Fakulteti i Edukimit

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Fahredin Shabani CV- Shqip

Fahredin Shabani CV- English

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof.asoc.dr. Fahredin Shabani, Dekan

Pozita:

Profesor i asocuar

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

/

E-mail:

fahredin.shabani@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

/