3 -  SHKENCAT SOCIALE

Në këtë kategori përfshihen këto llojet e Librave:

  • Politika, Sistemet politike
  • Shkencat ekonomike, Ekonomia
  • Shkencat juridike, E drejta. Ligje
  • Administrata, E drejta administrative
  • Forcat e armatosura, Arti ushtarak
  • Ndihmat shoqërore, Sigurimet shoqërore
  • Arsimi, Edukimi
  • Etnologjia, Jeta shoqërore, Doke dhe zakone të jetës shoqërore, Folklori
Richard Saferstein
Kriminalistika një hyrje në shkencat ligjore
Shkup, 2014
ISBN: 608210321-1
Zhelko Panian
Informatika Afariste për ekonomistë
Prishtinë, 2009
Dr. Gani Gjini
Tregtia e Jashtme si faktor zhvillimit ekonomik të Kosovës
Prizren, 2005
ISBN: 9951-8666-3-8
Jordan Belfort
Ujku i Wall Street-it
Tiranë, 2007
ISBN: 978-9928-186-08-9
Seadin Xhaferi, Avdi Elezi
Terminologji Financiare
Shkup, 2009
ISBN: 978-9989-173-22-6
Ksenija Klasiq, Ivo Andrjaniq
Bazat e sigurimit
Prishtinë, 2009
ISBN: 987-9951-495-14-1
Philip Kotler, John T. Bowen, James C. Makens
Marketingu i Mikpritjes dhe i Turizmit
Shkup, 2014
ISBN: 608210390-4
Saaed Moaveni
Bazat e Inxhinierisë
Shkup, 2014
ISBN: 608210357-2
Jerry C. Whitaker
Mikroelektronika
Shkup, 2014
ISBN: 608210353-x
Marcus Banks
Metodat Vizale  në Hulumtimin Shoqëror
Shkup, 2014
ISBN: 608210370-x
Philip Kotler, Nancy
Marketingu në sektorin  Publik
Shkup, 2014
ISBN: 608210374-2
Fiona Bowie
Antropologjia e Religjionit
Shkup, 2014
ISBN: 608210368-8
Michael E. Porter
Strategjia Konkurrente
Shkup, 2014
ISBN: 608210381-5
Rexford E. Santerre, Stephen P. Neun
Ekonomia Shëndetësore
Shkup, 2014
ISBN: 608210381-5

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/