Kurikula

Bachelor në Juridik

Bachelor në Juridik me fillim për vitin akademik 2015/2016

Viti I-Semestri I,  viti akademik 2015/2016

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

1.

1.1 Fillët e së Drejtës (Hyrja ne teorinë e përgjithshme juridike)

O

7

3

2

5

2.

1.2 E Drejta Kushtetuese I  Pjesa e përgjithshme normative

O

7

3

1

4

3.

1.3 Historia e Shtetit dhe së Drejtës në përgjithësi dhe në veçanti  e shtetit  Shqiptar

O

7

3

2

5

4.

1.4. Gjuhe Angleze (juridike) I

Alternative: gjuha gjermane I, frënge I

O

5

2

1

3

5.

1.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

1.5.1 Sociologjia Juridike

1.5.2 Psikologji Gjyqësore

1.5.3 Kompetencat Ndërkulturore

1.5.4 Hyrje në Ekonomi;

Z

4

2

1

3

30

13

7

20

Viti I-Semestri II-të

6.

2. 1. Fillet e se Drejtës (Hyrja ne filozofin e se Drejtës dhe të drejtës publike)

O

7

3

2

5

7.

2.2 E Drejta Romake (Bazat dhe e Drejta Sendore Romake)

O

7

3

2

5

8.

2.3 E Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut

O

7

3

2

5

9.

2.4. Gjuhe Angleze (juridike) II

Alternative: gjuha gjermane II, gjuha frënge II

O

5

2

1

3

10.

2.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

2.5.1 Teoria dhe Praktika Parlamentare,

2.5.2 E Drejta Doganore,

2.5.3 E Drejta Ndërtimore dhe e Planifikimit Hapësinor.

Z

4

2

1

3

Total ECTS 30  për semestër

30

13

8

21

No.

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

1.

3.1 E Drejta Civile pjesa e përgjithshme

O

7

3

2

5

2.

3.2 E Drejta kushtetuese pozitive

O

6

3

1

4

3.

3.3 E Drejta Ndërkombëtare Publike

O

6

3

1

4

4.

3.4  E Drejta Penale I

O

7

3

2

5

5.

3.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

3.5.1 E Drejta Biznesore,

3.5.2 Kriminologji,

3.5.3 Metodologjia dhe shkrimi   ligjor,

3.5.4 E Drejta e Falimentimit.

Z

4

2

1

3

30

14

7

21

Viti II - Semestri IV-të

6.

4.1 Drejta Civile pjesa e veçantë   (E Drejta Sendore)

O

7

3

2

5

7.

4.2  E Drejta Ndërkombëtare Private

O

6

3

1

4

8.

4.3 E Drejta Evropiane

O

6

3

1

4

9.

4.4 E Drejta Penale II

O

7

3

2

5

10.

4.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

4.5.1 Etika profesionale dhe ligjore;

4.5.2 Penologji;

4.5.3 .Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve ndërkombëtare.

Z

4

2

3

30

14

7

21

Viti III dhe viti IV akademik 2012/2013 (Kurikula e vjeter)

Viti III - Semesteri V

No.

Lënda

Statusi

ECTS

ligj

Usht

L+U

Bartësi i lëndës

1.

5.1 E Drejta Punës dhe e Drejta e Sigurimit Social

O

7

3

2

5

2.

5.2 E Drejta e Penale Procedurale II

O

5

2

1

3

3.

5.3 Procedurat Admnistrative

O

7

3

2

5

4.

5.4 E Drejta Tregtare

O

6

3

1

4

5.

5.5 Zgjidhni njeren nga keto lende: 5.5.1 Kriminologjia; 5.5.2 E Drejta e Drejta Konsullore dhe Diplomatike;

5.5.3 E Drejta e Mbrojtjes se Konsumatorit

O

5

2

1

3

Viti III - Semesteri VI

 

6.

6.1 E Drejta Civile Procedurale I

O

6

3

1

4

7.

6. 2  Drejta Nderkombetare Private

O

7

3

2

5

8.

6.3 E Drejta e Ndertimore dhe e Planifikimit Hapsinor

O

7

3

2

5

9.

6.4 E Financat dhe e Drejta Financiare

O

5

2

1

3

10.

6.5 Zgjidhni njeren nga keto lende: 6.5.1 E Drejta e Falimentimit 6.5.2 E Drejta Ndërkombëtare e Punës;

6.5.3 E Drejta Ndërkombëtare Tregtare

E

5

2

1

3

Total ECTS

30

13

7

20


Viti IV - Semesteri VII

No.

Subject

Status

ECTS

ligj

Usht

L+U

Subject Bearer

1.

7.1 E Drejta Civile Procedurale II

O

5

2

1

3

2.

7.2 E  Drejta Sociale

O

7

3

2

5

3.

7.3 E Drejta e Detyrimeve

O

6

3

1

4

4.

7.4 E Drejta Penale Nderkombëtare

O

7

3

2

5

5.

7.5 Zgjidhni njeren nga keto lende: 7.5.1 Organizatat Ndërkombëtare; 7.5.2 E Drejta Bankare; 7.5.3 Administrimi Lokal

O

5

2

1

3

 

Viti IV - Semesti VIII

 

6.

8.1 Arbitrazhi dhe teknikat tjera për zgjidhjen alternative të kontesteve

O

5

2

1

3

7.

8.2 Zgjidh njërën nga këto lëndë:

8.2.1 Teoria e mardhënieve ndërkombëtare;

8.2.3 Politikat dhe Administrata Publike; 8.2.3 Arbitrazhi;

8.2.4 Institucionet Financiare Ndërkombëtare;

E

5

2

1

3

Total ECTS (8 semestra)

30

13

7

20

Tema e diplomës

O

20

Total

O

240

104

56

160

O – Obligatory, E-Elective

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.