Programi Baçellor: Dizajn Softueri / BSc (180 ECTS);
Dizajn Softueri


Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike (FSHK) është një ndër njësitë më të rëndësishme të UPZ-së. Përmes programeve të veta të studimeve, FSHK-ja ofron programe nga teknologjia e telekomunikimit dhe zhvillimit të softuerëve, të cilat janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Studentët në fund të studimeve janë në gjendje të përgatitin ueb dhe softuer produkte të gatshme për aplikim në tregun e punës. Gjithashtu, studentët pas përfundimit të studimeve në nivelin Bachelor mund të vazhdojnë studimet në nivelin Master.

Plani mësimor i arsimit

FSHK-ja ofron dy programe në nivelin Bachelor: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi - TIT dhe Dizajn Softueri – DS. Po ashtu, FSHK-ja ofron programe studimi në nivelin Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi.
Programi i TIT-it në Bachelor zhvillohet në tri gjuhë: në gjuhën shqipe, Turke dhe në gjuhën Boshnjake. FSHK-ja ka akreditim nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA-ja) për të gjitha programet e saj.
Në vitin e parë të nivelit Bachelor, studentëve u ofrohen lëndë si: Matematikë, Hyrje në shkenca kompjuterike, Hyrje në programim, Algoritme dhe struktura e të dhënave etj. Në vitin e dytë, studentëve u ofrohen lëndë në lidhje me softuerë të ndryshëm, pajisje kompjuterike, rrjete kompjuterike dhe koncepte të telekomunikimeve. Çdo semestër studentët kanë në dispozicion listën e lëndëve zgjedhore ku mund të zgjedhin lëndët që dëshirojnë t’i ndjekin.  Në vitin e tretë, studentët përqendrohen në koncepte të avancuara të programimit dhe telekomunikimeve, si dhe në përgatitjen e temës së diplomës, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e shkathtësive të prezantimit me shkrim dhe me gojë.
Përmes këtij programi, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike të Universitetit Publik të Prizrenit ofron njohuri mbi shkencën bazë dhe të avancuar dhe sfidat teknologjike në fushën e shkencave kompjuterike dhe zbatimin e tij në IT-industriale. Duke ditur se inxhinierët në kohën moderne duhet të jenë në gjendje për të zgjidhur çështjet shumë më komplekse, për të hartuar dhe për të zbatuar paketa softuerike, për të hartuar dhe zbatuar zgjidhje të rrjetit, ose për të përmirësuar teknologjitë e informacionit, ky program bachelor mbulon teknikat që do të ndikojnë ne rritjen e produktivitetit në zhvillimin e softuerit dhe të teknologjisë së informacionit. Programi në këtë mënyrë ofron trajnim i cili mbulon çdo fazë të ciklit të jetës softuerike. Metodat e mësimdhënies dhe të nxënit të përdorura në program janë të përshtatura posaçërisht për nevojat e studenteve për pune.
Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat dhe njohuritë e nevojshme nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e fituara përmes tre viteve të studimit, me qëllim që të zhvillojnë, zbatojnë dhe përparojnë drejt studimeve master brenda një vendi ose jashtë vendit.

Me përfundimin me sukses të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, ju si studentë do të jenë në gjendje të:

  • Demonstroni rrjedhshmëri dhe kompetencë në një gjuhë programimi të orientuar nga objekti.
  • Identifikimi dhe analizimi i kërkesave dhe specifikimeve për problemet informatike dhe planet e strategjive për zgjidhjen e tyre.
  • Krahasoni dhe vlerësoni zgjedhjet e projektimit dhe algoritmeve të përdorura për të zgjidhur problemet e informatikës.
  • Punoni në mënyrë efektive si një individ nën drejtimin dhe si anëtar i një ekipi.
  • Zbatoni konceptet, parimet dhe teoritë relacionale të bazës së të dhënave për hartimin dhe krijimin e sistemeve të informacionit.
  • Zbatoni konceptet dhe parimet e sistemit operativ dhe arkitekturës kompjuterike në zgjidhjen e problemeve në kontekstin e sistemeve kompjuterike.
  • Aplikoni njohuri për konceptet dhe parimet e rrjetëzimit për zgjidhjen e problemeve që lidhen me sistemet kompjuterike në rrjet.
  • Komunikoni probleme teknike dhe zgjidhje për një sërë audiencash.
Të diplomuarit e këtij programi “Dizajn Softueri" pritet të jenë të punësuar shpesh në sektorin e zhvillimit të softuerit në një rang shumë të gjerë pozicionesh. Ky grup i synuar është i përgatitur mirë në të gjitha fazat e zhvillimit të softuerit. Ata mund të punojnë si analistë të sistemeve, në modelimin dhe zbatimin e sistemeve, si dhe inxhinierë softueri dhe menaxherë projekti. Ata gjithashtu mund të pozicionohen në shumë pozita të zhvillimit të bazës së të dhënave dhe menaxhimit. Edhe interneti dhe zhvillimi i celularit janë të përshtatshme pasi që ka shumë kurse të ndërlidhura.

Planprogrami mësimor: Bachelor – DS  

Semestri – I

Semestri – II

Hyrje në informatikë

Algoritmet dhe strukturat e të dhënave

Matematikë I

Hyrje në web gjuhët dhe teknologjitë

Hyrje në programim

Matematikë diskrete

Hyrje në rrjete

Sistemet operative

IT dhe ndërmarrësia

Protokollet e internetit

Anglishtja për shkenca kompjuterike I

Anglishtja për shkenca kompjuterike II

Media e re dhe multimedia

Interaksioni njeri -kompjuter

Semestri – III

Semestri – IV

Inxhinieringu softuerik dhe menaxhimi i projekteve

Grafika kompjuterike dhe procesimi i imazheve

Sistemet e bazave të të dhënave

Kompjutimi cloud

Programimi i orientuar në objekte

Zhvillimi i avancuar i web-it

Web dizajni

Metodat kerkimore

Mësimi i makinës

Dizajnimi sistemeve të informacionit

Anglishtja për shkenca kompjuterike III

E-Biznesi

3D modelimi dhe animacioni

Marketingu online

Semestri – V

Semestri – VI

Inteligjenca artificiale

Kompjutimi mobil

Bazat e avancuara të të dhënave

Siguria në TI

Zhvillimi i lojërave

Sistemet e shpërndara

Programimi për rrjete

Punimi i diplomës

Takimet dhe negociatat

Sigurimi i cilësisë së softuerit

Interneti i gjësendeve

 

Përveç kësaj, lëndët në këto drejtime janë kryesisht praktike ku për bazë në vlerësim merret zhvillimi praktik i projekteve dhe aplikacioneve softuerike. Kjo formë e organizimit të lëndëve është e rëndësishme për përgatitjen e studentëve për tregun e punës, të cilët janë në gjendje të zhvillojnë edhe bizneset e veta. Po ashtu, për ta është shumë e lehtë përfshirja në bizneset ekzistuese. E gjithë kjo, falë një stafi akademik të kualifikuar në këtë lëmi.

Stafi Akademik

FSHK-ja në vitin akademik 2018/19 ka në përbërje të saj 12 profesorë dhe asistentë të rregullt, prej tyre 9 Doktorë të Shkencave, si në vijim: 3 Profesorë të Asocuar, 6 Profesorë Asistentë dhe 3 Asistentë. Për të kuptuar plotësisht lëndët në mësimdhënien e shkencave kompjuterike, teoria dhe praktika duhet të jenë të balancuara. Për këtë qëllim ekzistojnë 2 laboratorë të përgjithshëm kompjuterikë dhe 1 laborator elektronik i dizajnit logjik në të cilin mund të kryhen eksperimente përkatëse.

Karriera dhe misioni (qëllimi)

Studentët, pas përfundimit të studimeve, fitojnë thirrjen akademike “Bachelor” në Shkenca Kompjuterike në drejtimin përkatës. Të diplomuarit e FSHK-së do të jenë në gjendje të punojnë si inxhinierë të sistemeve softuerike, programues të ueb-it dhe softuerë aplikacionesh dhe menaxherë të qendrës së përpunimit të të dhënave. Gjithashtu, ata do të jenë në gjendje të hartojnë dhe zbatojnë sisteme industriale ose inxhinierike me ndihmën e kompjuterëve. Në mesin e të diplomuarve tanë, një numër i konsiderueshëm janë të punësuar në kompani vendore dhe ndërkombëtarë, duke ofruar shërbime teknologjike, por gjithashtu ka edhe prej tyre që janë të përfshirë në arsimimin e brezave të ardhshëm dhe duke kontribuar me hulumtime të reja shkencore.

Bashkëpunimi  me universitete

UPZ-ja është në bashkëpunim me disa universitete shtetërore në Gjermani, Austri, Shqipëri, Turqi, Poloni etj. Përveç kësaj, studentët tanë kanë mundësi të përfitojnë nga projektet, si Erasmus+ dhe nga shumë projekte  të tjera.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS