Pasqyra e programit

BACHELOR – MENAXHMENT NDËRKOMBËTAR

VITI I PARË - Semestri i parë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                 U

ECTS

1.

O

Bazat e Kontabilitetit I

2

2

6

2.

O

Matematika Afariste

2

2

6

3.

O

Gjuha Angleze I

2

1

5

4.

O

Hyrje në Ekonominë e Biznesit

3

0

5

5.

O

Menaxhimi i Projekteve

1

2

5

6.

Z

Gjuha Turke I

Zhvillimi në Karierë

2

1

3

VITI I PARË - Semestri i dytë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                U

ECTS

1.

O

Bazat e Kontabilitetit II

2

2

6

2.

O

Bazat e Financës

2

2

6

3.

O

Tregu dhe Marketingu

2

1

5

4.

O

Mjedisi Ndërkombëtar i Biznesit

3

0

5

5.

O

Projektimi-Rast studimor

1

2

5

6.

Z

Shkrim Akademik

Gjuha Gjermane I

2

1

3

VITI I DYTË - Semestri i tretë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                U

ECTS

1.

O

Menaxhimi i Operacioneve

3

1

6

2.

O

Menaxhment Ndërkombëtar

3

1

6

3.

O

E drejta Biznesore

2

1

5

4.

O

Gjuha angleze II

3

0

5

5.

O

Menaxhmenti Komunikues Ndërkulturor

2

1

5

6.

Z

Sjellja e Konsumatorit

Analiza Financiare

2

1

3

VITI I DYTË - Semestri i katërt

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L                U

ECTS

1.

O

Financat Ndërkombëtare

3

1

6

2.

O

Ndërmarrësi

3

1

6

3.

O

E-Marketingu

2

1

5

4.

O

Analiza Kuantitative në Biznes

3

0

5

5.

O

Komunikimi i Tregut

1

2

5

6.

Z

Gjuha Turke II

Gjuha Gjermane II

2

1

3

VITI I TRETË - Semestri i pestë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L       U

ECTS

1

O

Sistemi Informativ në Biznes

3

1

6

2

O

Qeverisja Korporative

3

1

6

3.

O

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

2

1

5

4.

O

Gjuha Angleze III

1

2

5

5.

O

Logjistika dhe Distribuimi

2

1

5

6

Z

Praktika

3

VITI I TRETË - Semestri i gjashtë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë

L               U

ECTS

1

O

Marketingu Strategjik

2

1

4

2

O

Ligji i Kompanive

2

1

4

3.

O

Biznesi Ndërkombëtar-Projekt

0

3

4

4.

O

Gjuha Turke III

2

1

3

5.

O

Vizita Studimore

3

6.

Z

Teza e diplomës

12

 

  • O - Lëndë Obligative
  • Z - Lëndë Zgjellore
  • L - Ligjerata
  • U - Ushtrime

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.   Fakulteti i Filologjisë: Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Gjermane   Fakulteti Juridik: Departamenti: Juridik   Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit: Departamenti: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit Departamenti: Agrobiznesi   Fakulteti i Edukimit: Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Shqipe Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Turke Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Boshnjake Departamenti: Fillor - Gjuhë Turke Departamenti: Fillor - Gjuhë Boshnajke   Fakulteti i Shkencave Kompjuterike: Departamenti: Dizajnimi Softuereve (SD) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT- Gj. Turke) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT - Gj. Boshnjake)   Fakulteti Ekonomik: Departamenti: Administrim Biznesi Departamenti: Menaxhment Ndërkombëtar   Regjistrimi dhe fotografimi i studentëve të pranuar do të bëhet nga data 01.10.2018 deri më 05.10.2018 prej orës 10:00-15:00 (shih tabelën). Vëretje:Kandidatët të cilët nuk arrinjë të regjistrohen (fotografohen) sipas datave të shënuara do ta humbin mundësinë e regjistrimit, andaj luten studentët që t’i përmbahen afateve të caktuara. Fakulteti Departamenti Data e fotografimit Ora 1 Juridik Juridik 01-05.10.2018 10:00 - 15:00 2 Ekonomik Administrim Biznesi 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Menaxhment Ndërkombëtar 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 3 FSHK T I T 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 S D 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 4 Edukim Parashkollor –Sh.B.T 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Fillor- Bos. Tur. 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 5 Filologjisë Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 6 FSHJM Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Agrobiznes 04-05.10.2018 10:00 – 15:00 "

Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.

Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.