LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati/ja Krenare Simitçiu do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “INTEGRIMET EKONOMIKE NDËRKOMBËTARE ", në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 02.05.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 14 (Katërmbëdhjetë).

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1. Prof.  Ass. Dr. Behxhet Brajshori, Kryetar;
2. Prof.  Ass. Dr. Nerimane Bajraktari,  anëtarë;
3. Prof. Ass. Dr.Gani Gjini, mentor;

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati/ja Bledar Zekolli do të mbroj punimin e Masterit, me titull: "KOSOVA DHE MSA-JA" në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 03.04.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 11:30 (njëmbëdhjetë e tridhjetë).

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1. Prof. Ass.  Dr. Bekim Berisha, Kryetar;
2. Prof. Ass.  Dr. Gani Gjini,  anëtarë;
3. Prof.Ass. Dr. Halim Bajraktari ,mentor;

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati/ja Kurtish Hoxhaj do të mbroj punimin e Masterit, me titull:" XHAMIT E QYTETIT TË PRIZRENIT SHEKULLI XV-XIX" në programin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim në Turizëm" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 04.04.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 12 (dymbëdhjetë)

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1.Prof. Ass. Dr. Gani Gjini, Kryetar;
2.Prof. Ass. Dr. Drita Krasniqi,  anëtare;
3. Prof.Ass. Dr. Arben Hajdari ,mentor;

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati/ja Ilir Sopjani do të mbroj punimin e Masterit,me titull:“OBJEKTET E TRASHËGIMISË KULTURORE TË PERIUDHËS OSMANE NË PRISHTINË" në programin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim në Turizëm" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 04.04.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 10 (dhjetë)

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1.Prof. Ass. Dr. Bekim Berisha, Kryetar;
2.Prof. Ass. Dr. Hamdi Hoti, anëtar;
3. Prof.Ass. Dr. Arben Hajdari, mentor;

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati/ja Albana Sallauka do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “TRASHËGIMIA KULTURORE NË REGJIONIN E PRIZRENIT", në programin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim në Turizëm" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 04.04.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 11 (njëmbëdhjetë).

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1. Prof.Ass. Dr. Behxhet Brajshori, Kryetar;
2. Prof.Ass. Dr. Gani Gjini,  anëtar;
3. Prof. Ass.Dr.Arben Hajdari,

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati/ja Venhar Qafleshi do të mbroj punimin e Masterit, me titull:" ZHVILLIMI I SISTEMIT FINACIAR DHE TREGU I SIGURIMEVE",  në programin "Kontabilitet dhe Auditim" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 04.04.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 9 (nëntë)

 

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1.Prof. Ass. Dr. Halil Kukaj, Kryetar;
2.Prof. Ass. Dr. Hysni Terziu, anëtarë;
3. Prof.Ass. Dr.Bekim Berisha, anëtarë;

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati/ja Ardita Lezi do të mbroj punimin e Masterit, me titull: "ROLI I VENDIMMARRJES MENAXHERIALE NË NDERMARRJET E MESME NË KOSOVË" në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 08.03.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 11 (njëmbëdhjetë).

 

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1.Prof. Ass. Dr. Behxhet Brajshori, Kryetar;
2.Prof. Ass. Dr. Hysni Terziu,  anëtarë;
3.Prof. Ass. Dr.Hamdi Hoti ,mentor;

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati/ja Shqipe Mula do të mbroj punimin e Masterit, me titull: ““PLISI NDËRMJET TRADITES DHE RIFUNKSIONALIZIMIT " në programin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim në Turizëm" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 09.03.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 11 (njëmbëdhjetë).

 

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje:

1. Prof.Ass. Dr. Behxhet Brajshori, Kryetar;
2. Prof.Ass. Dr. Gani Gjini,  anëtar;
3. Prof.  Dr. Drita Statovci ,mentore;

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati/ja Mirlinda Daka do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “MENAXHIMI DHE PROMOVIMI I TRASHËGIMISË FETARE TË PRIZRENIT DHE ROLI I SAJ NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT"në programin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim në Turizëm" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 09.03.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 10 (dhjetë).

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1.Prof.Ass. Dr. Drita Statovci, Kryetare;
2.Prof.Ass. Dr. Bahtije Gërbeshi, anëtarë;
3.Prof.Ass. Dr.Behxhet Brajshori, mentor.

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati/ja Bekim Spahiu do të mbroj punimin e Masterit, me titull: "NDIKIMI I REMITANCAVE NË EKONOMIT FAMILJARE NË KOMUNEN E PRIZRENIT" në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 08.03.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 10 (dhjetë).

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1.Prof.Ass. Dr. Halil Kukaj, Kryetar;
2.Prof.Ass. Dr. Hysni Terziu,  anëtarë;
3.Prof.Ass. Dr. Bekim Berisha ,mentor.

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja Albolena Morina do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “QEVERISJA KORPORATIVE DHE PROFERMANCA FINANCIARE E SHOQËRIVE ME PËRGJEGJËSIT TË KUFIZUARA NË KOSOVË", në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 08.03.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 9 (nëntë).

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1. Prof.Ass.Dr.Halil Kukaj, Kryetar,
2. Prof.Ass.Dr.Hysni Terziu, anëtarë,
3. Prof.Ass.Dr.Bekim Berisha, mentor.

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

NJ O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit Ekonomik se ka filluar procedura e regjistrimit / vërtetimit të semestrit veror prej dt. 02.03.2017 dhe zgjat deri më datë10.03.2017.

Bazuar në Udhëzimin administrativ të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë sipas nr.ref 17/2014 dt. 06.05.2014 në lidhje me aplikimin e pagesave të studentëve në universitetet publike në Republikën e Kosovës dhe në zbatim të nenit 2 paragrafi 1 të Udhëzimit së lartcekur për studentët e vitit të I-rë të nivelit të studimeve bachellor, të njëjtit janë të liruar nga pagesat administrative të semestrit. Ndërsa lidhur me pagesat për vitet tjera të studimit vlejnë tarifat e parapara me Udhëzimin administrativ të sipërshënuar.

Regjistrimi dhe vërtetimi bëhet me plotësimin e formularit i cili gjendet në hapësirën e Fakultetit  Ekonomik ,kati i parë.

Vërejtje: Ju lutem që t’i respektoni afatet e sipërshënuar në lidhje me regjistrimin / vërtetimin e semestrit veror!

DEKANATI

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati/ja Jetmir Krasniqi do të mbroj punimin e Masterit, me titull: ''MENAXHIMI I EMIGRACIONIT NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË KOSOVËS 2012 - 2015",  në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 15.02.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 12 (dymbëdhjetë).

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1. Prof.Ass. Dr. Hysni Terziu, Kryetar;
2. Prof.Ass. Dr. Nerimane Bajraktari,  anëtarë;
3. Prof.Ass. Dr. Hamdi Hoti ,mentor;

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master: Dushe Vezaj
Dt. 09. 02.2017, Prizren

 

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati/ja Doruntina Mustafa do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “INVESTIMET KAPITALE NË KOMUNEN E PRIZRENIT PËR PERIUDHEN 2013 - 2015", në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 15.02.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 11 (njëmbëdhjetë).

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1. Prof. Ass. Dr. Hysni Terziu, Kryetar;
2. Prof. Ass. Dr. Halil Kukaj,  anëtarë;
3. Prof. Ass. Dr. Hamdi Hoti ,mentor;

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master: Dushe Vezaj
Dt. 09. 02.2017, Prizren

NJOFTIM


Njoftohen studentët e Fakultetit ekonomik, departamenti AB se ligjërata e humbur nga lënda Kontabiliteti i tatimeve me datë 03.01.2017, (viti i ri) do zëvendsohet me datën 04.01.2016 grupi .I. nga ora 11, dhe grupi .II. nga ora 12 ku do tê mbahet edhe kolokfiumi i dytë nga kjo lêndë mësimor

Profesori i lëndës
Prof. Ass. Dr. Adem Zogjani

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati/ja Arbnora Kryeziu do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " MENAXHIMI I BURIMEVE NJERZORE DHE APLIKIMI I IT- së NË KOSOVË", në programin "Kontabilitet dhe Auditim" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 05.01.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 12 (dymbëdhjetë).

Arbnora Kryeziu, e lindur me 19.03.1985 në Prizren, ka diplomuar me dt. 22.10.2009, në Universitetin Prishtinës,Fakulteti Ekonomik, Programi " Banka Financa dhe Kontabilitet"

Karrierën e saj profesionale e ka filluar si  Kontabiliste,  në kompaninë Inter Konto SHPK, Prizren, nga 01.02.2008 dhe vazhdon të punon nga dt. 01.02.2011 deri me dt. 30.09.2015 është Auditore e Certifikuar, Shoqata e Kontabilistëve dhe Auditorëve ,SCAAK, Prishtina (Kosovë)  Kandidatja ka të krye edhe një varg trajnimesh profesionale.

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1. Prof.Ass.Dr.Behxhet Brajshori, Kryetar;

2. Prof.Ass. Dr.Halil Kukaj, anëtarë;

3. Prof.Ass.Dr.Hamdi Hoti, mentor;

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati  Muharrem Fazliu do të mbroj punimin e Masterit, me titull: "MENAXHIMI DHE RËNDËSIA E PËRDORIMIT TË ANALIZAVE FINANCIARE NË NDËRMARRJET PUBLIKE" në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 05.01.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 13 (trembëdhjetë).

Muharrem Fazliu i lindur me 25.06.1968  në Celinë, Komuna e Rahovecit, ka diplomuar me dt.13.05.1994, në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Ekonomik, Drejtimi “Ekonomia e Ndërmarrjes” (Drejtimi i Kontabilitetit). Karrierën e tij profesionale e ka filluar në Administratën Tatimore të Kosovës, si Inspektor Tatimor, dhe ka punuar në periudhën prej vitit 2001, deri në vitin 2014. Nga viti 2014 është punësuar si Auditor i brendshëm në Universitetin e Prizrenit ku vazhdon të punoj në këtë profesion.

Kandidati ka të kryer një varg trajnimesh që lidhen me punën e tij profesionale.

 

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1. Prof.Ass.Dr.Halil Kukaj, Kryetar,

2. Prof.Ass.Dr.Hysni Terziu, anëtarë,

3. Prof.Ass.Dr.Hamdi Hoti, mentor,

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

 

Zyrtare për Master

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati/ja Dafina Avdullahu do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " MENAXHIMI I INFORMACIONIT DHE RËNDËSIA E TIJË NË MARRJEN E VENDIMEVE MENAXHERIALE", në programin "Kontabilitet dhe Auditim" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 05.01.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 11 (njëmbëdhjetë).

Dafina Avdullahu, e lindur me 02.03.1992 në Prizren, ka diplomuar me dt. 29.09.2014, në Universitetin Prizrenit,Fakulteti Ekonomik, Programi "Kontabilitet dhe Auditim"

 

Karrierën e saj profesionale e ka filluar në Raiffeisen Bankë në sektorin për informim të klientëve në lidhje me Debit Kartelat dhe ka punuar në periudhën nga 10.12.2013 deri me 31.01.2014. Nga dt. 01.11.2016, kandidatja punon në NLB Bankë në pozitën e këshilltares për klient -  komercialiste. Kandidatja ka të kryer edhe një varg trajnimesh që lidhen me punën e saj  profesionale.

Komisionin dotë jetë në këtë përbërje :

1. Prof.Ass.Dr.Gani Gjini, Kryetar;

2. Prof. Dr.Halil Kukaj, anëtarë;

3. Prof.Ass.Dr.Behxhet Brajshori, mentor;

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për Master

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët që janë pranuar në master për vitin akademik 2016/2017, të bëjnë regjistrimin e vitit dhe të paraqiten në zyrën për master në Fakultetin Ekonomik që ta bëjnë fotografimin për ID kartela.

Ky njoftim vlen për të tria programet e nivelit master.

I njoftojmë të gjithë kandidatët që kanë aplikuar në programin Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim në Turizem  se janë të pranuar sipas listës.

Ky është afati i fundit për paraqitjen dhe regjistrimin në Master.

 

Prizren                                                                    Zyra për Master

Dt. 19.12.2016

Rezultatet e Provimit pranues në Fakultetin Ekonomik për studimet në nivelin Master për vitin akademik 2016/2017

Fakulteti Ekonomik

Listat të nivelit Master :

Rezultatet për Drejtimin: Administrim Biznesi

Rezultatet për Drejtimin: Kontabilitet dhe Auditim

Rezultatet për Drejtimin: Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim i Turizmit

Rezultatet për Drejtimin: Administrim Biznesi (Lista Minoriteteve)

Rezultatet për Drejtimin: Kontabilitet dhe Auditim (Lista Minoriteteve)


Rezultatet e provimit pranues të afatit të parë në Fakultetin Ekonomik për vitin Akademik 2016/2017:

Rezultatet:

Drejtimi: Administrim Biznesi

Drejtimi: Menaxhment Ndërkombëtar

 

Afati për ankesa është më: 25.07.2016, ndërsa shqyrtimi i tyre do të bëhet më 26.07.2016.

UNIVERSITETI "UKSHIN HOTI" PRIZREN
Fakulteti Ekonomik

NJOFTIM

Njoftohen studentet e programit master, drejtimi Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim në Turizëm,se nga dt. 08.02.2016 mundë ti bëjnë kërkesat për procedimin temave , në  Zyrën për master .

Studenti i cili i ka kryer obligimet e parapara me planin dhe programin mësimor të studimit përkatës, fiton të drejtën të marrë temen e masterit.

Studenti mundë të praqes temën e masterit me minus dy provime.


Mbështetur në Rregulloren për përcaktimin e kritereve të studimeve themelore (të datës 25.05.2015 nr.183/a), Fakulteti i Ekonomisë publikon këtë:

Lajmërim

Lajmërohen të gjithë studentët e Fakultetit të Ekonomisë, si:

  • Paraqitja e provimeve për afatin e janarit do të bëhet nga data 15.01.2016 - 20.01.2016.
  • Mbajtja e provimeve do të bëhet nga data 21.01.2016 - 14.02.2016.
  • Paraqitja e provimit të diplomës bëhet nga data 05.01.2016 - 12.01.2016.
  • Mbrojtja e punimit përfundimtar - Diplomës bëhet nga data 08 - 15.02.2016.

Dekanati u uron suksese!

u.d. Dekani  Prof. Ass. Dr. Isuf Lushi

NJOFTIM

Njoftohen kandidatët që ne rast kur numri i kandidateve eshte me i vogel se numri i parpare me konkurs, atëhere mund të pranohen edhe kandidatet me not mesatare me të ulët se 8.00, por ata do t'i nënshtrohen provimit pranues sipas konkursit për përzgjedhjen e kandidateve për pranim në studime post diplomike - Master për vitin akademik 2015-2016.

Provimi pranues do te mbahet me 31.10.2015
  • Administrim Biznesi duke filluar nga ora 10:00
  • Kontabilitet dhe Auditim në ora 12:00
  • Trashegimi Kulturore dhe Menaxhim ne Turizem, testimi i njohurive te kandidateve do të mbahet me 31.10.2015 duke filluar nga ora 10:00.
Me respekt U.d. Dekani Prof.Gani Gjini

NJOFTIM

Me 26.10.2015 ne ora 11:OO ne Afmiteatrin e Fakultetit Ekonomik do te mban nje ligjerat zoteri Hajri Igli Kelmendi pronar i nje kompanie turke me titull Investimet e Huaja ne Kosove dhe nevoja e tregut te perbashket shqipetar.

Me respekt U.d.Dekani

 

Prof. Dr. Gani Gjini

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e vitit të parë se nesër më datën 01.10.2015 nora 10.00  do të bëhet hapja solemne e vitit te ri akademik tek amfiteatri i fakultetit Ekonomik për të 2 drejtimet : Administrim Biznesi  , Menxhment Nderkombtare.

u.d. Dekani

Prof.Dr. Gani Gjini

Vendimin e komisionit të ankesave pas ankesave të kandidateve për pranim në Fakultetin Ekonomik afati i parë 2015

Rezultatet e provimit pranues në Fakultetin Ekonomik, afati i parë 2015/16

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2014, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së"

Njoftim

Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së