Senatin e UPZ-së e përbejnë:

 

 • Prof. Dr. Ramë Vataj - Rektor, Kryesues i Senatit;
 • Prof. ass.dr. Malush Mjaku - Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore, anëtar;
 • Dr.sc. Sadik Idriz - Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë, anëtar;
 • Prof.ass.dr. Kadri Kryeziu - Prorektor për Buxhet, Financa dhe infrastrukturë;

 

 • Prof.asoc.dr. Ismet Temaj, Dekan i Fakultetit të Edukimit, anëtar;
 • Prof.ass.dr. Flamur Shala u.d. Dekan i Fakultetit Filologjisë, anëtar;
 • Prof.ass.dr. Samedin Krrabaj, u.d. Dekan i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, anëtar;
 • Prof.ass.dr. Halil Kukaj, u.d. Dekan i Fakultetit Ekonomik, anëtar;
 • Prof.ass.dr. Arif Riza, Dekan i Fakultetit Juridik, anëtar;
 • Prof.ass.dr. Isuf Lushi, u.d. Dekan i Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit , anëtar;
 • Burim Berisha, U.D. Sekretar, anëtar  ex officio;
 • Përparim Avdullahu, Përkthyes i gjuhës angleze, anëtar;
 • Arianit Berisha, Kryetar i parlamentit studentor, anëtar ex officio;
 • Ilirjana Saramati, Parlamenti studentor, anëtar;
 • Milot Krasniqi, Parlamenti studentor, anëtar
 • Prof.ass.dr. Drita Krasniqi, Fakulteti Ekonomik, Anëtar
 • Ma.sc.(Phd cand.) Shefki Shterbani, Fakulteti Juridik, Anëtar
 • Ma.sc. Artan Reshani(Phd cand.), Fakulteti i Edukimit, Anëtar

 

 

II.  Sipas Statutit Të UPZ (neni 47) detyrat dhe përgjegjësit e Senatit janë si në vijim:

1. Varësisht nga përgjegjësia e përgjithshme e Këshillit drejtues dhe nga përgjegjësia e Rektorit dhe e prorektorëve, Senati është përgjegjës për:
1.1.çështjet e përgjithshme  akademike që lidhen me kërkime, studime, mësimdhënie dhe kurset në Universitet, duke përfshirë:
1.2.kriteret për pranimin e studentëve;
1.3.zgjedhjen e mësimdhënësve (personelin akademik);
1.4.politikat dhe procedurat për vlerësimin dhe mbajtjen e provimeve për konstatimin e punës akademike të studentëve;
1.5. përmbajtjen e planprogrameve;
1.6. sigurimin e mësimit tërëjetësor;
1.7. standardet akademike, validitetin dhe rishikimin e kurseve;
1.8. sigurimin e cilësisë dhe vlerësimin;
1.9. procedurën për dhënien e kualifikimeve dhe të titujve akademikë të nderit;
1.10.procedurën për përjashtimin e studentëve për shkak të shkeljeve të   dispozitave ligjore.
2. Zhvillimin e strategjisë për aktivitetet akademike në Universitet dhe për mjetet e nevojshme për t’i mbështetur ato si dhe ofrimin e këshillave për Rektorin dhe Këshillin drejtues.
3. Zhvillimin e politikës së mbrojtjes së pronësisë intelektuale të Universitetit dhe shfrytëzimin komercial të saj.
4. Sigurimin e këshillave për çështje të tjera që Këshilli drejtues ose Rektori mund të kërkojnë nga Senati.

1. Detyrat e Senatit janë:


1.1. të aprovojë Statutin e Universitetit, të propozuar nga Këshilli drejtues;
1.2. të zgjedhë anëtarët e Këshillit drejtues që propozohen  nga Universiteti;
1.3. të zgjedhë dekanët dhe prodekanët sipas propozimeve të Këshillave të  njësive  akademike përkatëse;
1.4. të shkarkojë dekanët dhe prodekanët sipas procedurës së caktuar me këtë Statut;
1.5. të lëshojë vendime për pranimin dhe shuarjen e njësive akademike ;
1.6. të propozojë ndryshime të tjera në status të tyre për miratim nga ana e Këshillit Drejtues.
1.7. të miratojë programet e studimeve të njësive akademike;
1.8. të përpilojë strategji për zhvillimin akademik të Universitetit;
1.9. të nxjerrë Rregullore të përgjithshme për fushat e punës arsimore, kërkimore dhe  artistike;
1.10. të caktojë procedura dhe kritere për vlerësimin e mësimdhënies, punës  shkencore dhe artistike;

1.11. të propozojë kriteret për regjistrimin e studentëve, në përputhje me këtë Statut dhe Ligjin mbi Arsimin e Lartë;
1.12. të vendos për kriteret për përjashtimin e studentëve;
1.13. të definojë standardet akademike për ligjërata dhe për sigurim të cilësisë së mësimeve, në pajtim me këtë Statut;
1.14. të vendosë për kriteret e provimit;
1.15. të përcaktojë përmbajtjen e të gjitha të dhënave akademike dhe dokumentacionit sipas këtij Statuti;
1.16. të vendosë procedurën për vlerësimin e personelit akademik në përputhje me këtë Statut;
1.17. të zgjedhë anëtarët për të gjitha komisionet dhe këshillat që i formon Senati;
1.18. të marrë vendimet përfundimtare duke i marrë parasysh kundërshtimet e dhëna nga këshillat e njësive akademike;
1.19. të vendosë për dhënien e titullit Dr. Honoris causa;
1.20. të vendosë për dhënien e titullit Profesor emeritus sipas dispozitave të këtijStatuti;
1.21. të vendosë për dhënien e titullit Anëtar Nderi i Universitetit;
1.22. të shqyrtojë çështjet, me kërkesë të Këshillit drejtues apo Rektorit;
1.23. të shqyrtojë çështjet, me kërkesë të parlamentit të studentëve;
1.24. të nxjerrë Rregulloren e punës së Senatit;
1.25. të shqyrtojë çështje të tjera siç përcaktohen nga ky Statut ose me kërkesën e  Këshillit drejtues, Rektorit, këshillave të fakulteteve ose Parlamentit Studentor.


Neni 49


1. Senati mund të formojë këshilla ose komisione të përkohshme për ta këshilluar atë lidhur me aspekte të veçanta të punës së tij.
2. Senati ka një komision të përhershëm, të quajtur Komisioni i studimeve, sipas dispozitave të këtij Statuti

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.