë Zgjellore
L - Ligjerata
U - Ushtrime

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/