Pasqyra e programit

BACHELOR – MENAXHMENT NDËRKOMBËTAR

VITI I PARË - Semestri i parë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                 U

ECTS

1.

O

Bazat e Kontabilitetit I

2

2

6

2.

O

Matematika Afariste

2

2

6

3.

O

Gjuha Angleze I

2

1

5

4.

O

Hyrje në Ekonominë e Biznesit

3

0

5

5.

O

Menaxhimi i Projekteve

1

2

5

6.

Z

Gjuha Turke I

Zhvillimi në Karierë

2

1

3

VITI I PARË - Semestri i dytë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                U

ECTS

1.

O

Bazat e Kontabilitetit II

2

2

6

2.

O

Bazat e Financës

2

2

6

3.

O

Tregu dhe Marketingu

2

1

5

4.

O

Mjedisi Ndërkombëtar i Biznesit

3

0

5

5.

O

Projektimi-Rast studimor

1

2

5

6.

Z

Shkrim Akademik

Gjuha Gjermane I

2

1

3

VITI I DYTË - Semestri i tretë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                U

ECTS

1.

O

Menaxhimi i Operacioneve

3

1

6

2.

O

Menaxhment Ndërkombëtar

3

1

6

3.

O

E drejta Biznesore

2

1

5

4.

O

Gjuha angleze II

3

0

5

5.

O

Menaxhmenti Komunikues Ndërkulturor

2

1

5

6.

Z

Sjellja e Konsumatorit

Analiza Financiare

2

1

3

VITI I DYTË - Semestri i katërt

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                U

ECTS

1.

O

Financat Ndërkombëtare

3

1

6

2.

O

Ndërmarrësi

3

1

6

3.

O

E-Marketingu

2

1

5

4.

O

Analiza Kuantitative në Biznes

3

0

5

5.

O

Komunikimi i Tregut

1

2

5

6.

Z

Gjuha Turke II

Gjuha Gjermane II

2

1

3

VITI I TRETË - Semestri i pestë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Sistemi Informativ në Biznes

3

1

6

2

O

Qeverisja Korporative

3

1

6

3.

O

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

2

1

5

4.

O

Gjuha Angleze III

1

2

5

5.

O

Logjistika dhe Distribuimi

2

1

5

6

Z

Praktika

3

VITI I TRETË - Semestri i gjashtë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L               U

ECTS

1

O

Marketingu Strategjik

2

1

4

2

O

Ligji i Kompanive

2

1

4

3.

O

Biznesi Ndërkombëtar-Projekt

0

3

4

4.

O

Gjuha Turke III

2

1

3

5.

O

Vizita Studimore

3

6.

Z

Teza e diplomës

12

 

  • O - Lëndë Obligative
  • Z - Lëndë Zgjellore
  • L - Ligjerata
  • U - Ushtrime

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS