Këshillin Drejtues të UPZ-së e përbejnë:

 

  • Prof. Dr. Bedri Muhadri - Kryesues;
  • Mr. Isak Hoxha - z.v. Kryesues;
  • Dr. Parim Kosova - Anëtar;
  • Prof.ass. Dr. Rifat Morina - Anëtar;
  • Prof.ass. Dr. Drita Krasniqi - Anëtar;
  • Prof.ass. Dr. Ylli Kortoçi - Anëtar;

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit