Kurikula

Bachelor në Juridik

Bachelor në Juridik me fillim për vitin akademik 2015/2016

Viti I-Semestri I,  viti akademik 2015/2016

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

1.

1.1 Fillët e së Drejtës (Hyrja ne teorinë e përgjithshme juridike)

O

7

3

2

5

2.

1.2 E Drejta Kushtetuese I  Pjesa e përgjithshme normative

O

7

3

1

4

3.

1.3 Historia e Shtetit dhe së Drejtës në përgjithësi dhe në veçanti  e shtetit  Shqiptar

O

7

3

2

5

4.

1.4. Gjuhe Angleze (juridike) I

Alternative: gjuha gjermane I, frënge I

O

5

2

1

3

5.

1.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

1.5.1 Sociologjia Juridike

1.5.2 Psikologji Gjyqësore

1.5.3 Kompetencat Ndërkulturore

1.5.4 Hyrje në Ekonomi;

Z

4

2

1

3

30

13

7

20

Viti I-Semestri II-të

6.

2. 1. Fillet e se Drejtës (Hyrja ne filozofin e se Drejtës dhe të drejtës publike)

O

7

3

2

5

7.

2.2 E Drejta Romake (Bazat dhe e Drejta Sendore Romake)

O

7

3

2

5

8.

2.3 E Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut

O

7

3

2

5

9.

2.4. Gjuhe Angleze (juridike) II

Alternative: gjuha gjermane II, gjuha frënge II

O

5

2

1

3

10.

2.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

2.5.1 Teoria dhe Praktika Parlamentare,

2.5.2 E Drejta Doganore,

2.5.3 E Drejta Ndërtimore dhe e Planifikimit Hapësinor.

Z

4

2

1

3

Total ECTS 30  për semestër

30

13

8

21

No.

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

1.

3.1 E Drejta Civile pjesa e përgjithshme

O

7

3

2

5

2.

3.2 E Drejta kushtetuese pozitive

O

6

3

1

4

3.

3.3 E Drejta Ndërkombëtare Publike

O

6

3

1

4

4.

3.4  E Drejta Penale I

O

7

3

2

5

5.

3.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

3.5.1 E Drejta Biznesore,

3.5.2 Kriminologji,

3.5.3 Metodologjia dhe shkrimi   ligjor,

3.5.4 E Drejta e Falimentimit.

Z

4

2

1

3

30

14

7

21

Viti II - Semestri IV-të

6.

4.1 Drejta Civile pjesa e veçantë   (E Drejta Sendore)

O

7

3

2

5

7.

4.2  E Drejta Ndërkombëtare Private

O

6

3

1

4

8.

4.3 E Drejta Evropiane

O

6

3

1

4

9.

4.4 E Drejta Penale II

O

7

3

2

5

10.

4.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

4.5.1 Etika profesionale dhe ligjore;

4.5.2 Penologji;

4.5.3 .Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve ndërkombëtare.

Z

4

2

3

30

14

7

21

Viti III dhe viti IV akademik 2012/2013 (Kurikula e vjeter)

Viti III - Semesteri V

No.

Lënda

Statusi

ECTS

ligj

Usht

L+U

Bartësi i lëndës

1.

5.1 E Drejta Punës dhe e Drejta e Sigurimit Social

O

7

3

2

5

2.

5.2 E Drejta e Penale Procedurale II

O

5

2

1

3

3.

5.3 Procedurat Admnistrative

O

7

3

2

5

4.

5.4 E Drejta Tregtare

O

6

3

1

4

5.

5.5 Zgjidhni njeren nga keto lende: 5.5.1 Kriminologjia; 5.5.2 E Drejta e Drejta Konsullore dhe Diplomatike;

5.5.3 E Drejta e Mbrojtjes se Konsumatorit

O

5

2

1

3

Viti III - Semesteri VI

 

6.

6.1 E Drejta Civile Procedurale I

O

6

3

1

4

7.

6. 2  Drejta Nderkombetare Private

O

7

3

2

5

8.

6.3 E Drejta e Ndertimore dhe e Planifikimit Hapsinor

O

7

3

2

5

9.

6.4 E Financat dhe e Drejta Financiare

O

5

2

1

3

10.

6.5 Zgjidhni njeren nga keto lende: 6.5.1 E Drejta e Falimentimit 6.5.2 E Drejta Ndërkombëtare e Punës;

6.5.3 E Drejta Ndërkombëtare Tregtare

E

5

2

1

3

Total ECTS

30

13

7

20


Viti IV - Semesteri VII

No.

Subject

Status

ECTS

ligj

Usht

L+U

Subject Bearer

1.

7.1 E Drejta Civile Procedurale II

O

5

2

1

3

2.

7.2 E  Drejta Sociale

O

7

3

2

5

3.

7.3 E Drejta e Detyrimeve

O

6

3

1

4

4.

7.4 E Drejta Penale Nderkombëtare

O

7

3

2

5

5.

7.5 Zgjidhni njeren nga keto lende: 7.5.1 Organizatat Ndërkombëtare; 7.5.2 E Drejta Bankare; 7.5.3 Administrimi Lokal

O

5

2

1

3

 

Viti IV - Semesti VIII

 

6.

8.1 Arbitrazhi dhe teknikat tjera për zgjidhjen alternative të kontesteve

O

5

2

1

3

7.

8.2 Zgjidh njërën nga këto lëndë:

8.2.1 Teoria e mardhënieve ndërkombëtare;

8.2.3 Politikat dhe Administrata Publike; 8.2.3 Arbitrazhi;

8.2.4 Institucionet Financiare Ndërkombëtare;

E

5

2

1

3

Total ECTS (8 semestra)

30

13

7

20

Tema e diplomës

O

20

Total

O

240

104

56

160

O – Obligatory, E-Elective

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

SEMS

SEMS

SEMS