Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Njoftim për transferim të Studentëve

15 Shtator 2020

N J O F T I M

Të gjithë të interesuarit  për transfer nga Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës në Universitetin ‘’Ukshin Hoti’’ në Prizren, afati për transferim është i hapur nga 15.09.2020 deri më 22.09.2020:

Aplikimi bëhet përmes SMU-së

Linku për aplikim:  smu.uni-prizren.com/StudentiKerkesaTrasnfer

Kushtet për pranimin e studentëve dhe dokumentacioni i nevojshëm:

  • 1. Të ketë të përfunduar vitin e parë të studimeve;
  • 2. Kërkesa për transferim;
  • 3. Dëshmi për vërtetimin e semestrit së paku 2018/2019 apo edhe 2019/2020;
  • 4. Certifikatën e notave dhe ID;
  • 5. Certifikata e lindjes;

Të gjitha dokumentet e nevojshme duhet të jenë në origjinal së bashku me aplikacionin nga sistemi.

Dokumentacioni dorëzohet vetëm në kopje fizike tek Zyrtari për shërbime studentore tek Fakulteti përkatës.

Komisioni i Studimeve i Fakultetit përkatës do t’i shqyrtojë kërkesat dhe do t’i njohë notat nga Fakulteti paraprak jo më vonë se deri më datën 25 Shtator 2020.

Kryesuesi i Senatit

_______________________

Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit