Prof. Asoc. Dr. Izer Maksuti

 

Autobiografia - CV

 

_________________________________________________________________________

Ligjeron lëndët:

Programi: Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

  • Hyrje në linguistikë gjermane
  • Fonetikë dhe fonologji e gjuhës gjermane
  • Leksikologji e gjuhës gjermane
  • Gjuhësi kontrastive
  • Seminar i gjuhës gjermane
  • Metodologjia dhe teknikat e punës shkencore

Orari i konsultimeve:

  • E hënë: 11:00 - 12:00
  • E mërkurë: 11:00 - 12:00