1

Raporti i Komisionit vlersues lidhur më Konkursin Plotësues të datës 16.01.2024 (F. Edukimit, F. Filologjisë dhe F. Shkencave Kompjuterike)