Bachelor në Juridik me fillim për vitin akademik 2015/2016

Viti I-Semestri I,  viti akademik 2015/2016

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

Barëtësit e lëndës

1.

1.1 Fillet e se Drejtës (Hyrja ne teorinë e përgjithshme juridike)

O

7

3

2

5

Dr. Kadri KRYEYIU

2.

1.2 E Drejta Kushtetuese I  Pjesa e përgjithshme normative

O

7

3

1

4

Dr.  Kadri KRYEYIU

3.

1.3 Historia e Shtetit dhe së Drejtës në përgjithësi dhe në veçanti  e shtetit  Shqiptar

O

7

3

2

5

 

 

4.

1.4. Gjuhe Angleze (juridike) I

Alternative: gjuha gjermane I, frënge I

O

5

2

1

3

 

5.

1.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

1.5.1 Sociologjia Juridike

1.5.2 Psikologji Gjygjesore

1.5.3 Kompetencat Ndërkulturore

1.5.4 Hyrje në Ekonomi;

Z

4

2

1

3

 

 

 

 

30

13

7

20

Viti I-Semestri II-të

6.

2. 1. Fillet e se Drejtës (Hyrja ne filozofin e se Drejtës dhe të drejtës publike)

O

7

3

2

5

Dr. Kadri KRYEZIU

7.

2.2 E Drejta Romake (Bazat dhe e Drejta Sendore Romake)

O

7

3

2

5

Dr. Muharrem Faiku

8.

2.3 E Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut

O

7

3

2

5


9.

2.4. Gjuhe Angleze (juridike) II

Alternative: gjuha gjermane II, gjuha frënge II

O

5

2

1

3


10.

2.5 Zgjidhni njerën nga këto lende:

2.5.1 Teoria dhe Praktika,

Parlamentare,

2.5.2 E Drejta Doganore,

2.5.3 E Drejta Ndertimore dhe e Planifikimit Hapësinor.

Z

4

2

1

3

2.5.1 Dr. Kadri KRYEZIU

 

 

2.5.3 Dr.Armend Podvorica

Total ECTS 30  për semester

30

13

8

21

No.

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

Barëtësit e lëndës

1.

3.1 E Drejta Civile pjesa e përgjithshme

O

7

3

2

5

Dr. Muharrem Faiku

2.

3.2 E Drejta kushtetuese pozitive

O

6

3

1

4

Dr. Arif RIZA

3.

3.3 E Drejta Ndërkombëtare Publike

O

6

3

1

4

Dr. Arif Riza

Dr. Halim Bajraktari

4.

3.4  E Drejta Penale I

O

7

3

2

5

Dr. Enver BUQAJ

5.

3.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

3.5.1 E Drejta Biznesore,

3.5.2 Kriminologji,

3.5.3 Metodologjia dhe shkrimi   ligjor,

3.5.4 E Drejta e Falimentimit.

Z

4

2

1

3


3.5.2 Dr. Enver BUÇAJ

 

30

14

7

21

Viti II - Semestri IV-të

6.

4.1 Drejta Civile pjesa e posaçëshëme  (E Drejta Sendore)

O

7

3

2

5

Dr.  Muharrem FAIKU

7.

4.2  E Drejta Administrative

O

6

3

1

4

Dr. Kadri Kryeziu

8.

4.3 E Drejta Evropiane

O

6

3

1

4

Dr. Arif RIZA

9.

4.4 E Drejta Penale II

O

7

3

2

5

Dr. Enver BUQAJ

10.

4.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

4.5.1 Etika profesionale dhe ligjore;

4.5.2 Penologji;

4.5.3 .Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve ndërkombëtare.

Z

4

2

3

 

4.5.3 Dr. Halim BAJRAKTARI

30

14

7

21

Viti II - Semestri III-të

Viti III - Semestri V-të

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

Barëtësit e lëndës

1.

5.1 E Drejta e Procedurës Civile I pjesa kontestimore

O

7

3

2

5

Dr. Muharrem FAIKU

2.

5.2  E Drejta e Procedurës Penale I

O

7

3

2

5

Dr. Armend Podvorica

3.

5.3 Mbrojtja e Konsumatorit

O

6

3

1

4


4.

5.4 Mjekësia Ligjore

O

6

3

1

4


5.

5.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

5.5.1 E Drejta Diplomatike dhe  Konsullore;

5.5.2 E Drejta Ndërkombëtare Tregtare;

5.5.3 Kriminalistika.

Z

4

2

1

3

Dr. Arif RIZA

Dr. Halim BAJRAKTRI

Dr. Enver BUÇAJ

30

14

7

21

 

Viti III - Semestri VI-të

6.

6.1 E Drejta e Procedurës Civile II  Jo kontestimore

O

7

3

2

5

Dr. Muharem FAIKU

7.

6.2  E Drejta e Procedurës  Penale II

O

7

3

2

5

Dr. Armend Podvorica

8.

6.3 E Drejta Familjare dhe Trashëgimore

O

6

3

1

5

Dr. Muharem Faiku

9.

6.4 E Drejta Ndërkombëtare Private

O

5

2

1

3

Dr. Halim BAJRAKTARI

10.

6.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:

6.5.1 E Drejta Ndërkombëtare e Punës;

6.5.2 Politikat dhe Administrata Publike;

6.5.3. Gjykatat Ndërkombëtare

Z

4

2

1

3

 

Dr.Kadri KRZEYIU

 

30

13

8

21

O –

 

Obligatory/obligatore, E-Elective/zgjedhore

Viti IV - Semesteri VII

Subject

Status

ECTS

ligj

Usht

L+U

Subject Bearer

1.

7.1 E Drejta Civile Procedurale II

O

5

2

1

3

2.

7.2 E  Drejta Sociale

O

7

3

2

5

3.

7.3 E Drejta e Detyrimeve

O

6

3

1

4

4.

7.4 E Drejta Penale Nderkombëtare

O

7

3

2

5

5.

7.5 Zgjidhni njeren nga keto lende: 7.5.1 Organizatat Ndërkombëtare; 7.5.2 E Drejta Bankare; 7.5.3 Administrimi Lokal

O

5

2

1

3

 

Viti IV - Semesti VIII

 

6.

8.1 Arbitrazhi dhe teknikat tjera për zgjidhjen alternative të kontesteve

O

5

2

1

3

7.

8.2 Zgjidh njërën nga këto lëndë:

8.2.1 Teoria e mardhënieve ndërkombëtare;

8.2.3 Politikat dhe Administrata Publike; 8.2.3 Arbitrazhi;

8.2.4 Institucionet Financiare Ndërkombëtare;

E

5

2

1

3

Total ECTS (8 semestra)

30

13

7

20

Tema e diplomës

O

20

Total

O

240

104

56

160

O – Obligatory, E-Elective

Vërejtje: Në të gjitha lëndët ku janë dy orë ushtrime pra (3 L + 2 U) së pari jepet provimi nga ushtrimet për të pasur të drejtë me hyrë në provime.

Grada Akademike:

Studentet të cilët mbarojn studimet në fakultetin juridik të universitetit të Prizrenit do të marrin gradën: Baqelor i Juridikut- Drejtim i Përgjithëshëm (240 ECTS),

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/