Pasqyra e programit

MASTER - KONTABILITET DHE AUDITIM

VITI I PARË - Semestri i parë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

ECTS

L

U

1.

O

Kontabiliteti financiar i avancuar

2

2

7

2.

O

Ekonomiksi Menaxherial

2

2

6

3.

O

Hyrje në Ligjet e kompanive

2

2

6

4.

O

Qeverisja korporative

2

2

7

5

Z

Menaxhimi Financiar

2

1

4

6

Z

Etika profesionale

2

1

4

VITI I PARË - Semestri i dytë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

ECTS

L

U

1.

O

Financat e Korporatave

2

2

6

2.

O

Auditimi dhe shërbimet e sigurisë

2

2

7

3.

O

Kontabiliteti menaxherial i avancuar

2

2

7

4.

O

Menaxhimi i Riskut

2

2

6

5

Z

Auditimi Intern

2

1

4

6.

Z

Shkrimi Akademik

2

1

4

VITI I DYTË - Semestri i tretë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

ECTS

L

U

1.

O

Metodologjia e kërkimit shkencor

2

2

7

2.

O

Anliza Finnciare

2

2

6

3.

O

Menaxhim Strategjik

2

2

7

4.

O

Statistika - SPSS/Anova

2

2

6

5

Z

Biznesi Ndërkombëtar

2

1

4

6

Z

Tatimet dhe Vendimarrja

2

1

4

VITI I DYTË - Semestri i katërt

Nr.

O

Lënda mësimore

Orë/Javë

ECTS

1.

O

DISERTACIONI

50

30

 

  • O - Lëndë Obligative
  • Z - Lëndë Zgjellore
  • L - Ligjerata
  • U - Ushtrime

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/