Njoftim!

Nga data 25.11.2019 deri me datë 26.11.2019, stafi i FSHK-së në përbërje: Prof. Asoc. Dr. Ercan Canhasi, Prof. Ass. Dr. Arsim Susuri dhe Prof. Ass. Dr. Zirije Hasani, po marrin pjesë në takimin e parë të projektit DIPHDICTKES (The development and implementation of PhD Curricula in ICT for Kosovo Education System) nën udhëheqjen e dy universiteteve prestigjioze: Linnaues University (LNU - Suedi) dhe NTNU (Norwegian University of Science and Technology - Norvegji).

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është të krijojë një kurrikulë kombëtare për Programin e Doktoratës në TIK, në të cilin është i përfshirë edhe Universiteti "Ukshin Hoti" Prizren.

Objektivat specifike të këtij programi janë:

 • Themelimi i një shkolle kombëtare kërkimore në TIK në Kosovë,
 • Vendosja e një kurrikule kombëtare për studimet e doktoratës në fushën e TIK me elementet kryesore të rezultateve të mësimit, qëllimet dhe aftësitë,
 • Rritja e kompetencave kërkimore të universiteteve të stafit të Kosovës
 • Lehtësimi i procesit të akreditimit të programeve të doktoraturave të universiteteve individuale pranë organeve përkatëse kombëtare
 • Zbatimi i programit kombëtar të doktoratës, regjistrimi i gjeneratës së parë të studentëve në doktoratë, të cilët do të mbikëqyren bashkërisht nga Programi dhe vendet partnere.

FSHK, si përfituese e këtij projekti do të ketë mundësinë që, pas përfundimit me sukses të projektit të hapë programin e doktoratës brenda periudhës 3 vjeçare. Gjithashtu, në kuadër të projektit FSHK do të jetë përfituese e të mirave material në vlere prej rreth dyqind mijë euro.

 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë të interesuarit se punimet e nivelit Master të kandidatëve të mëposhtëm janë në diskutim publik:

 • Fjolla Thaqi - "Kalimi dhe integrimi i IT-së në Cloud"
 • Berat Bekteshi - "Sistemi informativ Papershift i përdorur nga Burger King”"
 • Xhevdet Mekani - "Dallimi i strategjive për mbrojtje kibernetike Kosovë-Shqipëri"

Punimet janë në administratë të FSHK-së.

Rikujtim për studentët e nivelit Mastër gjenerata 2018/19

Ashtu si edhe jeni të njoftuar nga plotsim-ndryshimi i konkursit që është bërë më date 15.10.2018 “NJOFTIM MBI PLOTËSIM-NDRYSHIMIN E KONKURSIT PËR STUDIME MASTER NË PËRPUTHJE ME UA NR. 03-2018”, juve u është dhënë mundësija të regjistroni studimet Master dhe në periudhë prej 12 muajve nga momenti i regjistrimit të sjellni çertifikatën e njohjes së gjuhës së huaj. Si menaxhment i FSHK-së po ju rikujtojm edhe një herë që këtë vendim duhet ta respektoni në të kundërtën do humbisni statustin e studentit. Po citoj vendimin:

NJOFTIM

MBI PLOTËSIM-NDRYSHIMIN E KONKURSIT PËR STUDIME MASTER NË PËRPUTHJE ME UA NR. 03-2018

1. Plotësohet dhe ndryshohet konkursi për studime master nr. 01-195 si dhe 01-193 data 04.10.2018 pika 3 dhe 4  (pjesa së dytë – përzgjedhja e kandidatëve) si në vijim:

-Kandidatët që aplikojnë për regjistrim në studime master i nënshtrohen provimit pranues vetëm në lëndë profesionale në gjuhën shqipe e jo edhe në gjuhën angleze siç ka qenë në konkurs.

 • 2. Në bazë të Udhëzimit Administrativ  nr. 03/2018 për gjuhët e huaja në programin e studimeve të ciklit të dytë apo të tretë, studentët me rastin e regjistrimit duhet të kenë certifikatën e gjuhëve në përputhje me këtë udhëzim. Përjashtimisht (referuar shkresës nr. 462/01B të Ministri i Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë) studentët të cilët pranohen në vitin akademik 2018/19 u mundësohet që këtë certifikatë ta sjellin në periudhën prej 12 muaj nga momenti i regjistrimit, në të kundërtën e humbasin statusin e studentit.
 • 3. Pikat tjera të konkursit mbesin ashtu siç janë.

Kujdes: Ky ndryshim (lehtësim) ka vlejtur vetëm për gjeneratën 2018/19 dhe jo për gjeneratat pasuese!

Linku i njoftimi: https://uni-prizren.com/sq/lajme/1435

Menaxhmenti i FSHK-së.

Njoftim

Njoftohen studentët e FSHK-së se provimin në lëndën "Kompjutimi Mobil" (për gjeneratat e vjetra), i paraparë për datën 11.04.2019, do të mbahet  më 17.04.2019, në ora 15:00."

Me respekt,

Prof. Ass. Dr. Arsim Susuri

Prodekan

LAJMËRIM

Komisioni i Studimeve i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, në takimin e mbajtur me datë 19.12.2018 i propozuan Këshillit te FSHK-së listën e studentëve që duhet të ju nënshtrohen provimeve diferenciale. Këshilli i FSHK-së në mbledhjen e mbajtur më datë 20.12.2018 njëzëri u pajtua që të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, të pranuar në vitin akademik 2018/19 në nivelin e studimeve MASTER nga Universitetet tjera Publike dhe Kolegjet private, janë të obliguar që t'iu nënshtrohen provimeve shtesë-plotësuese.

Lëndëve të cilat duhet të ju nënshtrohen studentët janë:

1. Bazat e të dhënave,
2. Rrjetat Kompjuterike dhe
3. Algoritmet dhe Programimi

Studentët që kanë të përfunduar studimet themelore në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike – Drejtimi Kompjuterik dhe në Fakultetin e Shkencave Matematike - Natyrore – Drejtimi Kompjuterik, janë të liruar nga provimet shtesë.

Studentët  të cilët do t'ju nënshtrohen provimeve diferenciale nuk mund të regjistrojnë vitin e dytë respektivisht semestrin e tretë pa i kryer provimet shtesë për lëndët e lartcekura.

Lista e studenteve (me nr.prot.405/18) që duhet t'u nënshtrohen provimeve pranuese është si në vijim:

Shkarko listën këtu

Dekanati i FSHK-së

 

NJOFTIM

NJOFTIM

Njoftohen studentët e drejtim SD se provimi nga lënda Sistemet Operative dhe Menaxhimi i Sistemeve, i paraparë të mbahet më 24.04.2018 në ora 14:00, do të mbahet më 26.04.2018, në ora 17:00, në sallën 422.

Me respekt,

Arsim Susuri.

 

NJOFTIM

Njoftim lidhur me ndryshimin e dates se provimeve. Data e provimeve do jetë si ne vazhdim:

1. Web Dizajn 26.04.2018 ora 14:00
2. Zhvillimi i avansuar i web-it, 26.04.2018 ora 14:00
3. Marketing Online, 26.04.2018 ora 14:00
4. Permbajtja Dinamike e web inxhinjeringut 26.04.2018 ora 14:00
5. Projekt, 26.04.2018 ora 14:00

Pra xhvendosja e datave behet prej 25.04.2018 ne 26.04.2018.

Me respekt,

NJOFTIM

Provimi nga lënda Teknologjitë e avancuara të IP-ve dhe rrjetave të Semestrit III e cila në orarin e provimeve figuron me 03.02.2018, do të mbahet me 01.02.2018 nga ora 15:00 h.

prof. Dr. Malush Mjaku

Njoftim për ndryshim ore të provimeve

 

Me që më 23.01.2018 prej ora 9:00 është caktuar mbledhja e Komisionit të Studimeve në Rektorat ku edhe jamë antare, jamë e detyruar që ta ndryshoj orën e provimeve në vijim:

 

 • 1. Web Dizajn-SD
 • 2. Modelet e biznesit elektronik-SD
 • 3. Përmbajtja statike e web inxhinjeringut-TIT

 

Këto tre provime do mbahen në datën e njejtë pra 23.01.2018 por me orë të ndryshuar pra prej ora 13:00.

Me respekt,
Zirije H.

 

LAJMËRIM

Komisioni i Studimeve i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, në takimine mbajtur me datë 22.11.2017, njëzërit u pajtua që të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, të pranuar në vitin akademik 2017/18 në nivelin e studimeve MASTER nga Universitetet tjera Publike dhe Kolegjet private, janë të obliguar që t'iu nënshtrohen provimeve shtesë-plotësuese.

Lëndëve të cilat duhet të ju nënshtrohen studentët janë:

1. Bazat e të dhënave,
2. Rrjetat Kompjuterike dhe
3. Algoritmet dhe Programimi.

Studentët që kanë të përfunduar studimet themelore në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike – Drejtimi Kompjuterik dhe në Fakultetin e Shkencave Matematike - Natyrore – Drejtimi Kompjuterik, janë të liruar nga provimet shtesë.

Studentët  të cilët do t'ju nënshtrohen provimeve diferenciale nuk mund të regjistrojnë vitin e dytë respektivisht semestrin e tretë pa i kryer provimet shtesë për lëndët e lartëcekura.

Lista e studenteve që duhet tju nënshtrohen provimeve pranuese është si në vijim:

LISTA

Dekanati i FSHK-së

Me respekt, Zirije Hasani

LAJMËRIM

Lajmërohen studentët e nivelit Master  në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike lidhur me provimet e lëndëve të caktuara se provimet do mbahen me komision si në vazhdim:

1. Matematika Diskrete, E premte (03.11.2017) me fillim në ora 13:00
2. Matematika e avancuar për shkencat Kompjuterike, E premte (03.11.2017) me fillim në ora 13:00
3. Principet e avansuara të gjuhëve programuese, E Ejnte (02.11.2017) me fillim në ora 13:00
4. Kapituj të zgjedhur nga sigurija e komjuterit, E Ejnte (02.11.2017) me fillim në ora 15:00

Me nderime,
Dekanati i FSHK

 

Njoftim

Grupët studentëve të vitit të parë 2017/2018 në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike sipas numrit rendor të ID-së.

Dizajn Softueri (SD)

Teknologji e Informimit dhe Telekomunikimit (TIT)

NJOFTIM

Njoftohen studentet e vitit të parë në FSHK në të dy drejtimet TIT dhe SD për vitin akademik 2017/18 se grupet për Ligjerat dhe ushtrime janë si ne vijim:

Drejtimi: SD - Ligjeratat
Drejtimi: SD - Ushtrime


Drejtimi: TIT - Ligjeratat
Drejtimi: TIT - Ushtrime

NJOFTIM

Njoftohen studentet se provimi nga lenda Teknologjia  TCP/IP ne programin TIT do te mbahet diten e hene me date 02.10.2017, me fillim ne ora 10:00 ne Amfiteatrin e Rektoratit.

Me respekt

Prof. Malush Mjaku

NJOFTIM

Njoftohen studentet se provimi nga lenda Metodat Kerkimore ne programin SD do te mbahet me daten 27.09.2017, dite e merkure ne fillim ne ora 10:00 ne Amfiteatrin e Rektoratit.

Me respekt

Prof. Malush Mjaku

NJOFTIM

Njoftohen studentet se provimi Teknologji e avansuar e IP-ve dhe rrjetave shtyhet per diten e marte me date 26.09. 2017 ne ora 12:00. Provimi mbahet ne amfiteatrin te Rektorati.
Me respekt,
Prof. M. Mjaku

NJOFTIM

Ju njoftojmë se provimi nga lënda Kontrolli (Programi TIT) FSHK, do të mbahet me datën 22.09.2017 në ora 10 salla 432.

Me respektë 
Pedagogu i lëndës

NJOFTIM

Provimet Inxhinieringu Softverik SD dhe Menaxhimi Projekteve TIT do te mbahen neser dite e marte(19.09.2017)  prej ores 10:00 jo prej ores 11:00 gjegjesisht 12:00 ne amfiteatrin e Rektoratit?

Prof, Malush Mjaku

NJOFTIM

Njoftohen studentet se provimi nga lënda: Metodat e Transmetimit e paraprë me datë 16.09.2017, ditë e shtunë do të mbahet me datë 21.09.2017, ditë e enjtë me fillim në ora 10:00 në Amfiteatrin te rektorati.

Me respekt

Malush mjaku

NJOFTIM

Njoftohen studentet se provimi nga lënda Sistemet Operative dhe Menaxhimi i Sistemeve, i paraparë me orar të mbahet më 19.09.2017 në ora 10:00, do të zhvendoset në datën 25.09.2017, në ora 12:00.

Arsim Susuri

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja Elissa Mollakuqe do të mbrojë punimin e Masterit, me titull: "VLERËSIMI I PËRFORMANCËS SË ALGORITMEVE PËR SORTIM NË PLATFORMA DHE RRETHINA TË NDRYSHME” në programin "Shkencat Kompjuterike dhe Teknologjitë e Komunikimit". Mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 21.07.2017 në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, kati i III-të, salla nr-423, duke filluar nga ora 14:00 (katërmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof. Ass. Dr. Ercan CANHASI (kryetar);
2. Prof. Asoc. Dr. Mentor HAMITI (anëtar);
3. Prof. Ass. Dr. Samedin KRRABAJ (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:

Dushe Vezaj

LAJMËRIM

Paraqitja e provimeve shtesë - plotësuese do të bëhet nga data 19.06.2017 deri me datë 22.06.2017 të zyrtarja për shërbime të studentëve.

Provimet shtesë në nivelin MASTER janë të obliguar ti paraqesin edhe studentët të cilët deri më tani i kanë kryer provimet e parapara, me qëllim që notat  të dokumentohen dhe të bartën në dosjet e studentëve.

Orari i mbajtjes së provimeve shtesë:

LËNDA

PROFESORI

DATA

ORA

SALLA

DIFERENCIALE

Bazat e të dhënave

Samedin Krrabaj

23.06.2017

14:00

Salla 421

Rrjetat Kompjuterike

Malush Mjaku

22.06.2017

12:00

Salla 432

Algoritmet dhe Programimi

Ercan Canhasi

28.06.2017

14:00

Salla 431

Dekanati i FSHK-së

NJOFTIM

Lista e rezultateve nga lënda Matematikes I dhe II, FShK, drejtimi TIT. te prof. Kajtaz Bllaca

 

 

Rezultatet e provimit - 22 prill 2017- Matematika I dhe II

 

NJOFTIM

Lista e studentëve të nivelit Master që duhet t'ju nënshtohen provimeve diferenciale:

 

Lista e studentëve për vitin akademik 2015/16

Lista e studentëve për vitin akademik 2016/17

 

LAJMËRIM

Këshilli i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, në mbledhjen e rregullt të mbajtur me datë 05.12.2016, njëzërit u pajtua që të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, të pranuar në vitin akademik 2016/17 në nivelin e studimeve MASTER nga Universitetet tjera Publike dhe Kolegjet private, janë të obliguar që t'iu nënshtrohen provimeve shtesë-plotësuese.

Lëndëve të cilat duhet të ju nënshtrohen studentët janë:

1. Bazat e të dhënave,
2. Rrjetat Kompjuterike dhe
3. Algoritmet dhe Programimi.

Studentët që kanë të përfunduar studimet themelore në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike – Drejtimi Kompjuterik dhe në Fakultetin e Shkencave Matematike - Natyrore – Drejtimi Kompjuterik, janë të liruar nga provimet shtesë.

Studentët  të cilët do t'ju nënshtrohen provimeve diferenciale nuk mund të regjistrojnë vitin e dytë respektivisht semestrin e tretë pa i kryer provimet shtesë për lëndët e lartëcekura.

Dekanati i FSHK-së

LAJMËRIM

Paraqitja e provimeve shtesë - plotësuese do të bëhet nga data 12.04.2017 deri me datë 17.04.2017 të zyrtarja për shërbime të studentëve.

Provimet shtesë në nivelin MASTER janë të obliguar ti paraqesin edhe studentët të cilët deri më tani i kanë kryer provimet e parapara, me qëllim që notat  të dokumentohen dhe të bartën në dosjet e studentëve.

Orari i mbajtjes së provimeve shtesë:

LËNDA

PROFESORI

DATA

ORA

SALLA

DIFERENCIALE

Bazat e të dhënave

Samedin Krrabaj

20.04.2017

14:00

Salla 421

Rrjetat Kompjuterike

Malush Mjaku

22.04.2017

13:00

Salla 432

Algoritmet dhe Programimi

Ercan Canhasi

23.04.2017

15:00

Salla 431

Dekanati i FSHK-së

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të marrin pjesë me rastin e mbrojtjes së punimit master, në drejtimin Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi, se mbajtja e mbrojtjes së punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 17.03.2017 në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, kati i III-të, salla nr-423, duke filluar nga ora 11.30 (njëmbëdhjetë e gjysë).

 

Kandidati/ja Naim VLLAÇO do të mbroj punimin e Masterit, me titull:

“INFRASTRUKTURA E E-QEVERISJES NË KOMUNËN E PRIZRENIT".

Komisionin do të jetë në këtë përbërje:

1. Prof. Ass. Dr. Malush Mjaku - Mentor;                                                                 
2. Prof. Ass. Dr. Samedin Krrabaj - Kryetar;
3. Prof. Ass. Dr. Xhevahir Bajrami - Anëtar.

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për MASTER

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të marrin pjesë me rastin e mbrojtjes së punimit master, në drejtimin Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi, se mbajtja e mbrojtjes së punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 17.03.2017 në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, kati i III-të, salla nr-423, duke filluar nga ora 11.00 (njëmbëdhjetë).

Kandidati/ja Ismail KUKSI do të mbroj punimin e Masterit, me titull:

“E-QEVERISJA NË ADMINISTRATËN PUBLIKE NË KOMUNËN E PRIZRENIT"

Komisionin do të jetë në këtë përbërje:

1. Prof. Ass. Dr. Malush Mjaku - Mentor;                                                                 
2. Prof. Ass. Dr. Samedin Krrabaj - Kryetar;
3. Prof. Ass. Dr. Ercan Canhasi - Anëtar.

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Dushe Vezaj

Zyrtare për MASTER

NJOFTIM

Njoftohen studentet se provimi Metodat e transmetimit e parapare me 06.02.2017 ne ora 15:00h, pra neser dite e hene e parapare sipas orarit nuk do te mbahet por do te mbahet diten e merkure me date 08.02.2017 me fillim ne ora 11:00 ne sallen nr. 300 te Rektorati.


Me repekt Prof. Malush Mjaku

Njoftim
Njoftohen studentët se provimi nga lënda Sistemet dhe rrjetat e telekomunikimit do të mbahet nesër ditë e enjete me dt. 02.02.2017 me fillim në ora 16:00  në amfiteatrin  300 te Rektorati!
Me respekt,
Prof. M. Mjaku

NJOFTIM

Te nderuar student,

Ju njoftoj se provimi në lëndët:  Teknologjia e rrjetave, Menaxhimi i rrjetave, Interaksioni Njeri Kompjuter dhe Konceptet dhe Integrimi i Sistemeve të sofistikuar, do te mbahen sipas orarit të paraqitur në tabelë.

Nr

Lënda

Drejtimi

Data

Dita

Koha

1

Teknologjia e rrjetave

SD

28.01.2017

E Shtunë

11:00

2

Interaksioni Njeri Kompjuter

SD

04.02.2017

E Shtunë

10:00

3

Konceptet dhe Integrimi i Sistemeve të sofistikuar

TIT

04.02.2017

E Shtunë

10:00

Me respekt, Astrit Hulaj!

NJOFTIM

Ju njoftojmë se ligjeratat për studime MASTER, fillojnë me datën 14.11.2016 (TË HËNËN). Ju lutem përcjellni orarin e ligjeratave në faqen zyrtare të Universitetit të Prizrenit "Ukshin Hoti", orar i cili do të shpallet këto ditë. Nga Dekanati i FSHK-së

Rezultatet e Provimit pranues në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për studimet në nivelin Master për vitin akademik 2016/2017.

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Listat të nivelit Master: Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi

Njoftim

Njoftohen studentet e nivelit Master se provimi nga lënda Software system development and management do të mbahet me datë 30.09.2016 ora 12:00  në amfiteatrin 300.

Prof. Ass. Dr. Malush Mjaku


Njoftim

Njoftim lidhur me provimet:

 

 1. 1. Marketing Online
 2. 2. Web gjuhet
 3. 3. Hyrje ne web gjuhë dhe teknologji- TIT
 4. 4. Hyrje në web gjihë dhe teknologji-DS

 

të parapara për orën 10:00 në datën 15.09.2016 do të shtyhen për në ora 12:00 po të njejtën datë 15.09.2016 për shkak se prej ora 10:00 është mbledhja e këshillit të FSHK-së.

Të gjitha provimet do mbahen në amfiteatrin e madhë 300.

Respekte,

PhD.c.Ass. Zirije Hasani

Njoftim

 

Njoftohen studentet e drejtimit TIT  viti i dytë se provimi nga lënda Sistemet dhe Rjetat e Telekomunikimit i paraparë të mbahet me 06.09.2016 ora 12:00 do të mbahet me datë 07.09.2016 ora 11:00 në amfiteatrin 300.

Prof. Ass. Dr. Malush Mjaku

RAPORT

Raporti i Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike për pranimin e studentëve për vitin akademik 2016/17, pas shyrtimit të ankesave.

RAPORTI

Rezultatet e provimit pranues të afatit të parë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për vitin Akademik 2016/2017:

Rezultetet:

Drejtimi TIT

Drejtimi SD

 

Afati për ankesa është më: 25.07.2016, ndërsa shqyrtimi i tyre do të bëhet më 26.07.2016.

Lajmërim

Lajmërohen studentët që do të Diplomojnë në afatin e Qershorit në të dy drejtimet bachelor (SD dhe TIT) në FSHK

12 (dymbëdhjetë) kandidatë të cilët do të diplomojnë me datën:

06.07.2016 (të mërkurën)

1. Valdrin Morina

2. Astrit Tabaku

3. Enis Skoro

4. Visar Haxhifazliu

5. Besare Jahaj

6. Blend Popaj

7. Durim Morina

8. Rafet Saramati

9. Besar Kastrati

10. Fati Sylqe

11. Ardiana Polloshka

12. Rilind Gërqari

 

11 (njëmbëdhjetë) kandidatë të cilët do të diplomojnë me datën:

08.07.2016 (të premtën)


1.  Jetmir Berisha

2.  Egzona Kurtishaj

3.  Gani Shemsedini

4.  Funda Shehu

5.  Shpetim Sallahi

6.  Flamur Krasniqi

7.  Agnesa Berisha

8.  Fitore Hajredini

9.  Vllaznim Kryeziu

10. Dukagjin Latifi

11. Përparim Osmanollaj

 

Dekanati I FSHK-së

LAJMËRIM

Këshilli i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, në mbledhjen e mbajtur me datë 31.05.2016, ka marrë vendim që të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, të pranuar në nivelin e studimeve Master  në vitin akademik 2015/2016 nga Universitetet tjera Publike dhe Kolegjet private, të bëjnë paraqitjen e provimeve shtesë (plotësuese) nga data 02.06.2016 deri me datë 08.06.2016.

Studentët që kanë të përfunduar studimet themelore në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike – Drejtimi Kompjuterik dhe në Fakultetin e Shkencave Matematike - Natyrore – Drejtimi Kompjuterik, janë të liruar nga provimet shtesë.

Provimet shtesë janë të obliguar ti paraqesin edhe studentët të cilët deri më tani i kanë kryer provimet e parapara, me qëllim që notat  të dokumentohen dhe të bartën në dosjet e studentëve (SEMS).

Dekanati i FSHK-së

N J O F T I M

Njoftojmë studentët e FSHK-së - TIT - viti i I-rë, se ligjëratat nga lënda "Strukturat e të Dhënave dhe Algoritmet" të caktuar sipas orarit të ligjeratave për datën 08.03.2016 do të shtyhen dhe do të mbahen me një datë tjetër.

Njoftim

Provimet finale nga lendet do e mbahen sipas ketij orari:


1- Metodat e Transmetimit- me 12.02.2016 ora 10:00
2- Siguria e rrjetave TI-ve –me 12.02.2016 ora 13.30

1- Konceptet dhe Integrimi I Sistemeve te Rrjetave te sofistikuara-me 06.02.2016 ora 10:00
2- Konvergjenca ne rrjeta – me 06.02.2016 ora 13.30
3- Konceptet e Telekomunikimit mobil-me 06.02.2016 ora 13:30.

Prof.Ass.Dr.Bujar Krasniqi

Njoftim

I njoftojm studentët e vitit të I-rë të FSHK-së, drejtimi TIT se provimi nga lënda Ekonomi i caktuar për datën 29.01.2016 do të shtyhet dhe do të mbahet me datë 03.02.2016 nga ora 09:00 në sallen 431.

Prof. i lëndes

Adem Zogjani

NJOFTIM

Njoftohen studentët e Masterit, Viti i Parë, se zëvendësimi i orëve të pambajtura sipas vendimit të Senatit do të bëhet nga data 21-25 Janar (bllok ligjerata). Për nesër, date 21.01.2015 (11:00 - 16:00) do të mbahët blloku i parë i ligjeratave në lëndën Principet e Avancuara të Programimit.
Blloqet tjera do të vendosën shumë shpejt. Dekanati i FSHK-së Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku

LAJMËRIM

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, në mbledhjën e fundit te Këshillit të Fakultetit ka vendosur që studentët e pranuar në master 2015/2016, të hyjnë në provime shtesë (plotësuese) në mënyrë që të fitojnë kushtin për të hyrë provimet e programit në master. Provimet shtesë do të realizohen si më poshtë :
 • 1.  Studentët të cilët janë pranuar në Master, e të cilët programin bachelor e kanë përfunduar në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Teknik-drejtimi kompjuterike (FIEK), apo në fakultetin e Shkencave Matemematike-Natyrore (drejtimi Kompjuterike) janë të liruar nga provimet shtesë.
 • 2.  Studentët të cilët vijnë nga Fakultetet tjera të Universiteteve Publike të Kosovës, apo edhe Kolegjeve private janë të detyruar që të përfundojnë provimet:
 • Algoritmet dhe Strukturat e të Dhënave (11.02.2016, ora 15:00)
 • Bazat e të Dhënave   (13.02.2016, ora 15:00)
 • Teknologjitë e avancuara të IP-ve dhe rrjetave  (15.02.2016, ora 15:00)

Materialin e lëndës mund ta merrni nga profesoret përkatës të lëndës Suksese Dekani

Lajmërim

Lajmërohen stafi dhe studentët e UPZ-së se më datën 05.01.2015 në ora 14:00 në Amfiteatrin Nr. 300 mbahet ligjerata Kompjuterët Optikë nga shkencëtari Prof.Dr. Jahja Koka, Ligjerata organizohet në kuader të fakultetit shkencave kompjuterike.

Pjesëmarrja juaj është mirëserdhunë

NJOFTIM

Provimet e parapara per daten 06  dhejtor 2015 shtyhen per daten 14 dhjetor 2015.

Modelimi dhe Animacionet 3D

Xhevahir Bajrami

14. Dhjet.

11:00

Salla 422

Mikrokontrolleret

Xhevahir Bajrami

14. Dhjet.

15:00

Salla431

Grafike Kompjuterike dhe Perp. I Imazheve

Xhevahir Bajrami

14. Dhjet.

11:00

Salla 422

NJOFTIM

Me daten 10 dhjetor 2015 në hapsiren e Universitetit të Prizrenit, në Fakultetin e shkencave Kompjuterike do të mbahet një prezentim nga një ekip në bashkupunimim me Login Electronics  lidhur me Energjin e ripertrishme. Prezentimi fillon në orën 12:00 në njerën nga sallat e lirat të Fshk-së. Pjesmarrja e juaja është e mirëseardhune.

NJOFTIM

Njoftohen studentet se ligjëratat dhe ushtrimet ne Matematika I me profesorin Ekrem Halimi nesër me dt 08.12.2015 nuk do te mbahen.

Ligjëratat do te zëvendësohen një dite tjetër, studentet do te njoftohen ne ndërkohe.

Dekananti

NJOFTIM

Provimet e parapara për datën 06  dhjetor 2015 shtyhen për datën 13 dhjetor 2015.

Modelimi dhe Animacionet 3D

Xhevahir Bajrami

06. Dhjet.

09:00

Salla 422

Mikrokontrolleret

Xhevahir Bajrami

06. Dhjet.

15:00

Salla431

 

Grafike Kompjuterike dhe Perp. I Imazheve

Xhevahir Bajrami

06. Dhjet.

12:00

Salla 422

 

NJOFTIM

Njoftohën të gjithë studentët të grupit të I nga lënda Bazat e Programimit me Prof. Artan Deramaku se neser me datën 02.12.2015 nga ora 11:00, ligjeratat shtyhet në të njejtën ditë nga ora 13.30.

Prof.Dr.ass. Artan Dermaku

NJOFTIM

Njoftohën të gjithë studentët në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike (Bachelor dhe Master) të cilët hyjnë në provimet te Prof. Artan Dermaku, se nga ky afat (afati i nentorit) provimet të cilat janë mbajtur me material tëhapur,do të mbahen pa material ndihmës, d.m.th nuk ka me provime me Open-Book.

Prof.ass.Dr. Artan Dermaku

NJOFTIM

Provimi teknologji dixhitale do të mbahet me datën 27 nëntor në orën 10.

Prof. Dr. Artan Dermaku

NJOFTIM

Rezultatet e provimit pranues në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, drejtimi Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi në nivelin Master.

Për shkak të përfomancës së dobët të studentëve në provimin pranues në nivelin MASTER, pragu i kalueshmërisë 40 pikë nga 100 pikët e mundshme është ulë në pragun e kalueshmërisë në 30 pikë nga 100 pikët e testit.

Shkarko PDF

NJOFTIM

Provimi pranues në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike për pranimin e studentëve në programin Master, do të mbahet ditën e Hënë 02.11.2015 në Amfiteatrin 300, duke filluar në orën 14:00.

Studentët duhet që të jenë në kohë dhe të kenë me vete letërnjoftimin për identifikim.

Suksese

Dekanati i FSHK-së

NJOFTIM

Lista Shtesë e studentëve në FSHK - TIT, Gjuhën Boshnjake dhe Turke e miratuar nga Senati që e plotësojnë kushtet.

Shkarko PDF

NJOFTIM

Të nderuar studentë brucoshë (viti i parë) të Shkencave Kompjuterike (TIT dhe SD). Nesër me datë 01.Tetor.2015 jeni të ftuar në takimin e parë njoftues me profesorët dhe Dekanin e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike. Takimi fillon në orën 10:00 në Amfiteatrin 300 , ku do të njoftoheni më për së afërmi me Curriculën, kushtet dhe mundësitë që ofron Fakulteti i Shkencave Kompjuterike.

Studentët e Vitit të dytë dhe të  tretë luten që të përcjellin orarin e ligjëratave i cili do të publikohet së shpejti.

Suksese

Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan

Njoftim

Ju njoftojmë se provimi nga lënda "Dokumentim dhe hulumtim", i parapare qe te mbahet te shtunën, me 26.09., shtyhet për te merkurin, me 30.09., ne oren 13.00.

Gjithë te mirat,

Xh.Bajrami

Njoftim


Të gjitha provimet në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike që ishin paraparë të mbahen në orar të rregullt me 24.09.2015, shtyhen për të diellën me datë 27.09.2015 për shkak të festës së bajramit.

Dekanati

Lajmërimet per FSHK

REZULTATET E PROVIMIT PRANUES NE FAKULTETIN E SHKENCAVE KOMPJUTERIKE AFATI PARË PËR VITIN AKADEMIK 2015/2016

TIT - TË PRANUAR

TIT - TË PAPRANUAR

SD - TË PRANUAR

SD - TË PAPRANUAR

TIT - TUR TË PRANUAR

TIT - TUR TË PAPRANUAR

TIT - BOS TË PRANUAR

TIT - BOS TË PAPRANUAR

 

Njoftim

Provimet nga Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku, Afati Prillit  - TIT

1. Teknologji Digjitale (Sem -1) - E Marte 28. Prill Ora : 10:00
2. Bazat e Programimit (Sem-1) - E Hene 4.Maj Ora : 10:00
3. Algoritmet dhe strukturat e te Dhenave (Sem-2) - E Enjte 30 Prill Ora 10:00

 

Provimet nga Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Afati Prillit  - SD

1. Shkence Kompjuterike (Sem-1) - E Marte 28. Prill Ora : 10:00
2. Algoritmet dhe strukturat e te Dhenave (Sem -2) - E Enjte 30 Prill Ora : 10:00

 

16.02.2015

Lajmerim,

Te nderuar student ju lajmerojme se provimi nga lenda "Matematik II" i parapare te mbahet tek prof. Marian Demaj do te mbahet tek prof. Regjep Gjergji te merkuren ne ora 10:00 ne Amfiteater 300.

Suksese,

 

Njoftim                                                                                                       15.02.2015

Ligjeratat per diten e Hene (16.02.2015) do te mbahem simbas orarit si me poshte. Orari perfundimtat i semestrit do te jet gati mbrenda dites.

1. Sensoret dhe Interfejsit - Viti-I-TIT , mga ora 10:00-13:00, kati 3 ,Xhevahir Bajrami,

2. Grafika Kompjuterike dhe Procesimi  imazheve , mga ora 13:30:00-15:00, kati 4 - Lab , Xhevahir Bajrami  , Viti -II-SD 3. 3D modelimi dhe animacionive viti -I-SD , mga ora 13:30:00-15:00, kati 3 ,Xhevahir Bajrami 4. Sistemet Operative viti- I- TIT , nga ora 13:00, kati 3,  Nysret Demaku.

Njoftim                                                                                                       10.02.2015

Njoftohen studentet e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në drejtimin TIT  se  provimi në lëndën Teknikat e Interaksionit te profesor  Rexhep Selimaj i parapar  me datën 10 shkurt 2015 ora  12:00 do të mbahet me datën 12.02.2015 në ora 12:00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Njoftim,                                                                                                      02/12/2014

Njoftohen studentët e vitit të I në Drejtimin TIT dhe SD se lënda Algoritmet dhe Strukturat e të dhënave tek prof. Artan Dermaku do të mbahet të Premten 05/12/2014, duke filluar në orën 11:30.

Suksese,

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Njoftim,                                                                                                      02/12/2014

Njoftohen studentët se Matematika I dhe II tek prof. Marjan Demaj do të mbahet të Shtunen 06/12/2014, duke filluar në orën 10:00.

 

Suksese,

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lajmërim                                                                                                         25/10/2014

Të dashur Student, Llogaritja verore e kohës përfundon sonte, në natën ndërmjet datave 25 dhe 26 tetor ndërsa akrepat e orës do të zhvendosen një orë prapa. Ndryshimi i kohës do të ndodhë në orën 03, që do të thotë se ju duhet të ktheni pas akrepin në orën 02. Matja dimërore e kohës nis të dielën e fundit të muajit tetor dhe zgjat deri të dielën e fundit të muajit mars.

Gjithe te mirat,

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas