Pasqyra e programit

BACHELOR - ADMINISTRIM BIZNESI

VITI I PARË - Semestri i parë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L         U

ECTS

1.

O

Kontabiliteti Financiar I

2

2

6

2.

O

Matematika

1

3

5

3.

O

Hyrje në Ekonomin e Biznesit

2

1

4

4.

O

Hyrje në Marketing

2

1

4

5.

O

Anglishtja Afariste I

1

2

4

6.

O

Ndërmarrësi

2

1

4

7.

Z

Gjuha Turke I

Gjuha Gjermane I

1

2

3


VITI I PARË - Semestri i dytë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L      U

ECTS

1.

O

Kontabiliteti Financiar II

2

2

6

2.

O

Makroekonomia

2

2

6

3.

O

Biznesi Ndërkombëtar

3

0

5

4.

O

Statistika

1

2

5

5.

O

Bazat e Menaxhimit

2

1

5

6.

Z

Sociologji

Gjuha Turke II

2

1

3

VITI I DYTË - Semestri i tretë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L      U

ECTS

1.

O

Financat e Korporatave

3

1

6

2.

O

E-Marketingu

2

2

6

3.

O

Marrja e Vendimeve Biznesore

2

1

5

4.

O

Mikroekonomia

3

0

5

5.

O

Shkathtësitë Negociuese - Lidership

2

1

5

6.

Z

Etika Biznesore

Menaxhimi i Projekteve

2

1

3

VITI I DYTË - Semestri i katërt

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L      U

ECTS

1.

O

Menaxhimi Financiar

3

1

5

2.

O

Sistemi Informativ në Biznes

2

2

6

3.

O

Kërkimet në Marketing

2

1

6

4.

O

Parimet e Resurseve Humane

2

1

5

5.

O

Menaxhimi i Ndryshimeve

1

2

5

6.

Z

Anglishtja Afariste II

Shkrimi Akademik

2

1

3

PROFILI: KONTABILITET

VITI I TRETË - Semestri i pestë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Raportimi Financiar I

2

2

6

2

O

Auditimi

3

1

6

3.

O

Kontabiliteti i Tatimeve

2

2

6

4.

O

Sistemi Informativ i Kontabilitetit

2

2

6

5.

O

Vizitë Studimore

6

VITI I TRETË - Semestri i gjashtë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Analiza Financiare

1

2

4

2

O

Kontabiliteti Menaxherial

1

2

4

3.

O

Raportimi Financiar II

1

2

4

4.

O

Qeverisja Korporative

3

0

3

5.

O

Praktika

3

6.

O

Tezat e diplomës

12

PROFILI: AGROBIZNES

VITI I TRETË - Semestri i pestë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Hyrje në Fermat e Qumështit

2

2

6

2

O

Hyrje në Hortikulturë

2

1

5

3.

O

Prodhimi në Serra

2

1

5

4.

O

Parimet e Marketingut në Agrikulturë

2

1

5

5.

O

Parimet e Agrobiznesit

2

1

5

VITI I TRETË - Semestri i gjashtë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Prodhimi dhe Menaxhimi i Mishit

3

1

5

2

O

Prodhimi i Produkteve të Perimeve

2

1

5

3.

O

Projektet në Agrobiznes

2

1

6

4.

O

Praktika

6

5.

O

Tezat e diplomës

12

 

  • O - Lëndë Obligative
  • Z - Lëndë Zgjellore
  • L - Ligjerata
  • U - Ushtrime

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas