Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

UDHËZUES PËR REALIZIMIN E AKTIVITETEVE MËSIMORE TË MBETURA TË VITIT AKADEMIK 2019/20 SI PASOJË E PANDEMISË COVID-19

23 Prill 2020

UDHËZUES PËR STRATEGJINË E REALIZIMIT TË AKTIVITETEVE MËSIMORE TË MBETURA TË VITIT AKADEMIK 2019/20 SI PASOJË E PANDEMISË COVID-19

Pas situatës së krijuar si pasojë e Pandemisë Covid-19, Universiteti “Ukshin Hoti” që nga data 23.03.2020 është duke zhvilluar mësimin online.

Përderisa ende nuk dihet kur do të normalizohet situata dhe të liqen kufizimet e vendosura nga institucionet qendrore, universiteti duhet të përfudojë me sukses procesin mësimorë dhe provimet në vitin akademik 2019/2020, në këto rrethana të gjendjes emergjente për shëndetin publik.

Për këtë qellim propozohet, si në vijim:

- Njësitë akademike të analizojnë dhe zhvillojnë “Strategjitë dalëse” të tyre për implementim e aktiviteteve mësimore të mbetura në bazë të specifikave të fakulteteve nga plan programi mësimor sipas këtyre skenarëve :

Skenari I: Kthimi në objekte deri me datën 15 maj, 2020. Një pjesë të aktiviteteve mësimore të mbetura të realizohet nga distanca përmes platformës virtuale, derisa pjesa tjetër e aktiviteteve të zhvillohet në objektet mësimore.

Skenari II: Kthimi në objekte deri me datën 1 qershor, 2020. Një pjesë të aktiviteteve mësimore të mbetura të realizohet nga distanca përmes platformës virtuale gjatë muajit maj (aty ku është e mundur), derisa pjesa tjetër e aktiviteteve të zhvillohet në objektet mësimore gjatë dy javëve të para të muajit qershor 2020.

Skenari III: Kthimi në objekte pas 15 qershor, 2020. Të gjitha aktiviteteve mësimore të mbetura të realizohen nga distanca përmes platformës virtuale duke përdorur praktikat më të mira për lëndën përkatëse me qellim që studentet të njoftohen në mënyrë virtuale me përmbajtjen e kësaj pjese të lëndës.

- Realizimi i skenarëve të sipërpërmendur kërkon që afati i provimeve të qershorit të jetë fleksibil dhe mund të lëvizë sipas nevoje për çdo njësi akademike, por duhet të përfundoj më së largu me 20 korrik, 2020.

- Strategjitë e propozuara duhet të marrin parasysh krijimin e mundësisë që studentet t’i nënshtrohen provimit nga lënda e caktuar duke marr për baze modifikimet në plan program të cilat iu mundësojnë studentëve përfitimin e kompetencave të nevojshme pas përfundimit të nivelit të caktuar të studimit.

Me respekt,

REKTORATI

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas