Programi Baçellor: TIT / BSc (180 ECTS)
Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike (FSHK) është një ndër njësitë më të rëndësishme të UPZ-së. Përmes programeve të veta të studimeve, FSHK-ja ofron programe nga teknologjia e telekomunikimit dhe zhvillimit të softuerëve, të cilat janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Studentët në fund të studimeve janë në gjendje të përgatitin ueb dhe softuer produkte të gatshme për aplikim në tregun e punës. Gjithashtu, studentet pas përfundimit të studimeve në nivelin Bachelor mund të vazhdojnë studimet në nivelin Master.

Plani mësimor i arsimit

FSHK-ja ofron dy programe në nivelin Bachelor: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi - TIT dhe Dizajn Softueri - DS. Po ashtu, FSHK-ja ofron programe studimi në nivelin Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi. Programi i TIT-it në Bachelor zhvillohet në tri gjuhë: në gjuhën shqip, turqishte dhe në gjuhën boshnjake. FSHK-ja ka akreditim nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA-ja) për të gjitha programet e saj. Në vitin e parë të nivelit Bachelor, studentëve u ofrohen lëndë si: Matematikë, Hyrje në shkenca kompjuterike, Hyrje në programim, Algoritme dhe struktura e  të dhënave etj. Në vitin e dytë, studentëve u ofrohen lëndë në lidhje me softuerë të ndryshëm, pajisje kompjuterike, rrjete kompjuterike dhe koncepte të telekomunikimeve. Çdo semestër studentët kanë në dispozicion listën e lëndëve zgjedhore  ku mund të zgjedhin lëndët që dëshirojnë t’i ndjekin.  Në vitin e tretë, studentët përqendrohen në koncepte të avancuara të programimit dhe telekomunikimeve, si dhe në përgatitjen e temës së diplomës, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e shkathtësive të prezantimit me shkrim dhe me gojë.
Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit ndërthuren gjithnjë e më nga shumë në praktikë. Aplikacionet e reja vazhdimisht dalin në ndërfaqet e sigurta te përpunimit të të dhënave dhe të dhënave të komunikimit: nga zgjidhjet për operatorët e hekurudhave dhe sistemit te rrugëve, për sigurinë e transferimit të parave elektronike e deri në mbështetjen e brendshme të pacientëve dhe të moshuarit.
Ndërmarrjet dhe autoritetet janë duke përfituar nga rrjetet gjithnjë e më të shume të komunikimit si dhe faqet dinamike te internetit, pasi ato janë të nevojshme për aplikacionet web-interaktive, sistemet e portalit dhe shitore online.
Programi i studimit u ofron studentëve një perspektivëte re, si edhe ekspertizë teknike me elemente ekonomike dhe aftësinë për të punuar në një ekip, elemente të cilat janë të kërkuara jo vetëm në arsim, por edhe në profesion profesional.
Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat e nevojshme dhe njohuri nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e fituara përmes tri viteve të studimit, me qëllim për të zhvilluar, zbatuar dhe drejtuar drejt studimit Master brenda vendit apo edhe jashtë vendit.

  • Studentët do të marrin njohuri të nivelit themelor dhe të mesëm të teknologjive të telekomunikacionit dhe informacionit; pra, karakteristikat dalluese të këtyre teknologjive, bazat teknike bazë të këtyre teknologjive dhe përdorimet e këtyre teknologjive.
  • Studentët do të marrin njohuri të nivelit fillor dhe të ndërmjetëm të teknologjive të rrjetit lokal dhe të gjerë të rrjetit me tel dhe tel, mënyrën se si funksionojnë, cilat janë funksionet e tyre dhe se si ato janë të themeluara.
  • Studentët do të kenë një kuptim të informacionit që transportohet në rrjet dhe rëndësinë e saktësisë dhe sigurisë së tij.
  • Studentët do të marrin një njohuri të nivelit themelor dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë konceptet, parimet dhe teoritë e bazës së të dhënave relacionale për hartimin dhe krijimin e sistemeve të informacionit.
  • Studentët do të marrin njohuri të nivelit themelor dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë konceptet dhe parimet e sistemit operativ dhe të pajisjeve (mikroprocesorëve) në zgjidhjen e problemeve në kontekstin e sistemeve kompjuterike.
  • Studentët do të jenë në gjendje të shpjegojnë teorinë dhe parimet e teknologjive të informacionit dhe telekomunikacionit.
  • Studentët do të jenë kompetentë në praktikat profesionale të lidhura me teknologjitë e informacionit dhe telekomunikacionit.

Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat dhe njohuritë e nevojshme nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e fituara përmes tre viteve të studimit, me qëllim që të zhvillojnë, zbatojnë dhe përparojnë drejt studimeve master brenda një vendi ose jashtë vendit.
Të diplomuarit e programit "Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit" pritet që të punësohen në sektorin e zhvillimit të telekomunikacionit dhe software-ve në pozita drejtuese të cilat kërkojnë një kombinim të njohurive të specializuara dhe ndërdisiplinore.

Planprogrami mësimor: Bachelor – TIT

Semestri – I

Semestri – II

Matematikë 1

Algoritmet dhe strukturat e të dhënave

Programim

Matematikë diskrete

Teknologjia dixhitale

Sensorët dhe interfejsët

Hyrje në rrjete

Arkitektura e kompjuterëve dhe sistemet operative

Bazat e bartjes së informacionit

Anglishtja për shkenca kompjuterike II

Anglishtja për shkenca kompjuterike I

Hyrje në ueb-gjuhët dhe teknologjitë

TI dhe ndërmarrësia

Biznesi elektronik

Semestri – III

Semestri – IV

Metodat e transmetimit

Teknologjia TCP/IP

Analiza e orientuar në objekte dhe dizajni

Mikrokontrollerët

Inxhinieringu i softuerit

Autentifikimi dhe kriptografia

Pajisjet elektronike

Metodat e hulumtimit

Anglishtja për shkenca kompjuterike III

Anglishtja për shkenca kompjuterike IV

Sistemet operative

Ndërveprimi njeri-kompjuter

Kërkesat në dizajnimin e sistemit

Dizajni i ueb-it

Semestri – V

Semestri – VI

Sistemet e bazave të të dhënave

Përmbajtja dinamike e ueb-inxhinieringut

Teknologjia e avancuar e IP-ve dhe rrjeteve

Konceptet e telekomunikimit mobil

Siguria në rrjetet TI

Kompjutimi cloud

Mjetet për siguri në Internet

Punimi i diplomës

Menaxhimi i cilësisë

Menaxhimi i informacionit

Finite automata dhe gjuhët formale


Përveç kësaj, lëndët në këto drejtime janë kryesisht praktike ku për bazë në vlerësim merret zhvillimi praktik i projekteve dhe aplikacioneve softuerike. Kjo formë e organizimit të lëndëve është e rëndësishme për përgatitjen e studentëve për tregun e punës, të cilët janë në gjendje të zhvillojnë edhe bizneset e veta. Po ashtu, për ta është shumë e lehtë përfshirja në bizneset ekzistuese. E gjithë kjo, falë një stafi akademik të kualifikuar në këtë lëmi.

Stafi Akademik

FSHK-ja në vitin akademik 2018/19 ka në përbërje të saj 12 profesorë dhe asistentë të rregullt, prej tyre 9 Doktorë të Shkencave, si në vijim: 3 Profesorë të Asocuar, 6 Profesorë Asistentë dhe 3 Asistentë. Për të kuptuar plotësisht lëndët në mësimdhënien e shkencave kompjuterike, teoria dhe praktika duhet të jenë të balancuara. Për këtë qëllim ekzistojnë 2 laboratorë të përgjithshëm kompjuterikë dhe 1 laborator elektronik i dizajnit logjik në të cilin mund të kryhen eksperimente përkatëse.

Karriera dhe misioni (qëllimi)

Studentët, pas përfundimit të studimeve, fitojnë thirrjen akademike “Bachelor” në Shkenca Kompjuterike në drejtimin përkatës. Të diplomuarit e FSHK-së do të jenë në gjendje të punojnë si inxhinierë të sistemeve softuerike, programues të ueb-it dhe softuerë aplikacionesh, dhe menaxherë të qendrës së përpunimit të të dhënave.  Gjithashtu, ata  do të jenë në gjendje të hartojnë dhe të zbatojnë sisteme industriale ose inxhinierike me ndihmën e kompjuterëve. Në mesin e të diplomuarve tanë, një numër i konsiderueshëm janë të punësuar në kompani vendore dhe ndërkombëtare, duke ofruar shërbime teknologjike, por gjithashtu ka edhe prej tyre që janë të përfshirë në arsimimin e brezave të ardhshëm dhe duke kontribuar me hulumtime të reja shkencore.

Bashkëpunimi  me universitete

UPZ-ja është në bashkëpunim me disa universitete shtetërore në Gjermani, Austri, Shqipëri, Turqi, Poloni etj. Përveç kësaj, studentët tanë kanë mundësi të përfitojnë nga projektet, si Erasmus+ dhe  nga shumë projekte të tjera

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit