Artan Reshani CV

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Ma.sc. Artan Reshani

Pozita:

Assitent

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

 

E-mail:

artan.reshani@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

 

 

Autobiografia -CV