Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

 

Prof. asoc. dr. Isuf LUSHI

Scientific Publications:

Title of paper

Journal name

Year / Volume /
Pages

1. Sadik Maloku, Isuf Lushi, Zekria Loka, Maksim Me90. “Evalution on financial performance of broiler
bredieding in Kosovo”.

“European Journal of Business,
Economics and Accountancy ”
www.idpublications.org.

2017 / 5/ 97 /.

2.Sadik Maloku, Isuf Lushi, Zekria Loka, Maksim Me9o, ”The costs of breeding in laying hens and eggs'
production in Kosovo”.

“European Journal of Business,
Economics and Accountancy ”
www.idpublications.org.

2017 / 5/11 /.

3.Isuf Lushi, Remzi Keco, Ilir
Tomorri, Ilir Kapaj.

“Main Factors That Determin
Consumer Behavior for wine in the region of Prizren, Kososvo”

“Annals Food Science and
Technology”

http://www.afst.valahia.ro/html/2016-

1.html

2016 / 17/ 1/186-
190/.

4. Isuf Lushi, Ana Mane, Ilir Kapaj, Remzi Keco

“Producer and Consume’s
Perspectives on Olive Oil Quality Albania’s Case”.

“Advances in Management & Applied
Economics”

ISSN:1792-7544 (print version), 1792-
7552(online) Scienpress Ltd,
http://www.scienpress.com/Upload/A
MAE/Vol6 4 6.pdf

2016/ 6/87/.

5. Isuf Lushi.

“Efect of integrity of the officers on reduce the tax evasion or increase of
the revenue -Survey in Kosovo”

“European Journal of Sustainable
Development”

ISSN: 2239-

5938Doi: 0.14207/ejsd.2016.v5n2p51

2016/ 5/51-56/.

6. Isuf Lushi, Ramadan Gashi.
“Potential Risks to avoidance of customs duties: Research in Kosovo”

“European Journal of Sustainable
Development”

ISSN: 2239-5938.

10.14207/ejsd.2016.v5n2p51http://ojs.e
csdev. org/index .php/ejsd/article/vi ew/3
18

2016 / 5/ 67-74/

7. Isuf Lushi, Ana Mane, Ilir Kapaj & Remzi Keco,

“A Literature review on ISO 9001 Standards”

“European Journal of Business,
Economics and Accountancy
” ISSN 2056-6080.
http://www.idpublications.org/eibea-
vol-4-no-2-2016/

2016/ 4/ 81-85/.

8. Isuf Lushi,

“Production of compost and its economic importance”

“American Scientific Research Journal
for Engineering, Technology, and
Sciences (ASRJETS)”
http://asrjetsj ournal.org/index.php/Ame
rican Scientific Journal/article/view/1
308

2016 / 16/ 319-327/.

9. Hysni Terziu & Isuf Lushi. “The development of Small and Medium Enterprises-Their Impact on the growth of Employment in Kosovo”

“European Journal of Economics and
Business Studies”

http://lib.euser.org/res/jrn/ejes/jan apr
16/Terziu.pdf?

2016/2/38-49/

10. Maxhuni, Shukri, Lushi, Isuf. “Amino - Acids in cheese Ka9kaval
produced from Combined Milk (2: 1 Cows & Sheep Milk) in Milk Industry
“Bylmeti”in Fushe Kosova”

“Journal of Progressive Research in
Chemistry (JPRC) ”

http://scitecresearch.com/) ournals/index
.php/j prc/arti cle/view/528
www.scitecresearch.com/j ournals/inde
x.php/jprc

2016/3/123-130/.

11. Isuf Lushi,

“Research about purchasing consumer and their needs for vegetables in the market Prizren regjion”

Revista shkencore
nderkombetare”DISKUTIME”
www.diskutime.org

2015/ 4/16.

12.Hysen Bytyqi, Hajrip Mehmeti, Isuf Lushi, Ibrahim Mehmeti “Economic assessment of bufalo farm
production in Kosovo”

Java e shkences
Prishtine.

ISBN 978-9951-16-087-2
ISBN 978-9951-16-089-6

2014/2/141-149

13.Isuf Lushi, Ll. Haxhinasto2, N. Balaj, Hasani, F.4 “Comparison of different mulch materials in tomatos (Solanum
lycopersicum L.) crop in Sun
Greenhouse in Kosovo”.

Research Journal of Agricultural
Science.

Faculty of Agriculture,
http://rjas.org/Newlook/Issues.aspx7Iss
ueId=29

2012/ 44(1)/99-104/.

14. Isuf Lushi, Balaj, N. Hasani, F. “The impact of the number of bloomed flowers in early maturity,
productivity and production quality of the tomato cultivar jaguar F1”.

Research Journal of Agricultural
Science.

/http://connecti on.ebscohost.com/c/arti
cles/88974589/impact-number-
bloomed-flowers-early-maturity-
productivity-production-quality-
tomato-cultivar-jaguar-f1

2012/44(1)/104-108

15. Isuf Lushi, Llazar Haxhinasto, Nexhat Balaj. “Efect of Planting
Deadline in early production and yield of tomato in sun greenhouses”

Jurnal of institute Alb-shkenca
Aktete, ISSN 2073-2244,
www.alb-shkenca.org.

2012/3/ 474-480,.

16. N. Balaj, Ll. HAXHINASTO, F. HASANI, I.LUSHI, F. BALAJ
“The study of flowering shrubs (Forsythia, Syringa, Cotoneaster) cultivars in the environment architecture and urbane landscape.”.

Research Journal of Agricultural
Science

http://www.rjas.ro/volume detail/7

2012/44/145-150/.

17. Hasani, F. Sallaku, F. Balaj, N. Haxhinasto, LlHsuf Lushi.

“The Study of Environmental
Pollution by the Waste of Drinking Water after the Treatment”.

J. Int. Environmental Application &
Science,

ISSN 2055-18-4-7.

2012/7 / 417-422/.

18. Isuf Lushi, Haxhinasto, Ll. Musa, F, Balaj, N, Mrasori, Z.

“The study of the impact the number of floors for the cultivation of tomato
in greenhouses in Kosovo”,

Journal of Institute Alb-Shkenca
ALB-Shkenca. ISSN:2073-2244

2009/3/451-454

19. Isuf Lushi, N Balaj, L Haxhinasto, O Zhitia

“The study of some hybrids of
tomatoes in sun greenhouses in
Kosovo”

ISHS, Acta Horticultura IV Balkan
Symposium on Vegetables and
Potatoes, 9-12 Septembar 2008,
Bulgaria.

ISBN: 978-90-66055-52-0.

2009/830/163-168/

https://doi.org/10.17660/ActaHortic.20

09.830.21

20. Balaj, N. Isuf Lushi,

“The stady of floering stage and ornamental values for some seasonal flowers cultivars the climatic conditions in Kosova”

“Kerkime” Kud (635.9).
A.SH.A.K. Prishtine.

2009/17/.

21. Isuf Lushi, Haxhinasto, Ll, Hysen Mankolli, Spaholli, A. Jaupi, A.

“The stady some of the hybrids of tomatoes in sun greenhauses in Kosovo”

Buletini Shkencor-Science Bulletin
ISSN: 2078-7111.

2009/18/ 66-73

22. Fadil Musa, D Bericha, Bakir Kelmendi, Imer Rusinovci, Osman Zhitia, Ramiz Bekqeli, Isuf Lushi
Tuber yield and other relevant
parameters of some Netherlands
potato varieties in agro-climatic
conditions of Kosova

Bull. 44th Croatian and 4th Int. Symp.
Agric

http://sa.agr.hr/pdf/2009/sa2009_p0409

.pdf

2009/444-448

23. Isuf Lushi, Ll. Haxhinasto, H. Mankolli, A. Jajupi.

“The impact of the number of floors in tomato producers in greenhouses".

Revista Shqiptare e Shkencave
Bujqesore Universiteti Bujqesor i
Tiranes.

2009/ 12./10/451-454

24. Isuf Lushi, Haxhinasto, Ll. Zhitia, O. Balaj, N.

“The stady some of the hybrids of tomatoes in sun greenhauses”

Akademi e Shkencave dhe Arteve e
Kosoves.

KUD 635.64 “Kerkime” nr. 16.

2008/16/

25. Balaj, N. Haxhinasto, Ll. Hasani, F. Vuksani,V. Isuf Lushi.

“The effect of quantity nutritive
substrate in vase of different size in vegjetative grow and flowering characterstics on there rose cultivars”

Akademia e Shkencave dhe Arteve e
Kosoves,

KUD 635.9:633.81, “Kerkime”,
ASHAK, Prishtine.

2008/ Nr.16.

26. Balaj, N. Rusinovci, I. Isuf Lushi,
“The influence of the sub-graft rosa canini “LAXA” in the flower
vegetative development and
production for some rose cultivators”

“Kerkime”14 ASHAK, Prishtine
Kud (631.57).

061.12:50(05)(082)(496.51).

2006.

Mongraphy books

1.Lushi, Isuf

“The Tomato production
techology in protected areas " ”

ISBN:978-9951-677-09-7. Prizren

2017/2-169

2. Balaj,Nexhat. Isuf Lushi
(Recensente). ”Rosa Canina
in the architecture of green urban environments ”

ISBN: 978-9951-8-6/
Prishtina

2012.

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas