Prof. Ass. Dr. Naim Baftiu

Në vitin 2012 kam përfunduare doktoraturën me titull ”Optimalizimi i shiritave transportues per eskavatoret rotor ne minierat qymyrore te Kosoves” ne Departmentin e Xehetaris ne fakultetin e Gjeoshkencave dhe Teknologjise ne Mitrovice, Universitetin e Prishtinës dhe kam marr gradën Doktor i Shkencave Teknike.

Në vitin 2002 kam përfunduar magjistraturën me titull ”Hulumtimi i mundësisë së zëvendësimit te gypave me tegel ne ata pa tegel ” ne fakultetin e Inxhinieris Mekanike, ne Universitetin e Prishtines dhe kam marr gradën Magjistër i Shkencave Teknike.

Në vitin 1994 në Universitetin e Prishtinës kam përfunduar fakultetin teknik drejtimi i gjeoshkencave teknike me titull ”Mundësia e eksploatimit të boksiteve te Kosovës” dhe kam marr gradën Inxhinier i diplomuar.

Ka punuar ne Institutin per hulumtime shkencore dhe Zhvillim "INKOS" prej vitit 2000.

 

  • Projektues i projekteve energjetikenë viti: 2000-2004
  • Projektues përgjegjës i projekteve energjetike viti: 2004-2006
  • Koordinator i Sektorit energjetik viti: 2006-2009
  • Udhëheqës i Departamentit viti: 2009-2013
  • Instituti per Hulumtime Shkencore dhe Zhvillim “INKOS” KEK,Obiliq, Prishtinë

 

Autobiografia - CV