Planprogrami mësimor: Bachelor – TIT

Semestri – I

Semestri – II

Matematikë 1

Algoritmet dhe strukturat e të dhënave

Programim

Matematikë diskrete

Teknologjia dixhitale

Sensorët dhe interfejsët

Hyrje në rrjete

Arkitektura e kompjuterëve dhe sistemet operative

Bazat e bartjes së informacionit

Anglishtja për shkenca kompjuterike II

Anglishtja për shkenca kompjuterike I

Hyrje në ueb-gjuhët dhe teknologjitë

TI dhe ndërmarrësia

Biznesi elektronik

Semestri – III

Semestri – IV

Metodat e transmetimit

Teknologjia TCP/IP

Analiza e orientuar në objekte dhe dizajni

Mikrokontrollerët

Inxhinieringu i softuerit

Autentifikimi dhe kriptografia

Pajisjet elektronike

Metodat e hulumtimit

Anglishtja për shkenca kompjuterike III

Anglishtja për shkenca kompjuterike IV

Sistemet operative

Ndërveprimi njeri-kompjuter

Kërkesat në dizajnimin e sistemit

Dizajni i ueb-it

Semestri – V

Semestri – VI

Sistemet e bazave të të dhënave

Përmbajtja dinamike e ueb-inxhinieringut

Teknologjia e avancuar e IP-ve dhe rrjeteve

Konceptet e telekomunikimit mobil

Siguria në rrjetet TI

Kompjutimi cloud

Mjetet për siguri në Internet

Punimi i diplomës

Menaxhimi i cilësisë

Menaxhimi i informacionit

Finite automata dhe gjuhët formale


 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas