Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

NJOFTIM për zgjedhjen e personelit akademik

11 Shkurt 2019

Senati i Universitetit “Ukshin Hoti” në mbledhjen e mbajtur më 08.02.2019, duke miratuar raportet e Komisioneve Recensuese dhe të Komisionit të Studimeve, vendosi për pranimin e këtyre kandidatëve për lëndët si më poshtë sipas konkursit nr. 01-153/A datë 14.09.2018:


I. FAKULTETI I EKONOMISË:

 • 1. Prof. asoc. dr. Hamdi Hoti zgjedhet mësimdhënës për lëndët: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore, Menaxhimi i Ndryshimeve dhe Qeverisja Korporatave;
 • 2. Prof. ass. dr. Rifat Hoxha zgjedhet mësimdhënës për lëndët: Raportimi Financiar I, Raportimi Financiar i Avancuar, Raportimi Financiar II, dhe Bazata e Kontabilitetit II;
 • 3. Ass. Msc. Marigona Geci rizgjedhet asistent për lëndët: Kontabiliteti Financiar I, Kontabiliteti i Tatimeve, Bazat e Kontabilitetit II dhe Kontabiliteti Menaxherial.

II. FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE:

 • 1. Prof. asoc. dr. Ercan Canhasi zgjedhet mësimdhënës për lëndët: Hyrje në Programim (bsc. SD, sem. I, O), Programim (bsc. TIT, sem. I, O), Programimi i Orientuar në Objekte (bsc. SD, sem. III,O), Algoritmet dhe Struktura e të Dhënave (bsc. SD, sem II, O), Algoritmet dhe Struktura e të Dhënave (bsc. TIT, sem II, O), Ndërveprimi Njeri–Kompjuter (bsc. TIT, sem. IV, Z);
 • 2. Prof. ass. dr. Dhuratë Hyseni zgjedhet mësimdhënës për lëndët: Bazat e Bartjes së Informacionit (bsc. TIT, sem. I, O), Zhvillimi dhe Menaxhimi i Sistemit Softurik (msc. sem. II, O), Kërkesat në Dizajnimine Sistemit (bsc. TIT, sem. III, Z); Analiza e Orientuar në Objekte dhe Dizajn (bsc. TIT, sem. III, O), Hyrje në Gjuhë dhe Web Teknologjitë (bsc. TIT, sem. II, Z).
 • 3. Ass. Agon Kokaj (Dr. Tech.) rizgjedhet asistent për lëndët: Senzorët dhe Interfejesët (bsc. TIT, sem. II, O), Mikrokontrollerët (bsc. TIT, sem. IV, O), Machine Learnin (bsc. SD, sem. III, Z);

III. FAKULTETI I JURIDIKUT:

 • 1. Ass. Msc. Shefki Shterbani rizgjedhet asistent për lëndët: Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut, E Drejta Ndërkombëtare Publike, E Drejta Evropiane, E Drejta Ndërkombëtare Private.

IV. FAKULTETI I EDUKIMIT:

Në Gjuhën Mësimore Shqipe

 • 1. Prof. asoc. dr. Rifat Morina zgjedhet mësimdhënës për lëndët: Bazat e Shkencave Natyrore me Metodologji dhe Edukim Mjedisor;
 • 2. Ass. Msc. Artan Reshani rizgjedhet asistent për lëndët: Histori Kombëtare, Metodologji e Shkencave Shoqërore dhe Bazat e Shkencave Shoqërore me Metodologji,

Në Gjuhën Mësimore Turke

 • 3. Prof. ass. dr. Serdan Kervan zgjedhet mësimdhënës për lëndë pedagogjike: Metodologji e Edukimit Gjithpërfshirës, Strategjitë e Edukimit Parashkollor, Filozofi Edukimi, Edukimi Gjithpërfshirës me Metodologji.

V. FAKULTETI I FILOLOGJISË:

 • 1. Prof. ass. dr. Ilir Krusha zgjedhet mësimdhënës për lëndët: Praktikë gjuhe I, Gjermanishtja e ekonomisë, Praktikë gjuhe II, Leximi dhe kuptimi i teksteve.

VI. FAKULTETI I SHKENCAVE TË JETËS DHE MJEDISIT:

Programi: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit

 • 1. Prof. ass. dr. Mirvjena Këllezi zgjedhet mësimdhënës për lëndët:Silvikultura 1 (sem. III), Silvikultura 2 (sem. IV), Rivitalizimi i Pyjeve (sem. V), dhe Mbrojtja e Pyjeve nga Zjarret (sem. VI).

Programi: Agrobiznes

 • 2. Prof. ass. dr. Sadik Maloku zgjedhet mësimdhënës për lëndët: Menaxhimi i Fermave (sem. IV), Menaxhim Agrobiznesi (sem. IV), Projekte në Agrobiznes (sem. V), Ekonomia Bujqësore (sem. II) dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore (sem. V).
 • 3. Prof. ass. dr. Kushtrim Braha zgjedhet mësimdhënës për lëndët: Bazat e Marketingut (sem. II), Çmimet dhe Tregjet e Produkteve Bujqësore (sem. V), Komunikim Biznesi (sem. IV), Bazat e Ekonomisë (sem. VI), dhe Menaxhim Agroturizmi (sem. V).


Sqarim: Kontratat e punës me kandidatët e përzgjedhur sipas këtij njoftimi nënshkruhen pas
përfundimit të afatit të ankesave eventuale si dhe pas deklarimit të tyre për pagën primare në
UUHP. Pikat tjera të konkursit janë anuluar nga Senati i UUHP-së.

Udhëzim Juridik: Për afatin dhe procedurën e ankesës shih konkursin nr. 01- 153/A datë
14.09.2018.

______________________
Kryesuesi i Senatit
Prof. asoc. dr. Ismet Temaj

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/