Programi mësimor: Bachelor - SD

Semestri – I

Semestri – II

Hyrje në informatikë

Algoritmet dhe strukturat e të dhënave

Matematikë I

Hyrje në web gjuhët dhe teknologjitë

Hyrje në programim

Matematikë diskrete

Hyrje në rrjete

Sistemet operative

IT dhe ndërmarrësia

Protokollet e internetit

Anglishtja për shkenca kompjuterike I

Anglishtja për shkenca kompjuterike II

Media e re dhe multimedia

Interaksioni njeri -kompjuter

Semestri – III

Semestri – IV

Inxhinieringu softuerik dhe menaxhimi i projekteve

Grafika kompjuterike dhe procesimi i imazheve

Sistemet e bazave të të dhënave

Kompjutimi cloud

Programimi i orientuar në objekte

Zhvillimi i avancuar i web-it

Web dizajni

Metodat kerkimore

Mësimi i makinës

Dizajnimi sistemeve të informacionit

Anglishtja për shkenca kompjuterike III

E-Biznesi

3D modelimi dhe animacioni

Marketingu online

Semestri – V

Semestri – VI

Inteligjenca artificiale

Kompjutimi mobil

Bazat e avancuara të të dhënave

Siguria në TI

Zhvillimi i lojërave

Sistemet e shpërndara

Programimi për rrjete

Punimi i diplomës

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/