Pasqyra e programit

BACHELOR - ADMINISTRIM BIZNESI

VITI I PARË - Semestri i parë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L         U

ECTS

1.

O

Kontabiliteti Financiar I

2

2

6

2.

O

Matematika

1

3

5

3.

O

Hyrje në Ekonomin e Biznesit

2

1

4

4.

O

Hyrje në Marketing

2

1

4

5.

O

Anglishtja Afariste I

1

2

4

6.

O

Ndërmarrësi

2

1

4

7.

Z

Gjuha Turke I

Gjuha Gjermane I

1

2

3


VITI I PARË - Semestri i dytë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L      U

ECTS

1.

O

Kontabiliteti Financiar II

2

2

6

2.

O

Makroekonomia

2

2

6

3.

O

Biznesi Ndërkombëtar

3

0

5

4.

O

Statistika

1

2

5

5.

O

Bazat e Menaxhimit

2

1

5

6.

Z

Sociologji

Gjuha Turke II

2

1

3

VITI I DYTË - Semestri i tretë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L      U

ECTS

1.

O

Financat e Korporatave

3

1

6

2.

O

E-Marketingu

2

2

6

3.

O

Marrja e Vendimeve Biznesore

2

1

5

4.

O

Mikroekonomia

3

0

5

5.

O

Shkathtësitë Negociuese - Lidership

2

1

5

6.

Z

Etika Biznesore

Menaxhimi i Projekteve

2

1

3

VITI I DYTË - Semestri i katërt

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L      U

ECTS

1.

O

Menaxhimi Financiar

3

1

5

2.

O

Sistemi Informativ në Biznes

2

2

6

3.

O

Kërkimet në Marketing

2

1

6

4.

O

Parimet e Resurseve Humane

2

1

5

5.

O

Menaxhimi i Ndryshimeve

1

2

5

6.

Z

Anglishtja Afariste II

Shkrimi Akademik

2

1

3

PROFILI: KONTABILITET

VITI I TRETË - Semestri i pestë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Raportimi Financiar I

2

2

6

2

O

Auditimi

3

1

6

3.

O

Kontabiliteti i Tatimeve

2

2

6

4.

O

Sistemi Informativ i Kontabilitetit

2

2

6

5.

O

Vizitë Studimore

6

VITI I TRETË - Semestri i gjashtë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Analiza Financiare

1

2

4

2

O

Kontabiliteti Menaxherial

1

2

4

3.

O

Raportimi Financiar II

1

2

4

4.

O

Qeverisja Korporative

3

0

3

5.

O

Praktika

3

6.

O

Tezat e diplomës

12

PROFILI: AGROBIZNES

VITI I TRETË - Semestri i pestë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Hyrje në Fermat e Qumështit

2

2

6

2

O

Hyrje në Hortikulturë

2

1

5

3.

O

Prodhimi në Serra

2

1

5

4.

O

Parimet e Marketingut në Agrikulturë

2

1

5

5.

O

Parimet e Agrobiznesit

2

1

5

VITI I TRETË - Semestri i gjashtë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Prodhimi dhe Menaxhimi i Mishit

3

1

5

2

O

Prodhimi i Produkteve të Perimeve

2

1

5

3.

O

Projektet në Agrobiznes

2

1

6

4.

O

Praktika

6

5.

O

Tezat e diplomës

12

 

  • O - Lëndë Obligative
  • Z - Lëndë Zgjellore
  • L - Ligjerata
  • U - Ushtrime

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.