Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike është një ndër njësitë mësimore shkencore të Universitetit të Prizrenit. Përmes programeve të veta të studimeve, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike në UPZ ofron udhëzime dhe përgatit studentë  për karrierë të bazuar në industri.

Gjatë studimeve studentët janë të mbuluar me të gjitha njohuritë e nevojshme teorike dhe praktike. Kjo iu mundëson studentëve që të krijojnë projekte të mëdha dhe të vogla në çdo kompani  brenda apo jashtë vendit, si dhe mund të vazhdojnë për studime master.

Objektivat e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike janë:

Të ju ofroj studentëve prapavijë solide në teori dhe konceptet themelore të programimit, si dhe të Sistemeve Softverike dhe Inxhinierike,  Database  dhe Systeme Informationi si dhe Web Applikacione,  Dizajn të rrjetave,  Siguri, Systeme të Shpërndara, Telekomunikacion dhe Mekatronikë .

  • Ti përgatisë studentët për industri apo edhe për studime të mëtutjeshme për master.
  • Të promovojë një qasje të re ndaj studimeve në bashkëpunim dhe partneritet me institucionet më të mira ndërkombëtare të fushës.
  • Të shkëmbejë përvojat në nivel ndërkombëtar dhe të jetë gjithmonë në hap me zhvillimet në fushat e lartpërmendura.

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike funksionon prej vitit 2010. Ai përbëhet nga dy
departamente për nivelin Baçellor:

  • Information Technologies and Telecommunication
  • Software Design

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike ofron programet në nivel të parë Bachelor por edhe programet në nivel Master në “Shkenca kompjuterike”. Të dy departamentet e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike funksionojnë prej pesë vitesh, ku është krijuar përvoja e duhur duke siguruar profesorë të aftë, duke ndërtuar kurrikulën përkatëse, duke përzgjedhur literaturën më të mirë bashkëkohore, në mënyrë që të përballohet me sukses akreditimi i programit në nivelet Master.

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS, orët për semestër)

Në programin Baçellor, studimet përfundojnë pas 6 semestrave,  ku studenti realizon së paku 180 kredi të konvertuara në 4500 orë ngarkesë për t’u kualifikuar për gradën akademike Bachelor në Shkenca Kompjuterike (BSc).

Në programin Master, studimet përfundojpas 4 semstrave.

Forma e studimit , struktura dhe kohëzgjatja

Moduli bazik i studimeve është moduli semestral (lënda), me kreditë ECTS sipas kurrikulës. Numri i kredive arrihet duke përfunduar  modulet sipas rregullorës së UPz-s.

Plani i studimeve

Plan i studimeve është miratuar nga Senati i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike. Me këtë plan fitohet titulli Baçellor i Shkencave Kompjuterike drentimi TIT apo SD, pas marrjes së 180 kredive ECTS.  Shuma e kredive është paraparë sipas Kurrikuës (shiko kurrikulën).

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Prof. Dr. Ramë Vataj – Rektor në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, uron të gjithë mësimdhënësit e UPZ-së dhe të gjithë niveleve të arsimit në Kosovë dhe më gjerë për Ditën e Mësuesit – 7 Marsin.  Në këtë ditë të veçantë kujtojmë me mirënjohje mësuesit dhe pedagogët që me sakrificë në kohëra të vështira u përpoqën të na edukojnë me ndershmëri dhe përkushtim. Ditë më parë organizuam me një ceremoni madhështore përvjetorin e SHLP-së, nga e cila vatër e arsimit të lartë për më shumë se gjysmë shekulli kanë dalë mijëra mësues të cilët kanë edukuar dhjetëra gjenerata. UPZ vazhdon traditën e kualifikimit të mësimdhënësve të rajonit të Prizrenit dhe me gjerë, përderisa si universitet është zgjeruar duke ofruar kuadro të përgatitur edhe për fushat e tjera. Urime 7 Marsin - Ditën e Mësuesit! Prof. Dr. Ramë Vataj – Rektor Universiteti “Ukshin Hoti” – Prizren "

Urimi i Rektorit Vataj për 7 Marsin - Ditën e Mësuesit

Urimi i Rektorit Vataj për 7 Marsin - Ditën e Mësuesit

Prof. Dr. Ramë Vataj – Rektor në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, uron të gjithë mësimdhënësit e UPZ-së dhe të gjithë niveleve të arsimit në Kosovë dhe më gjerë për Ditën e Mësuesit – 7 Marsin. Në këtë ditë të veçantë kujtojmë me mirënjohje mësuesit dhe pedagogët që me sakrificë në kohëra të vështira u përpoqën të na edukojnë me ndershmëri dhe përkushtim.