Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike është një ndër njësitë mësimore shkencore të Universitetit të Prizrenit. Përmes programeve të veta të studimeve, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike në UPZ ofron udhëzime dhe përgatit studentë  për karrierë të bazuar në industri.

Gjatë studimeve studentët janë të mbuluar me të gjitha njohuritë e nevojshme teorike dhe praktike. Kjo iu mundëson studentëve që të krijojnë projekte të mëdha dhe të vogla në çdo kompani  brenda apo jashtë vendit, si dhe mund të vazhdojnë për studime master.

Objektivat e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike janë:

Të ju ofroj studentëve prapavijë solide në teori dhe konceptet themelore të programimit, si dhe të Sistemeve Softverike dhe Inxhinierike,  Database  dhe Systeme Informationi si dhe Web Applikacione,  Dizajn të rrjetave,  Siguri, Systeme të Shpërndara, Telekomunikacion dhe Mekatronikë .

  • Ti përgatisë studentët për industri apo edhe për studime të mëtutjeshme për master.
  • Të promovojë një qasje të re ndaj studimeve në bashkëpunim dhe partneritet me institucionet më të mira ndërkombëtare të fushës.
  • Të shkëmbejë përvojat në nivel ndërkombëtar dhe të jetë gjithmonë në hap me zhvillimet në fushat e lartpërmendura.

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike funksionon prej vitit 2010. Ai përbëhet nga dy
departamente për nivelin Baçellor:

  • Information Technologies and Telecommunication
  • Software Design

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike ofron programet në nivel të parë Bachelor por edhe programet në nivel Master në “Shkenca kompjuterike”. Të dy departamentet e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike funksionojnë prej pesë vitesh, ku është krijuar përvoja e duhur duke siguruar profesorë të aftë, duke ndërtuar kurrikulën përkatëse, duke përzgjedhur literaturën më të mirë bashkëkohore, në mënyrë që të përballohet me sukses akreditimi i programit në nivelet Master.

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS, orët për semestër)

Në programin Baçellor, studimet përfundojnë pas 6 semestrave,  ku studenti realizon së paku 180 kredi të konvertuara në 4500 orë ngarkesë për t’u kualifikuar për gradën akademike Bachelor në Shkenca Kompjuterike (BSc).

Në programin Master, studimet përfundojpas 4 semstrave.

Forma e studimit , struktura dhe kohëzgjatja

Moduli bazik i studimeve është moduli semestral (lënda), me kreditë ECTS sipas kurrikulës. Numri i kredive arrihet duke përfunduar  modulet sipas rregullorës së UPz-s.

Plani i studimeve

Plan i studimeve është miratuar nga Senati i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike. Me këtë plan fitohet titulli Baçellor i Shkencave Kompjuterike drentimi TIT apo SD, pas marrjes së 180 kredive ECTS.  Shuma e kredive është paraparë sipas Kurrikuës (shiko kurrikulën).

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.   Fakulteti i Filologjisë: Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Gjermane   Fakulteti Juridik: Departamenti: Juridik   Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit: Departamenti: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit Departamenti: Agrobiznesi   Fakulteti i Edukimit: Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Shqipe Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Turke Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Boshnjake Departamenti: Fillor - Gjuhë Turke Departamenti: Fillor - Gjuhë Boshnajke   Fakulteti i Shkencave Kompjuterike: Departamenti: Dizajnimi Softuereve (SD) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT- Gj. Turke) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT - Gj. Boshnjake)   Fakulteti Ekonomik: Departamenti: Administrim Biznesi Departamenti: Menaxhment Ndërkombëtar   Regjistrimi dhe fotografimi i studentëve të pranuar do të bëhet nga data 01.10.2018 deri më 05.10.2018 prej orës 10:00-15:00 (shih tabelën). Vëretje:Kandidatët të cilët nuk arrinjë të regjistrohen (fotografohen) sipas datave të shënuara do ta humbin mundësinë e regjistrimit, andaj luten studentët që t’i përmbahen afateve të caktuara. Fakulteti Departamenti Data e fotografimit Ora 1 Juridik Juridik 01-05.10.2018 10:00 - 15:00 2 Ekonomik Administrim Biznesi 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Menaxhment Ndërkombëtar 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 3 FSHK T I T 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 S D 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 4 Edukim Parashkollor –Sh.B.T 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Fillor- Bos. Tur. 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 5 Filologjisë Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 6 FSHJM Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Agrobiznes 04-05.10.2018 10:00 – 15:00 "

Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.

Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.