Biblioteka e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren, funksionon që nga viti 1968, ndërsa në objektin aktual që nga viti 1972. Kjo bibliotekë posedon një fond të madh librash, ndërsa ka dy salla shumë të përshtatshme për lexim, të cilat janë në shërbim të studentëve të këtij universiteti.

Librat të cilat ndodhen në bibliotekë janë të renditura sipas ’’Klasifikimit dhjetor universal’’ (KDU) sistem i cili aktualisht përdoret në gjithë rrjetin e bibliotekave.

Në kuadër të Universitetit të Prizrenit ndodhet edhe biblioteka tjetër e cila ndodhet në Fakultetin Ekonomik (e pajisur me titujt nga fusha e ekonomisë dhe e drejtësisë, po ashtu edhe libra nga gjuha turke)

Të gjithë studentët  do të njoftohen në faqen e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren për titujt më të rinj.

Në vazhdim gjendet paraqitja tabelore se si bëhet ndarja sipas KDU-së

 

 

TITUJT E RINJ

O - VEPRA ME PËRMBAJTJE TË PËRGJITHSHME

Çështje themelore të diturisë dhe kulturës

Shkenca dhe dituria

Dokumentacioni. Librat. Shkrimet. Historia e librit

Shkrimi. Historia e shkrimeve të ndryshme

Kultura. Qytetërimi në vende të ndryshme

Shkencat humanitare në përgjithësi

Bibliografia. Treguesit. Katalogët

Bibliotekat. Bibliotekonomia

Enciklopedi dhe fjalorë me karakter

Botimet ne seri. Periodikët. Almanakët. Vjetarët. Kalendarët

Organizatat dhe tipet e tjera të bashkëpunimit. Shoqëritë. Ekspozitat. Muzetë

1 – FILOZOFIA, PSIKOLOGJIA

Sisteme dhe rryma filozofike

Psikologjia

Logjika

Etika. Studime mbi moralin

2 - TEOLOGJIA. FEJA

Libra Fetarë

Teologjia

3- SHKENCAT SOCIALE

Politika. Sistemet politike

Shkencat ekonomike. Ekonomia

Shkencat juridike. E drejta. Ligje

Administrata. E drejta administrative

Forcat e armatosura. Arti ushtarak

Ndihmat shoqërore. Sigurimet shoqërore

Arsimi. Edukimi

Etnologjia. Jeta shoqërore. Doke dhe zakone të jetës shoqërore. Folklori

5 - MATEMATIKA DHE SHKENCAT E NATYRËS

Shkencat e natyrës. Studimi i natyrës

Matematika

Astronomia. Gjeodezia

Fizika. Mekanika

Gjeologjia. Shkencat gjeologjike dhe gjeofizike

Botanika

Zoologjia

6 - SHKENCAT E APLIKUARA, MJEKËSIA, TEKNOLOGJIA

Mjekësia

Teknologjia

7 – ARTET, ZBAVITJA, ARGËTIMI, SPORTI

Historia e artit. Stilet, rrymat dhe ndikimet në art

Planifikimi fizik. Planifikimi krahinor i qytetit dhe i fshatit

Arkitektura

Artet figurative

Numizmatika

Vizatimi dhe arti i aplikuar

8 – FILOLOGJIA, GJUHËSIA, LETËRSIA

Çështje të përgjithshme që lidhen me gjuhësinë dhe letërsinë. Filologjia

Gjuhësia dhe gjuhët

Letërsia në përgjithësi

9 - STUDIME KRAHINORE, GJEOGRAFIA, BIOGRAFIA, HISTORIA

Arkeologjia

Studime krahinore

Gjeografia. Eksplorimi i tokës dhe i vendeve te veçanta. Udhëtimet

Biografitë. Gjenealogjitë. Heraldika.

Shkenca e historisë. Shkencat ndihmese te historisë. Historiografia

Historia në përgjithësi

 

Hekuran Kabashi, Bibliotekar

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.   Fakulteti i Filologjisë: Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Gjermane   Fakulteti Juridik: Departamenti: Juridik   Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit: Departamenti: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit Departamenti: Agrobiznesi   Fakulteti i Edukimit: Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Shqipe Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Turke Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Boshnjake Departamenti: Fillor - Gjuhë Turke Departamenti: Fillor - Gjuhë Boshnajke   Fakulteti i Shkencave Kompjuterike: Departamenti: Dizajnimi Softuereve (SD) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT- Gj. Turke) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT - Gj. Boshnjake)   Fakulteti Ekonomik: Departamenti: Administrim Biznesi Departamenti: Menaxhment Ndërkombëtar   Regjistrimi dhe fotografimi i studentëve të pranuar do të bëhet nga data 01.10.2018 deri më 05.10.2018 prej orës 10:00-15:00 (shih tabelën). Vëretje:Kandidatët të cilët nuk arrinjë të regjistrohen (fotografohen) sipas datave të shënuara do ta humbin mundësinë e regjistrimit, andaj luten studentët që t’i përmbahen afateve të caktuara. Fakulteti Departamenti Data e fotografimit Ora 1 Juridik Juridik 01-05.10.2018 10:00 - 15:00 2 Ekonomik Administrim Biznesi 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Menaxhment Ndërkombëtar 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 3 FSHK T I T 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 S D 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 4 Edukim Parashkollor –Sh.B.T 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Fillor- Bos. Tur. 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 5 Filologjisë Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 6 FSHJM Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Agrobiznes 04-05.10.2018 10:00 – 15:00 "

Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.

Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.