Samedin Krraba

 

Në vitin 2012 kam përfunduare doktoraturën me titull ”Modelimi, simulimi dhe optimalizimi i veglave për shtancim dhe shpim” ne universitetin e Prishtinës ne Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe kam marr gradën Doktor i Shkencave Teknike (Dr. Tek )

Në vitin 2003 kam përfunduar magjistraturën me titull ”Hulumtimi i mundësisë së optimalizimit të vijës për prodhimin e pompave centrifugale” Punimi i magjistraturës mbulon fushën: Projektimi i Sistemeve Prodhuese . ne Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, Prishtine.

Në vitin 1993 në Universitetin e Prishtinës kam përfunduar fakultetin me temen “Çifti i dhëmbëzoreve me vidë pafund”. Punimi i diplomës mbulon fushën e Konstruksioneve Makinerike ne Fakultetin e Makinerisë, Prishtinë.