Pranime në Universitet

PRANIMI NË NIVELIN E PARË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN I PRIZENIT

  • Studimet në Universitetin e Prizrenit kanë për qëllim arsimimin profesional dhe kualifikimin shkencor të studentëve nëpërmjet integrimit të mësimit me kërkimin.
  • Universiteti i Prizrenit ofron programe studimi në fushat e shkencave kompjuterike, ekonomike, juridike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare.
  • Programet e studimit universitar organizohen në dy nivele : Bachelor dhe Master.
  • Çdo person që ka përfunduar me sukses maturën shtetërore, ka të drejtë të kandidojë për t'u pranuar në ciklin e parë të studimeve të UK.
  • Nivelin e parë të studimeve në UPZ mund ta ndjekin edhe studentë të huaj, bazuar në marrëveshjet dypalëshe ose shumëpalëshe.
  • Nivelin e parë të studimeve mund ta ndjekin edhe shtetas shqiptarë e të huaj që kanë përfunduar studimet e larta (program studimi i dytë), kundrejt pagimit të tarifës \së cak- tuar.
  • UPZ ka të drejtë të përcaktojë kritere të veçanta për përzgjedhjen e kandidatëve, të cilët kanë mbaruar maturën shtetërore, për t'u pranuar në nivelin e parë të studimeve. Këto kritere bëhen publikisht të njohura nga UPZ, të paktën një vit para fillimit të pranimeve të radhës në institucion, së bashku me informacionin e nevojshëm mbi fakultetin përkatës dhe programet që ofron.

PRANIMI NË NIVELIN E DYTË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN E PRIZRENIT

Kanë të drejtë të aplikojnë për t'u regjistruar në programin e studimeve për fitimin e Diplomës së Nivelit të Dytë "Master profesional" kandidatë që kanë përfunduar një program studimi të Nivelit të Parë, si dhe plotësojnë standardet akademike të kritereve të pranimit të përcaktuara në rregulloret mësimore te programeve të studimit të çdo fakulteti. Kriteret akademike duhen të mbajnë parasysh meritën e kandidatëve.

KRITERET E PRANIMIT TË KANDIDATËVE

Në këtë program do të marrin pjesë studentët që kanë mbaruar nivelin e parë të studimeve dhe janë diplomuar në fushat përkatëse në Universitetin e Prizrenit, si dhe studentë nga universitete të tjera që plotësojnë kriteret dhe duan të marrin diplomën ““Master" në drejtimet përkatëse.

Kriteret dhe procedurat e pranimit të kandidatëve pasqyrohen në Statutin e Universitetit te Prizrenit në bazë të rekomandimeve të Këshillit të Arsimit të Lartë dhe të Shkencës.

Fakultetet do të shpallin publikisht në kohën e duhur Programin e Studimit “Master" për t'u njohur nga të gjithë kandidatët e interesuar.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.