Kurikula

Bachelor në Juridik

Bachelor në Juridik me fillim për vitin akademik 2015/2016

Viti I-Semestri I,  viti akademik 2015/2016

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

1.

1.1 Fillët e së Drejtës (Hyrja ne teorinë e përgjithshme juridike)

O

7

3

2

5

2.

1.2 E Drejta Kushtetuese I  Pjesa e përgjithshme normative

O

7

3

1

4

3.

1.3 Historia e Shtetit dhe së Drejtës në përgjithësi dhe në veçanti  e shtetit  Shqiptar

O

7

3

2

5

4.

1.4. Gjuhe Angleze (juridike) I

Alternative: gjuha gjermane I, frënge I

O

5

2

1

3

5.

1.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

1.5.1 Sociologjia Juridike

1.5.2 Psikologji Gjyqësore

1.5.3 Kompetencat Ndërkulturore

1.5.4 Hyrje në Ekonomi;

Z

4

2

1

3

30

13

7

20

Viti I-Semestri II-të

6.

2. 1. Fillet e se Drejtës (Hyrja ne filozofin e se Drejtës dhe të drejtës publike)

O

7

3

2

5

7.

2.2 E Drejta Romake (Bazat dhe e Drejta Sendore Romake)

O

7

3

2

5

8.

2.3 E Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut

O

7

3

2

5

9.

2.4. Gjuhe Angleze (juridike) II

Alternative: gjuha gjermane II, gjuha frënge II

O

5

2

1

3

10.

2.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

2.5.1 Teoria dhe Praktika Parlamentare,

2.5.2 E Drejta Doganore,

2.5.3 E Drejta Ndërtimore dhe e Planifikimit Hapësinor.

Z

4

2

1

3

Total ECTS 30  për semestër

30

13

8

21

No.

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

1.

3.1 E Drejta Civile pjesa e përgjithshme

O

7

3

2

5

2.

3.2 E Drejta kushtetuese pozitive

O

6

3

1

4

3.

3.3 E Drejta Ndërkombëtare Publike

O

6

3

1

4

4.

3.4  E Drejta Penale I

O

7

3

2

5

5.

3.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

3.5.1 E Drejta Biznesore,

3.5.2 Kriminologji,

3.5.3 Metodologjia dhe shkrimi   ligjor,

3.5.4 E Drejta e Falimentimit.

Z

4

2

1

3

30

14

7

21

Viti II - Semestri IV-të

6.

4.1 Drejta Civile pjesa e veçantë   (E Drejta Sendore)

O

7

3

2

5

7.

4.2  E Drejta Ndërkombëtare Private

O

6

3

1

4

8.

4.3 E Drejta Evropiane

O

6

3

1

4

9.

4.4 E Drejta Penale II

O

7

3

2

5

10.

4.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

4.5.1 Etika profesionale dhe ligjore;

4.5.2 Penologji;

4.5.3 .Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve ndërkombëtare.

Z

4

2

3

30

14

7

21

Viti III dhe viti IV akademik 2012/2013 (Kurikula e vjeter)

Viti III - Semesteri V

No.

Lënda

Statusi

ECTS

ligj

Usht

L+U

Bartësi i lëndës

1.

5.1 E Drejta Punës dhe e Drejta e Sigurimit Social

O

7

3

2

5

2.

5.2 E Drejta e Penale Procedurale II

O

5

2

1

3

3.

5.3 Procedurat Admnistrative

O

7

3

2

5

4.

5.4 E Drejta Tregtare

O

6

3

1

4

5.

5.5 Zgjidhni njeren nga keto lende: 5.5.1 Kriminologjia; 5.5.2 E Drejta e Drejta Konsullore dhe Diplomatike;

5.5.3 E Drejta e Mbrojtjes se Konsumatorit

O

5

2

1

3

Viti III - Semesteri VI

 

6.

6.1 E Drejta Civile Procedurale I

O

6

3

1

4

7.

6. 2  Drejta Nderkombetare Private

O

7

3

2

5

8.

6.3 E Drejta e Ndertimore dhe e Planifikimit Hapsinor

O

7

3

2

5

9.

6.4 E Financat dhe e Drejta Financiare

O

5

2

1

3

10.

6.5 Zgjidhni njeren nga keto lende: 6.5.1 E Drejta e Falimentimit 6.5.2 E Drejta Ndërkombëtare e Punës;

6.5.3 E Drejta Ndërkombëtare Tregtare

E

5

2

1

3

Total ECTS

30

13

7

20


Viti IV - Semesteri VII

No.

Subject

Status

ECTS

ligj

Usht

L+U

Subject Bearer

1.

7.1 E Drejta Civile Procedurale II

O

5

2

1

3

2.

7.2 E  Drejta Sociale

O

7

3

2

5

3.

7.3 E Drejta e Detyrimeve

O

6

3

1

4

4.

7.4 E Drejta Penale Nderkombëtare

O

7

3

2

5

5.

7.5 Zgjidhni njeren nga keto lende: 7.5.1 Organizatat Ndërkombëtare; 7.5.2 E Drejta Bankare; 7.5.3 Administrimi Lokal

O

5

2

1

3

 

Viti IV - Semesti VIII

 

6.

8.1 Arbitrazhi dhe teknikat tjera për zgjidhjen alternative të kontesteve

O

5

2

1

3

7.

8.2 Zgjidh njërën nga këto lëndë:

8.2.1 Teoria e mardhënieve ndërkombëtare;

8.2.3 Politikat dhe Administrata Publike; 8.2.3 Arbitrazhi;

8.2.4 Institucionet Financiare Ndërkombëtare;

E

5

2

1

3

Total ECTS (8 semestra)

30

13

7

20

Tema e diplomës

O

20

Total

O

240

104

56

160

O – Obligatory, E-Elective

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.