Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Sistemi kundër plagjiaturës në Universitet

01 Maj 2020

Sistemi kundër plagjiaturës në Universitet

Me vendim të Senatit, do të fillojë të zbatohet sistemi kundër plagjiaturës në Universitet, prej  datës 1 Maj 2020 përmes  Sistemit të SMU-së.  Shërbimet të cilat do të kryhen përmes sistemit do të jenë: punimet e diplomës BSC dhe MSC, punimet seminarike, punimet e profesorëve, etj.. Studentët dhe profesorët janë të obliguar që të përdorin konfirmimin e sistemit para procedimit të mëtutjeshëm.  Zyra e IT-së  do të ju krijoj qasje profesorëve dhe studentëve në sistemin e  SMU-së.

 

Anti-plagiarism system at the University 
With the decision of the Senate, the anti-plagiarism system at the University will start to be implemented, from May 1, 2020 through the SMU System. The services that will be performed through the system will be: BSC and MSC diploma papers, seminar papers, professors' papers, etc .. Students and professors are obliged to use the confirmation of the system before further processing. The IT office will provide access to professors and students in the SMU system.

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/