Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

K O N K U R S

07 Maj 2018

 

Duke u mbështetur në dispozitat e Statutit të Universitetit “Ukshin Hoti” nr. 04-V-621 të datës 30.05.2013 dhe dispozitave ligjore në fuqi, Këshilli Drejtues i Universitetit në mbledhjen e mbajtur më 20.04.2018 mori vendim për të shpaluar:

K O N K U R S

Për lirimin nga pagesa e semestrit për studentët e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren për vitin akademik 2017/2018

Të drejtë aplikimi për lirim nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2017/2018 kanë:

 • 1. Studentët, familjet e të cilëve janë në asistencë sociale;
 • 2. Studentët, të cilët janë invalidë ose veteranë të luftës;
 • 3. Studentët, që kanë mbetur pa njërin prind si pasoj e luftës dhe fëmijët e Invalidëve ose veteranëve të luftës;
 • 4. Studentët me aftësi të kufizuara fizike;
 • 5. Studentët e të njëjtit prind i cili ka dy (2) e me shumë studentë të rregullt në studime në Universitetet publike të Kosovës.

Të gjithë studentët duhet t’i paraqesin:

- Kërkesën për lirimin nga pagesa e semestrit (formaular i aplikimit);

- Vërtetimin e studimeve për vitin akademik 2017 – 2018;

- Kopjen e letërnjoftimit;

- Kopjen e kartelës së llogarinë bankare (personale) si dhe

- Fletëpagesat e semestrave për të cilët aplikon.

 1. Studentët, familjet e të cilëve janë në asistencë sociale, i paraqesin edhe:

 1. Kopjen e vërtetuar të vendimit të ndihmës sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale ;
 2. Kopjen e letërnjoftimit të bartësit të ndihmës sociale;
 3. Certifikatën e lindjes së studentit/ës.

 1. Studentët, të cilët janë invalidë ose veteranë të luftës i paraqesin edhe:

a. Kopjen e vërtetuar të vendimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale;

 1. Studentët, që kanë mbetur pa njërin prind si pasojë e luftës dhe fëmijët e Invalidëve ose veteranëve të luftës i paraqesin edhe;

a. Kopjen e vërtetuar të vendimit nga MPMS për njohjen e statusit të familjes së dëshmorit, viktimës civile, invalidëve dhe veteranëve.

b. Kopjen e letërnjoftimit të bartësit të statusit të familjes së dëshmorit/viktimës civile;

c. Certifikatën e lindjes së studentit/ës.

 1. Studentët me aftësi të kufizuara fizike i paraqesin edhe:

a. Kopjen e vërtetuar të vendimit për njohjen e statusit person me aftësi të kufizuara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ose nga shoqatat e licencuara të personave me aftësi të kufizuara;

 1. Studentët e të njëjtit prind duhet të paraqesin:

a) Certifikatën e lindjes së studentëve;

b) Vërtetimet e të gjithë studentëve për regjistrimin në vitin akademik 2017/2018.

Dorëzimi i dokumentacionit bëhet në zyrën nr. 526, administrata qendrore, zyra e personelit.

Kërkesat dhe dokumentacioni i pranuar zyrtarisht nga zyra nr. 526 i dorëzohet Komisionit për vlerësim dhe verifikim të dokumentacionit të formuar nga Këshilli Drejtues.

Afati për konkurrim është prej datës 07. 05. 2018 e deri më 21. 05. 2018.

Format e nevojshme për konkurrim gjenden në ueb-faqen e Universitetit të Prizrenit: www. uni-prizren.com dhe në Zyrën nr. 526.

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.   Fakulteti i Filologjisë: Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Gjermane   Fakulteti Juridik: Departamenti: Juridik   Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit: Departamenti: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit Departamenti: Agrobiznesi   Fakulteti i Edukimit: Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Shqipe Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Turke Departamenti: Parashkollor - Gjuhë Boshnjake Departamenti: Fillor - Gjuhë Turke Departamenti: Fillor - Gjuhë Boshnajke   Fakulteti i Shkencave Kompjuterike: Departamenti: Dizajnimi Softuereve (SD) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT- Gj. Turke) Departamenti: Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit (TIT - Gj. Boshnjake)   Fakulteti Ekonomik: Departamenti: Administrim Biznesi Departamenti: Menaxhment Ndërkombëtar   Regjistrimi dhe fotografimi i studentëve të pranuar do të bëhet nga data 01.10.2018 deri më 05.10.2018 prej orës 10:00-15:00 (shih tabelën). Vëretje:Kandidatët të cilët nuk arrinjë të regjistrohen (fotografohen) sipas datave të shënuara do ta humbin mundësinë e regjistrimit, andaj luten studentët që t’i përmbahen afateve të caktuara. Fakulteti Departamenti Data e fotografimit Ora 1 Juridik Juridik 01-05.10.2018 10:00 - 15:00 2 Ekonomik Administrim Biznesi 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Menaxhment Ndërkombëtar 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 3 FSHK T I T 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 S D 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 4 Edukim Parashkollor –Sh.B.T 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Fillor- Bos. Tur. 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 5 Filologjisë Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 04-05.10.2018 10:00 - 15:00 6 FSHJM Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit 01-03.10.2018 10:00 - 15:00 Agrobiznes 04-05.10.2018 10:00 – 15:00 "

Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.

Rezultatet përfundimtare për regjistrim të afatit të dytë (II) në studime Bachelor në Universitetin "UKSHIN HOTI" Prizren për vitin Akademik 2018/2019 sipas njësive Akademike.