Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Programi: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit – Niveli Bachelor (B.sc.)

Të dhënat themelore për programin e studimit

Emri i programit të studimit

Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit

Niveli kualifikimit sipas KKK

(me shkurtesat BA, MA, PhD, program doktorate, kurs universitar, certifikatë apo diplomë profesionale)

Bsc (Bachelor i Shkencave)

Grada akademike dhe emërtimi i diplomës në formë të plotë dhe të shkurtuar

Bachelor i Shkencave të Pyjeve dhe Mjedisit (Bsc. Forest. and Environ.)

Fusha e studimit sipas Erasmus Suject Area Codes (ESAC)

01.6

Profili i programit akademik (specializimi)

Shkencat e Jetës (Shkencat e Pyjeve)

Kohëzgjatja minimale e studimit

3 vite

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje nga puna, studim në distancë etj.)

E rregullt

Numri i ECTS kredive (total dhe për vit)

180 ECTS

Modulet /Lëndët (titujt)

Matematikë

Kimi e përgjithshme dhe organike 1 dhe 2

Biologjia e shtazëve

Biologjia e bimëve

Fizikë

Sistematikë dhe botanikë e pyjeve

Pedologjia e pyjeve

Informatikë

Gjuhë angleze

Silvikultura 1 dhe 2

Kimia e pyjeve

Gjenetika e pyjeve

Dendrometria

Meteorologjia

Patologjia e pyjeve

Entomologjia e pyjeve

Agropylltari

Makanizimi i pyjeve

Ekologji e bimëve dhe gjeobotanikë

Administrimi dhe politikat e resurseve pyjore Ergonomia e pyjeve

Revitalizimi i pyjeve

GIS për analizën e peizazhit

Bazat e ekonomisë

Legjislacioni i pyjeve dhe mjedisit

Planifikimi i menaxhimit të pyjeve

Mbrojtja e pyjeve nga zjarret

B.Sc. Teza

Lëndët zgjedhore:

Prodhimi i pyjeve

Mikrobiologjia ekologjike

Prodhimi bimor

Inxhinieringu i pyjeve

Fitosociologjia e pyjeve

Monitorimi i mjedisit

Prerja e pyjeve

Menaxhimi i gjuetis

Hidrologjia e pyjeve

Punë praktike

Numri i vendeve të studimit

50

Udhëheqës i programit studimor

Dr. Bekim Gashi

Dr. Elez Krasniqi

Dr. Rame Vataj

Personeli i përhershëm shkencor/artistik

(Numri sipas kategorive të personelit)

1 - profesorë të rregullt (Prof. Dr.)

1 - profesor të asocuar (Prof. Asoc. Dr.)

3 - profesor asistentë (Prof. Ass. Dr.)

Taksat e studimit

50 €*/student/vit

*Sipas udhëzimit të fundit administrativ të MASHT do të aplikohet pagesa për studime!

Arsyeshmeria e programit për tregun e punës

Pyjet janë një hapësirë ​​të veçantë të jetesës, ato ndihmojnë të krijojë ekuilibrin ekologjik dhe, në të njëjtën kohë, të sigurojë popullatën e njeriut me një burim themelor të ripërtritshëm, si dhe përfitimet e shumta jo-materiale. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk është e mundur pa profesionistët e pylltarisë. Pothuajse 60% e territorit të Kosovës është e mbuluar me pyje, që është një veçori në Evropë dhe është një mundësi e shkëlqyer për zhvillimin, që nga burimet e rralla natyrore dhe deri te menaxhimi i qëndrueshëm i tyre. Programi i studimit kualifikon studentët për të punuar në ekosistemet pyjore në përputhje me parimet moderne të afërta me natyrën, dhe menaxhimin e qëndrueshëm. Një skemë e tillë kërkon lidhjen mes shkencave ekologjike, ekonomike dhe teknike. Ajo kërkon njohuri të ekosistemeve pyjore, aspektet sociale të menaxhimit të pyjeve, teknikat e ndryshme dhe teknologjit e përdorura në menaxhimin e pyjeve dhe njohja me mjete moderne metodologjike. Një avantazh i programit të studimit është veçantia mbi praktikën individuale dhe punës në ambient.

Universiteti Ukshin Hoti ka bazën e domosdoshme për hartim dhe realizimin e planit mësimor, sepse përparësia e kryesore e këtij plan programit të hartuar dhe i propozuar për akreditim, mbështet në trendët e zhvillimit bashkëkohorë të fushës së shkencave pyjore, ndërsa pozita gjeografike që ka regjioni i Prizren për shkak se është afër parkut nacional “Malet e Sharrit” e bënë këtë program edhe më të lehtë për të implementuar në praktikë në njërën anë, ndërsa në anën tjetër është edhe program i veçantë studimor ngase asnjë Universitet tjetër në Kosovë nuk ofron program studimor në Shkencat e Pyjeve.

Të diplomuarit mund të gjejnë punësim në ndërmarrjet e shërbimeve pyjore publike, organizatat për menaxhimin e kafshëve të egra dhe mbrojtjen e natyrës, organizatat ekonomike dhe shkolla ​​(e mesme dhe arsimin e lartë). Gjithnjë e më shumë mundësi janë të siguruara nga vetë-punësimi - sipërmarrës të pavarur (të përpunimit fillestar të drurit, krijimin e pyjeve, tregtimin e drurit, pemëtari, prodhimi drumeve dekorativ, ekoturizmin, agjencitë private këshilluese në pylltari, inxhinieri biologjike, planifikim hapësinor, menaxhimin e zonave malore). Për shkak të sipërfaqeve të mëdha pyjore dhe rëndësinë e tyre në Kosovë, kërkesa për profesionistët pyjore në administratë, dhe në organizata qeveritare dhe jo-qeveritare që merren me mbrojtjen e  natyrës, është në rritje.

Një numër i konsiderueshëm i të diplomuarve mund të punësohen edhe në ndërmarrje private, si serra për prodhim komercial (prodhim i pemëve dhe bimëve dekorative), por edhe në laboratorë të lëmisë relevante.

2.3 Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

Emërtimi i programit të studimit: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit (Bachelor)

Numri i ECTS kredive për programin e propozuar të studimeve: 180

Programi e studimit të universiteteve evropiane me të cilat është i krahasueshëm programi i Shkencave të Pyjeve dhe Mjedisit i Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit (Universiteti  #1  nënkupton Universitetin me të cilin programet e studimit janë në pajtueshmëri 80% dhe Universiteti  #2 nënkupton Universitetin me të cilin jeni të ngjashëm).

Universiteti Ukshin Hoti, në Prizren

Universiteti  #1

Universiteti  #2

Emërtimi i universitetit

Universiteti Ukshin Hoti

Università Politecnica delle Marche

(Ancona, Italy).

2Università degli Studi di Palermo

(Palermo, Italy).

3University of Ljubljana (Slovenia)

Fakulteti

Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

Faculty of Agriculture

2Scienze Agrarie e Forestali

3Biotechnical Faculty

Titulli i programit

Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit

Forest and Environmental Science

2Forest and Environmental Science

3Forestry and Renewable Forest Resources

% e krahasueshmërisë

Rreth 80%

2Rreth 80%

3Rreth 20%

2.4 Qëllimi dhe profili i programit

Pylltaria është profesion, shkencë dhe aftësi e menaxhimit dhe ruajtjes së ekosistemeve pyjore për të mirën e përhershme të shoqërisë, mjedisit dhe ekonomisë. Prandaj, qëllimi është që të diplomuarit e pylltarisë të aftësohen për të menaxhuar ekosistemet pyjore nga aspektet biologjike-mjedisore, teknike dhe ekonomike.

Qëllimi kryesor i programit është që të ofroj edukim të nivelit bachelor të pylltarisë. Për shkak të sipërfaqeve të mëdha pyjore dhe rëndësinë e tyre në Kosovë, kërkesa për profesionistët pyjore në administratë, dhe në organizata qeveritare dhe jo-qeveritare që merren me mbrojtjen e  natyrës, është gjithnjë në rritje. Njohuri bazike në shkencat e natyrës, së bashku me aplikimin e tyre në pylltari, do të ofrojnë edukimin e nevojshëm për kërkesat e tregut të punës në lëmin e pylltarisë dhe shkathtësive të nevojshme në profesionale të ndryshme, si dhe do ti aftësoj studentet për të vazhduar studimet e tyre në programin e ciklit të dytë – Master.

Titulli i Gradës akademike dhe emërtimi i diplomës në formë të plotë dhe të shkurtuar

Studimet në këtë program janë të nivelit BA (3 vjeçare), me gjithsejt 6 semestra nga 30 ECTS secili prej tyre, gjithsejt 180 ECTS.

Pas përfundimit me sukses të studimeve, kandidati merr titullin: Baçellor i Shkencave të Pyjeve dhe Mjedisit.

Pasqyra e programit

Programi: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit - Bachelor (Bsc)

Viti I

Semestri I

Orë/javë

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

Matematikë

3

2

6

2.

O

Kimi e përgjithshme dhe organike 1

3

2

6

3.

O

Biologjia e bimëve

3

2

6

4.

O

Biologjia e shtazëve

3

2

6

5.

O

Fizikë

3

2

6

Total

30

Semestri II

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

Sistematikë dhe botanikë e pyjeve

3

2

6

2.

O

Kimi e përgjithshme dhe organike 2

3

2

6

3.

O

Pedologjia e pyjeve

2

2

5

4.

O

Informatikë

2

2

5

5.

O

Gjuhë angleze

2

2

5

6.

Z

Lëndë zgjedhore

3

Total

30

Viti II

Semestri III

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

Silvikultura 1

3

2

6

2.

O

Kimia e pyjeve

3

2

6

3.

O

Gjenetika e pyjeve

3

2

6

4.

O

Dendrometria

3

2

6

5.

O

Meteorologjia

3

2

6

Total

30

Semestri IV

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

Silvikultura 2

3

2

6

2.

O

Patologjia e pyjeve

2

2

5

3.

O

Entomologjia e pyjeve

2

2

5

4.

O

Agropylltari

3

2

6

5.

O

Makanizimi i pyjeve

2

2

5

6.

Z

Lëndë zgjedhore

3

Total

30

Viti III

Semestri V

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Ekologji e bimëve dhe gjeobotanikë

3

2

6

2.

O

Administrimi dhe politikat resurseve pyjore

3

2

6

3.

O

Ergonomia e pyjeve

3

2

6

4.

O

Revitalizimi i pyjeve

3

2

6

5.

O

GIS për analizën e peizazhit

3

2

6

Total

30

Semestri VI

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

Bazat e Ekonomisë

2

2

5

2.

O

Legjislacioni i pyjeve dhe  mjedisit

3

2

6

3.

O

Planifikimi i menaxhimit të pyjeve

3

2

6

4.

O

Mbrojtja e pyjeve nga zjarret

3

2

6

5.

Z

Punë praktike ose/dhe Lëndët zgjedhore

3

6.

O

B.Sc. Teza

4

Total

30

Lëndët zgjedhore

Orë/javë

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1

Z***

Prodhimi i pyjeve

2

1

3

2

Z**

Mikrobiologjia ekologjike

2

1

3

3

Z*

Prodhimi bimor

2

1

3

4

Z**

Inxhinieringu i pyjeve

2

1

3

5

Z***

Fitosociologjia e pyjeve

2

1

3

6

Z*

Monitorimi i mjedisit

2

1

3

7

Z**

Prerja e pyjeve

2

1

3

8

Z**

Menaxhimi i gjuetis

2

1

3

9

Z*

Hidrologjia e pyjeve

2

1

3

10

Z***

Punë praktike

2 javë (80 orë)

3

Shkurtesat: L – Ligjerata; O – Obligative; Z – Zgjedhore

* Rekomandohet për vitin e parë

** Rekomandohet për vitin e dytë

*** Rekomandohet për vitin e tretë

 


Bashkangjitur me Raportin e Vetvlerësimit do të gjeni kopjet e Programit te Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Palermo dhe University of Ljubljana.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.