Pasqyra e programit

MASTER - ADMINISTRIM BIZNESI

VITI I PARË - Semestri i parë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L              U

ECTS

1.

O

Metodat kërkimore

3

1

6

2.

O

Ekonomiksi Menaxherial

3

1

6

3.

O

Menaxhimi Financiar

3

1

6

4.

O

Kontabiliteti Menaxherial i Avancuar

3

1

6

5.

O

Menaxhim Marketingu

3

1

6

 

VITI I PARË - Semestri i dytë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                  U

ECTS

1.

O

Marketingu i Agrokulturës dhe Ushqimit

3

1

5

2.

O

Ekonomiks Publik

3

1

5

3.

O

Qeverisja Korporative

3

1

5

4.

O

Politikat e Agrokulturës dhe Ushqimit

3

1

5

5.

O

Kontabiliteti Financiar i avancuar

3

1

5

6.

Z

Etika e Biznesit

2

1

5

7.

Z

Marrja e Vendimeve Menaxheriale

2

1

5

8.

Z

Integrime Ekonomike Evropiane

2

1

5

 

 

VITI I DYTË - Semestri i tretë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                U

ECTS

1.

O

Menaxhim Strategjik

3

1

6

2.

O

Menaxhim Operacionesh

3

1

6

3.

O

Menaxhim i Sistemeve të Informacionit

3

1

6

4.

O

Aftësitë Menaxheriale

3

1

6

5.

O

Biznesi Ndërkombëtar

3

1

6

 

VITI I DYTË - Semestri i katërt

Nr.

Lënda mësimore

Orë/Javë

ECTS

1.

DISERTACIONI

50

30

 

  • O - Lëndë Obligative
  • Z - Lëndë Zgjellore
  • L - Ligjerata
  • U - Ushtrime

VËREJTJE: Në semestrin e dytë studentat nga tri lëndë zgjedhore në tabelë e zgjedhin vetëm një.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS