Biblioteka e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren, funksionon që nga viti 1968, ndërsa në objektin aktual që nga viti 1972. Kjo bibliotekë posedon një fond të madh librash, ndërsa ka dy salla shumë të përshtatshme për lexim, të cilat janë në shërbim të studentëve të këtij universiteti.

Librat të cilat ndodhen në bibliotekë janë të renditura sipas ’’Klasifikimit dhjetor universal’’ (KDU) sistem i cili aktualisht përdoret në gjithë rrjetin e bibliotekave.

Në kuadër të Universitetit të Prizrenit ndodhet edhe biblioteka tjetër e cila ndodhet në Fakultetin Ekonomik (e pajisur me titujt nga fusha e ekonomisë dhe e drejtësisë, po ashtu edhe libra nga gjuha turke)

Të gjithë studentët  do të njoftohen në faqen e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren për titujt më të rinj.

Në vazhdim gjendet paraqitja tabelore se si bëhet ndarja sipas KDU-së

 

 

TITUJT E RINJ

O - VEPRA ME PËRMBAJTJE TË PËRGJITHSHME

Çështje themelore të diturisë dhe kulturës

Shkenca dhe dituria

Dokumentacioni. Librat. Shkrimet. Historia e librit

Shkrimi. Historia e shkrimeve të ndryshme

Kultura. Qytetërimi në vende të ndryshme

Shkencat humanitare në përgjithësi

Bibliografia. Treguesit. Katalogët

Bibliotekat. Bibliotekonomia

Enciklopedi dhe fjalorë me karakter

Botimet ne seri. Periodikët. Almanakët. Vjetarët. Kalendarët

Organizatat dhe tipet e tjera të bashkëpunimit. Shoqëritë. Ekspozitat. Muzetë

1 – FILOZOFIA, PSIKOLOGJIA

Sisteme dhe rryma filozofike

Psikologjia

Logjika

Etika. Studime mbi moralin

2 - TEOLOGJIA. FEJA

Libra Fetarë

Teologjia

3- SHKENCAT SOCIALE

Politika. Sistemet politike

Shkencat ekonomike. Ekonomia

Shkencat juridike. E drejta. Ligje

Administrata. E drejta administrative

Forcat e armatosura. Arti ushtarak

Ndihmat shoqërore. Sigurimet shoqërore

Arsimi. Edukimi

Etnologjia. Jeta shoqërore. Doke dhe zakone të jetës shoqërore. Folklori

5 - MATEMATIKA DHE SHKENCAT E NATYRËS

Shkencat e natyrës. Studimi i natyrës

Matematika

Astronomia. Gjeodezia

Fizika. Mekanika

Gjeologjia. Shkencat gjeologjike dhe gjeofizike

Botanika

Zoologjia

6 - SHKENCAT E APLIKUARA, MJEKËSIA, TEKNOLOGJIA

Mjekësia

Teknologjia

7 – ARTET, ZBAVITJA, ARGËTIMI, SPORTI

Historia e artit. Stilet, rrymat dhe ndikimet në art

Planifikimi fizik. Planifikimi krahinor i qytetit dhe i fshatit

Arkitektura

Artet figurative

Numizmatika

Vizatimi dhe arti i aplikuar

8 – FILOLOGJIA, GJUHËSIA, LETËRSIA

Çështje të përgjithshme që lidhen me gjuhësinë dhe letërsinë. Filologjia

Gjuhësia dhe gjuhët

Letërsia në përgjithësi

9 - STUDIME KRAHINORE, GJEOGRAFIA, BIOGRAFIA, HISTORIA

Arkeologjia

Studime krahinore

Gjeografia. Eksplorimi i tokës dhe i vendeve te veçanta. Udhëtimet

Biografitë. Gjenealogjitë. Heraldika.

Shkenca e historisë. Shkencat ndihmese te historisë. Historiografia

Historia në përgjithësi

 

Hekuran Kabashi, Bibliotekar

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.