Në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional, të Enjëten është mbajtur një ligjëratë nga trajneri i ATK-së, z. Fehim Hoxha me studentët e vitit të tretë të Fakultetit të Ekonomisë, programi Administrim Biznesi. Ligjërata u nbajt në kuadër të lëndës: Kontabiliteti i Tatimeve, me Profesorin, i cili e ligjëron këtë lëndë  Prof. Ass. Dr. Rifat Hoxha. Tema e ligjëratës ishte: “ATK-ja në funksion të përmbushjes së tatimeve”.

Ligjërata ishte mjaft përmbajtjësore ku studentët ishin shumë aktiv dhe e vlerësuan si të rëndësishme për formësimin e tyre në kuadër të kësaj lënde por edhe në përgjithësi në programin e tyre studimor.

 

 

Njoftim

Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për regjistrim në Fakultetin Ekonomik, në programin Administrim Biznesi (Master) dhe programin Kontabilitet dhe Auditim (Master), në vitin akademik 2020-21, se pyetjet e testit të provimit pranues do të jenë nga lëndët si në vazhdim:

 • Makroekonomi,
 • Mikroekonomi,
 • Bazat e Menaxhimit,
 • Financat e Korporatave,
 • Marketing,
 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore,
 • Biznesi Ndërkombëtar,
 • Qeverisja Korporative,
 • Kontabilitet.
Me respekt, Prof. Asoc, Dr. Halili Kukaj, Dekan i Fakultetit Ekonomik

 

Sot, më dtën 29.01.2020, në Fakultetin Ekonomik të Universitetin “Ukshin HOTI” Prizren u mbajt mbledhja e Bordit këshillëdhënës Industrial, me këtë rend dite: 1. Shqyrtimi i Planit Strategjik 2020-2024 të Fakultetit Ekonomik; 2. Shqyrtimi i Raportit të Vetëvlerësimit të programit Administrim Biznesi (MA); 3. Plotësimi i pyetësorit sipas kërkesave të parapara me rregullore; 4. Të ndryeshme.  Të pranishmit shprehën vlerësime pozitive dhe aprovuan njëzëri Planin Strategjik 2020-2024 të Fakultetit Ekonomik dhe Raportin e Vetëvlerësimit të programit Administrim Biznesi (MA). Të pranishmit diskutuan dhe ngritën disa çështje që kanë të bëjnë me të diplomuarit në Fakultetet Ekonomike në përgjithësi.

 

Konstituohet Bordi Këshillëdhënës Industrial (BKI) në Fakultetin Ekonomik në UPZ

Me datë 27.12.2019 në objektin e Fakultetit Ekonomik në Universitetin ‘’Ukshin HOTI’’ u themelua Bordi Këshillëdhënës Industrial (BKI), roli i të cilit do të jetë në funksion të bashkëpunimit dhe ndërveprimit të fakultetit me komunitetin e biznesit dhe palët tjera të interesit.

Bashkëpunimi me BKI synon në shkëmbimin e përvojave më të mira dhe rekomandimeve me interes reciprok (trajnime, këshillime, ekspertiza profesionale, mundësi punësimi si dhe praktika profesionale).

Anëtarët e bordit janë nga komuniteti i biznesit, organizatat qeveritare dhe jo qeveritare si dhe nga shoqëria civile.

Pas procesit zgjedhor u zgjodh edhe kryesia e BKI ku Qëndresa JONAUZAJ u zgjodh kryetare e BKI ndërsa Arben TERSHNJAKU u zgjodh zëvendëskryetar.

 

Fakulteti Ekonomik arrin marrëveshje bashkëpunimi me “Kosovo Turism”  SH.P.K. në Prizren për kryerjen e praktikës profesionale nga studentët

Fakulteti Ekonomik i Universitetit “Ukshin HOTI” në Prizren, sot më 23.12.2019 ka arritur Marrëveshje Bashkëpunimi me “Kosovo Turism”  SH.P.K. në Prizren e cila ka të bëjë me mbajtjen e praktikës profesionale të studentëve të këtij Fakulteti.

Marrëveshjen e kanë nënshkruar Dekani i Fakultetit Ekonomik Prof. Asoc. Dr. Halil  KUKAJ dhe pronari i kësaj kompanie z. Halim HOTI.

Arritjen e marrëveshjes e vlerësuan lartë përfaqësuesit e dy institucionet, të cilët theksuan se do të kujdesën për jetësimin e saj.

Prezent me rastin e nënshkrimit ishin edhe Prodekani Prof. Asoc. Dr. Hamdi HOTI, dhe Sekretari i FE Ma. Sc. Naser Buzhala.

 

Në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Ukshin HOTI” në Prizren më, 11.12.2019 u arritën  disa marrëveshje bashkëpunimi me bizneset afariste siç janë:

 • Me Fabrikën konditorike ’’LIRI’’ me menaxherin Arben TËRSHNJAKU.
 • Me agjencionin doganor të N.T. ‘’LORI- AD’’, me drejtorin Agim MORINA,
 • Me SH.P.K. ABI, me pronarin Alajdin FUSHA.
 • Me OEK- Njësia Rajonale Prizren me drejtorin Armend HYSENI.
 • Me LUMA N.T.SH. me menaxherin Veli AHMETAJ.
 • Me Agency SABA me drejtorin Tasim SHASHIVARI.

Marrëveshjet kanë të bëjnë me mbajtjen e praktikës profesionale të studentëve të Fakultetit Ekonomik në këto biznese për të dy nivelet e studimeve.

Marrëveshjet i kanë nënshkruar dekani i Fakultetit Ekonomik Prof. Asoc. Dr. Halil KUKAJ dhe drejtorët/ Menaxherët e  bizneseve të lartshënuara.

Arritja e marrëveshjeve është vlerësuar lartë nga përfaqësuesit e institucioneve nënshkruese të cilët do të kujdesën për jetësimin e marrëveshjes.

Në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Ukshin HOTI” në Prizren më, 10.12.2019 u arrit  marrëveshje bashkëpunimi me Klubi i afaristëve të Prizrenit me drejtorin Liman ASLLANI.

Marrëveshja ka të bëjë me mbajtjen e praktikës profesionale të studentëve të Fakultetit Ekonomik në këtë biznes për të dy nivelet e studimeve.

Marrëveshjen e kanë nënshkruar dekani i FE Prof. Asoc. Dr. Halil KUKAJ dhe drejtori i Klubit i afaristëve të Prizrenit Z. Liman ASLLANI.

Arritja e marrëveshjeve u vlerësua lartë nga përfaqësuesit e institucioneve nënshkruese të cilët do të kujdesën për jetësimin e saj.

 

Në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Ukshin HOTI” në Prizren më, 05.12.2019 u arrit  marrëveshje bashkëpunimi me N. T. ‘’Sporting’’ me menaxheren Vedija ZEKOVSKI.

Marrëveshja ka të bëjë me mbajtjen e praktikës profesionale të studentëve të Fakultetit Ekonomik në këtë biznes për të dy nivelet e studimeve.

Marrëveshjen e kanë nënshkruar dekani i FE Prof. Asoc. Dr. Halil KUKAJ dhe z. Vedija ZEKOVSKI në emër të N. T. ‘’Sporting’’.

Arritja e marrëveshjeve u vlerësua lartë nga përfaqësuesit e institucioneve nënshkruese, të cilët do të kujdesën për jetësimin e saj.

 

Në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren më, 27.11.2019  u arritën dy marrëveshje bashkëpunimi: një me ”CITY HOTEL” SH.P.K. & SWISS WINDOVS SH.P.K me menaxheren Qëndresa JANUZAJ, dhe marrëveshja e dytë me: UNIKERA- Qeramikë- Sanitari me Drejtorin Bekim HOXHA

Marrëveshjet kanë të bëjë me mbajtjen e praktikës profesionale të studentëve të Fakultetit Ekonomik në këto biznese për të dy nivelet e studimeve.

Marrëveshjen e kanë nënshkruar dekani i FE Prof. Asoc. Dr. Halil KUKAJ dhe personat e lartcekur në emër të  bizneseve.

Arritja e marrëveshjeve u vlerësua lartë nga përfaqësuesit e institucioneve nënshkruese, të cilët do të kujdesën për jetësimin e saj.

 

Më 20.11.2019 në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, u arritën tri Marrëveshje bashkëpunimi: N.T.SH. ”EDAG” me menaxherin Alban BERISHA nga Suhareka, me ANCORA Qeramikë L.L.C. me menaxherin Ideal GASHI dhe SOLID  SH.P.K. me menaxherin Fisnik HAZIRAJ.

Marrëveshjet kanë të bëjë me mbajtjen e praktikës profesionale të studentëve të fakultetit Ekonomik në këto biznese për të dy nivelet e studimeve.

Marrëveshjen e kanë nënshkruar dekani i FE Prof. Asoc. Dr. Halil  KUKAJ dhe personat e lartcekur në emër të  bizneseve.

Arritja e marrëveshjeve vlerësohet lartë nga përfaqësuesit e institucioneve nënshkruese, të cilët do të kujdesën për jetësimin e saj.

 

Më 18.11.2019 në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, u arrit Marrëveshje Bashkëpunimi me "Q.B.S." Suhareka e cila ka të bëjë me mbajtjen e praktikës profesionale të studentëve të këtij fakulteti për të dy nivelet e studimeve.

Marrëveshjen e kanë nënshkruar dekani i FE Prof. Asoc. Dr. Halil KUKAJ dhe z. Gani SALLAUKA në emer të "Q.B.S" Suhareka.

Arritjen e marrëveshjes e vlerësuan lartë përfaqësuesit e dy institucionet, të cilët theksuan se do të kujdesën për jetësimin e sajë.

Prezent me rastin e nënshkrimit ishin edhe Prodekani Prof. Asoc. Hamdi HOTI dhe Sekretari i FE Naser BUZHALA.

 

Fakulteti Ekonomik arrin marrëveshje me "OK" SHPK në Prizren për kryerjen e praktikës nga studentët

Fakulteti Ekonomik i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, ka arritur Marrëveshje Bashkëpunimi me ndërmarrjen “OK” SH.P.K. në Prizren e cila ka të bëjë me mbajtjen e praktikës profesionale të studentëve të këtij fakulteti. Marrëveshjen e kanë nënshkruar dekani i FE Prof. Asoc. Dr. Halil Kukaj dhe pronari i kësaj kompanie z. Hasan Bytyqi.
Arritjen e marrëveshjes e vlerësuan lartë përfaqësuesit e dy institucionet, të cilët theksuan se do të kujdesën për jetësimin e saj. Prezent me rastin e nënshkrimit ishin edhe Prodekani Prof. Asoc. Hamdi HOTI dhe Sekretari i FE Naser Buzhala.

 

Fakulteti Ekonomik arrin marrëveshje me N.T.N  “MIRI” SHPK  në Prizren për kryerjen e praktikës nga studentët

Fakulteti Ekonomik i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, ka arritur Marrëveshje Bashkëpunimi me N.T.N  “MIRI”  SHPK  në Prizren e cila ka të bëjë me mbajtjen e praktikës profesionale të studentëve të këtij fakulteti. Marrëveshjen e kanë nënshkruar dekani i FE Prof. Asoc. Dr. Halil Kukaj dhe pronari i kësaj kompanie z. Xhafer Kastrati.

Arritjen e marrëveshjes e vlerësuan lartë përfaqësuesit e dy institucionet, të cilët theksuan se do të kujdesën për jetësimin e sajë. Prezent me rastin e nënshkrimit ishin edhe Prodekani Prof. Asoc. Hamdi HOTI, Prof. Ass. Drita KRASNIQI dhe Sekretari i FE Naser Buzhala.

Marrveshja në mes Fak. ekonomik dhe Ndermarrjes miri me pronar z. Xhafer KASTRATI,

Në takim morën pjesë:
 • Dekani Prof. Asoc. Dr. Halil KUKAJ,
 • Prodekani Prof. Asoc. Hamdi HOTI,
 • Prof. Ass. Drita KKRASNIQI
 • Sekretari i Fak. Naser BUZHALA,

 

NJOFTIM

Njoftohen studentet e interesuar se afati për transferim nga Universitetet e tjera publike në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren është prej datës 01.10.2019 deri 31.10.2019.

Kusht për pranimin e studenteve per nivelin Bachelor përmes procedurës së transferimit  është që ta ketë, se paku, te përfunduar vitin e parë të studimeve, para se te aplikoj.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • - Kërkesa për transferim
 • - Certifikata e notave
 • - Dëshmi për vërtetimin e semestrit se paku 2018/2019 apo edhe 2019/20
 • - Certifikata e lindjes
 • - ID kartela e studentit

Të gjitha dokumentet e nevojshme duhet te jene ne origjinal.

Dokumentacioni dorëzohet vetëm në kopje fizike tek Referenti i Fakultetit Ekonomik.

Komisioni i Studimeve i Fakultetit Ekonomik do ti shqyrtojë kërkesat dhe do ti njohë notat nga fakulteti paraprak jo më vonë se deri më 25 Tetor 2019.

Prizren, 01.10.2019                                       Dekani: Prof. Asoc. Dr. Halil Kukaj

 

Profesori i Fakultetit të Ekonomisë, njëherësh anëtar i Këshillit Drejtues të UPZ-së, Prof. Ass. Dr. Artan Nimani zhvilloi një vizitë në WSB University të Polonisë. “Ishte kënaqësi takimi dhe mikpritja nga Prof. Dr. Rafal Rebilas- Prorektor i WSB University të Polonisë, ku shqyrtuam mundësit për një bashkëpunim permanent mes UPz dhe WSBU! WSB University që është një institucion shumë kredibil ndërkombëtar me kampuse në disa qendra evropiane. Përfaqësuesit e WSBU do të vizitojnë UPz ku do të finalizojmë marrëveshjen e bashkëpunimit mbi shkëmbimin e stafit dhe studentëve!”, ka bërë të ditur ai.

 

N J O F T I M

Njoftohen kandidatët që kanë aplikuar në Konkursin nr. ref. 195, të dt. 04.10.2018, për pranim në Studimet Master, për vitin akademik 2018-2019, pyetjet në testin e provimit pranues, do të jenë nga lëndët si në vazhdim:

Në programin - ADMINISTRIM BIZNESI:

 • Bazat e Menaxhimit
 • Financat e Korporatave
 • Kontabilitet
 • Biznesi Ndërkombëtar
 • Ekonomiks (mikro dhe makro ekonomi)
 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe
 • Marketing.

Në programin – KONTABILITET DHE AUDITIM:

 • Kontabilitet
 • Auditim
 • Financat e Korporatave
 • Ekonomiks (mikro dhe makro ekonomi)

Prizren, 11.10.2018                                                                                           Dekani

Prof. Asoc. Dr. Halil Kukaj

 

Njoftim

Njoftohen studentët e Fakultetit Ekonomik (Programi AB - MASTER) se provimi nga lënda: Politikat e Agrikulturës dhe Ushqimit, i paraparë të mbahet me datë 15.09.2018, shtyhet për datën 16. 09.2018, në ora 16:30.

Dekanati

 

Njoftim

Njoftohën studentët e F.Ekonomik - AB se provimi nga lënda: SOCIOLOGJI  tek profesori Qufli Osmani, i paraparë të mbahet me datë 14.09.2018 në ora 12, shtyhet për datën 22.09.2018 në ora 10, në të njejtën kohë me provimin SPSS/ANOVA.

Nga Dekanati

 

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit Ekonomik, Programi - Administrim Biznesi që i kanë dëgjuar ligjëratat e vitit të dytë së janë të obliguar që të deklarohen se në cilin PROFIL Studimor dëshirojnë ti vazhdojnë  studimet në vitin e TRETË.

Studenti mund të zgjedhe një nga këtë profile studimore KONTABILITET ose AGROBIZNES.

Formularin për deklarim mund ta gjeni tek Referenti (Z. Kushtrim Rrakaqi).

Afati i fundit për deklarim është 20. 09. 2018.

Prizren, 05.09.2018.

Dekani: Prof. Asoc. Dr. Halil Kukaj

 

NJOFTIM

NJOFTIM

Njoftohen studentet se lenda Hyrje ne Ekonomin e Biznesit mbahet me date 22.09.2017 ne ora 10:00, salla 223.

Faleminderit per mirekuptim.

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati Admir Rama do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " Aplikimi i marketingut në zhvillimin e turizmit në trojet shqiptare"në programin "Trashigimia kulturore dhe menaxhimi i turizmit" . Mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt.12/09/2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të , salla nr-221 , duke filluar nga ora : 15.00 (pesëmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr.Halil Kukaj, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr.Drita Krasniqi, (anëtare);
3. Prof.Ass. Dr.Gani Gjini (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidatja Shukrije Berisha do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " Ndikimi dhe roli i menaxherit-drejtorit në ngritjen e cilsisë në arsimin e mesëm në Republiken e Kosovës"në programin "Administrim Biznesi" . Mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt.12/09/2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të , salla nr-221 , duke filluar nga ora : 13.00 (trembëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr.Hysni Terziu, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr.Drita Krasniqi, (anëtare);
3. Prof.Ass. Dr.Remzi Keco (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati Rron Gjini do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " Roli i mjedisit biznesor në tërheqjen e investimeve të huaja të drejtëpërdrejta "në programin "Administrim Biznesi" . Mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt.12/09/2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të , salla nr-221 , duke filluar nga ora : 11.00( njëmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr.Shukri Maxhuni, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr.Drita Krasniqi (anëtare);
3. Prof.Ass. Dr.Halil Kukaj (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidatja Teuta Brika do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " Tregjet Financiare Nderkombëtare"në programin "Administrim Biznesi" . Mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt.12/09/2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të , salla nr-221 , duke filluar nga ora : 10.00(dhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr.Florije Govori (kryetare);
2.Prof. Ass. Dr.Hysni Terziu(anëtar);
3. Prof.Ass. Dr.Gani Gjini (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

NJOFTIM

Njoftohen studentet se provimet nga lendet Menaxhimi i sistemeve te informacionit niveli Msc. drejtimi Administrim Biznesi do te mbahen me date 07.09.2017, pra dite e enjete me fillim ne ora 10:00 ne amfiteatrin nr.300 te Rektorati.

Me respekt, Malush Mjaku

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidatës Pranvera Spahiu do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " RËNDËSIA E ZBATIMIT TË STRATEGJISË NË REALIZIMIN E MISIONIT TË SAJ"në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt.04.09.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 13:00 (trembëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr. Hamdi HOTI, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr. Nerimane BAJRAKTARI, (anëtarë);
3. Prof.Ass. Dr. Behxhet BRAJSHORI, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidatës Merita Elezkurtaj do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " CILËSIA E SHËRBIMEVE SHËNDETSORE NË SEKTORIN PUBLIK DHE PRIVATË"në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt.04.09.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 14:00 (katërmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr.Drita KRASNIQI, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr.Halil KUKAJ, (anëtarë);
3. Prof.Ass. Dr. Behxhet BRAJSHORI, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati Arsim Paçarizi do të mbroj punimin e Masterit, me titull: ROLI I KREATIVITETIT PËR ZHVILLIMIN E LIDERSHIPIT NE NDERMARRJET E MEDHA NË KOSOVË, në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 04.09.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 15:00 (pesëmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof.Ass.Dr. Halil KUKAJ (kryetar)
2. Prof.Ass.Dr. Hysni TERZIU(anëtarë).
3. Prof.Ass.Dr. Hamdi HOTI(mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Hekuran Zogaj do të mbroj punimin e Masterit, me titull: MONITORIMI I BANKAVE KOMERCIALE SI FAKTOR NË RUAJTJEN E STABILITETIT FINANCIAR NË KOSOVË, në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 27.07.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 09:30 (nëntë e tridhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof.Ass.Dr. Halil KUKAJ (kryetar)
2. Prof.Ass.Dr. Shukri MAXHUNI (anëtarë).
3. Prof.Ass.Dr. Bekim BERISHA (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati Besim Saramati do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “TË HYRAT VETANAKE TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITET 2014-2016" në programin "Administrim Biznesi", mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 27.07.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 13:00 (trembëdhjetë ).

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof.Ass.  Dr.Bekim BERISHA, (kryetar);
2. Prof. Ass. Dr. Halil KUKAJ, (anëtarë);
3. Prof.Ass. Dr.Hamdi HOTI, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidatës Pranvera Spahiu do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " RËNDËSIA E ZBATIMIT TË STRATEGJISË NË REALIZIMIN E MISIONIT TË SAJ"në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 27.07.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 10:30 (dhjetë e tridhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr. Hamdi HOTI, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr. Nerimane BAJRAKTARI, (anëtarë);
3. Prof.Ass. Dr. Behxhet BRAJSHORI, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati Naim Dervishaj do të mbroj punimin e Masterit, me titull: NDIKIMI I TRASHËGIMISË KULTURORE NË QYTETIN E PRIZRENIT NË ZHVILLIM TË TURIZMIT”, në drejtimin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me datë: 27.07.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 14:00 (katëmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof.Ass.Dr. Arben HAJDARI (kryetar).
2. Prof.Ass.Dr. Nerimane BAJRAKTARI (anëtarë).
3. Prof.Ass.Dr. Bashkim LAJQI (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Linda Badallaj do të mbroj punimin e Masterit, me titull: PENGESAT LIGJORE TË KOMPANIVE TË HUJA QË NDIKOJNË NË INVESTIMET DIREKTE NË KOSOVË, në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 27.07.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 15:00 (pesëmbëdhjet).

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof.Ass.Dr. Nerimane BAJRAKTARI (kryetar)
2. Prof.Ass.Dr. Isuf LUSHI (anëtarë).
3. Prof.Ass.Dr. Arif RIZA (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Hekuran Zogaj do të mbroj punimin e Masterit, me titull: MONITORIMI I BANKAVE KOMERCIALE SI FAKTOR NË RUAJTJEN E STABILITETIT FINANCIAR NË KOSOVË, në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 31.07.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 10:00 (dhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof.Ass.Dr. Halil KUKAJ (kryetar)
2. Prof.Ass.Dr. Shukri MAXHUNI (anëtarë).
3. Prof.Ass.Dr. Bekim BERISHA (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidatës Gresa Jashari do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " KONTROLLI I STRATEGJISË FAKTORI KYÇ NË MARRJEN E VENDIMEVE "në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 27.07.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 11:30 (njëmbëdhjetë e tridhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr.Gani GJINI, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr Halil KUKAJ, (anëtarë);
3. Prof.Ass. Dr.Behxhet BRAJSHORI, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati Shkelzen Kryeziu do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “POTENCIALET TURISTIKE SI MUNDËSI PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT NË KOMUNËN E DRAGASHIT”, në drejtimin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me datë: 17.07.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 13:00 (trembëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Dr.Hysni TERZIU, kryetare
2.Prof. Dr.Isuf LUSHI, anetare
3.Prof.Dr.Bedri MILLAKU, mentor

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati Besart Gojani do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “TRASHËGIMIA KULTURORE DHE ROLI I SAJ NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT NË KOSOVË”, në drejtimin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me datë: 18.07.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 14:00 (katërmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Dr. Gani GJINI, kryetare
2.Prof. Dr.Arben HAJDARI, anetare
3.Prof.Dr.Bahtije GËRBESHI, mentor

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidati Arjanit Avdiu do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “TRASHËGIMIA KULTURORE SI FAKTOR I ZHVILLIMIT SOCIO-EKONOMIK TË NJË SHOQËRIE”, në drejtimin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me datë: 18.07.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 13:00 (trembëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof. Dr. Hysni TERZIU, kryetare
2.Prof. Dr.Arben HAJDARI, anetare
3.Prof. Dr.Bahtije GËRBESHI, mentor

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Ragip Bajraktari do të mbroj punimin e Masterit, me titull: Qeverisja Korporative në Ekonomit në Tranzicio rasti i Kosovës”, në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 17.07.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 10:00 (dhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof.Ass.Dr. Bekim BERISHA, (Kryetar),
2. Prof.Ass.Dr. Hysni TERZIU, (anëtarë),
3. Prof.Ass.Dr.Hamdi Hoti, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:

Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidatës Fitore Bytyqi do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " Roli dhe rëndësia e bordit drejtues në performancën e ndërmarrjeve publike në komunën e Prizrenit "në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 07.07.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 11:00 (njëmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr.Shukri MAXHUNI, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr.Bekim BERISHA , (anëtarë);
3. Prof.Ass. Dr.Behxhet BRAJSHORI, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:

Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Anduena Balaj-Thaqi do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “Trashëgimia kulturore në Deçan e rrethinë ", në drejtimin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 17.07.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 11:00 (njëmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1 .Prof.Dr.Hamdi HOTI, kryetar
2. Prof.Dr.Shukri MAXHUNI ,anetar
3. Prof.Dr.Bashkim LAJQI, mentor

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

NJOFTIM
Njoftohen të gjithë studentët se me kërkesë të tyre dhe në koordinim me Profesorin Rifat Hoxha, Dekanati lejon shtyerjen e këtyre dy provimeve.
 • Për studentët e vitit të dytë, drejtimi Administrim Biznesi, provimi nga lënda Kërkimet në Marketing, e ligjeruar nga Profesori Rifat Hoxha, shtyhet për datën 01.07.2017 (e Shtunë), në ora 10:00.
 • Për studentët e vitit të tretë, drejtimi Menaxhment Ndërmombëtar, provimi nga lënda Zhvillimi në Karrierë, e ligjeruar nga Profesori Rifat Hoxha, shtyhet për datën 27.06.2017 (e Martë), në ora 10:00.

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Xhevdet Qenaj do të mbroj punimin e Masterit, me titull: Diagnostifikimi i Gjendjes Finaciare dhe Efektet e Vendimeve Financiare të Korporatës “Telekomi i Kosovës”", në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 21.06.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 13:00 (trembëdhjetë).

 

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof.Ass.Dr. Bekim BERISHA, (Kryetar),
2. Prof.Ass.Dr.Hamdi HOTI, (anëtarë),
3. Prof.Ass.Dr.Halil KUKAJ, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Kaltrina Krasniqi do të mbroj punimin e Masterit, me titull: Roli dhe funksioni i auditimit si standard dhe kërkesë ligjore”, në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 21.06.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 11:00 (njëmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof.Ass.Dr. Bekim BERISHA, (Kryetar),
2. Prof.Ass.Dr. Halil KUKAJ, (anëtarë),
3. Prof.Ass.Dr.Arif RIZA, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Adelina Morina do të mbroj punimin e Masterit, me titull: E drejta e kompanisë sipas të drejtës Evropiane”, në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 21.06.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 10:00 (dhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof.Ass.Dr. Bekim BERISHA, (Kryetar),
2. Prof.Ass.Dr. Halil KUKAJ, (anëtarë),
3. Prof.Ass.Dr.Arif RIZA, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati Gjafer Ponik do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " Tatimi në pronë, roli dhe ndikimi i tij në të hyrat komunale në komunën e Prizrenit 2014-2016"në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 16.06.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 15:00 (pesëmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.Dr. Behxhet BRAJSHORI, (kryetar);
2.Prof.Ass.Dr. Hysni TERZIU, (anëtarë);
3. Prof.Ass.Dr. Hamdi HOTI, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Kujtesa Godeni do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM I SHTËPIVE VERNAKULORE TË PRIZRENIT NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË TURIZMIT", në drejtimin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 16.06.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 10:00 (dhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Dr. Drita Statovci, kryetare
2.Prof. Dr.Bahtije Gerbeshi, anetare
3.Prof.Dr.Behxhet Brajshori , mentor

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Granita Basha do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “ TRASHËGIMIA NATYRORE DHE ZHVILLIMI I TURIZMIT MALOR NË KOSOVË", në drejtimin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 16.06.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 13:00 (trembëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Dr.Gani Gjini, kryetar
2.Prof.Dr.Hysni Terziu ,anetar
3.Prof.Dr.Behxhet Brajshori, mentor

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Edlira Kastrati do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “VLERSIMI I POTENCIALIT TURISTIK TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË KOSOVËS", në drejtimin "Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 16.06.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 14:00 (katërmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Dr. Behxhet Brajshori, kryetar
2. Prof. Dr.Bahtije Gerbeshi, anetare
3. Prof.Dr. Gani Gjini, mentor

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Veza

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Aurora Morina do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “ INOVACIONI DHE MENAGJIMI DIJËS", në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 16.06.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 11:00 (njëmbëdhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Dr. Drita Krasniqi, kryetare
2.Prof.Dr.Shukri Maxhuni, anetar,
3.Prof.Dr. Behxhet Brajshori ,mentor

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Vezaj

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati Albina Shaba do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " INDUSTRIA PËRPUNUESE DHE MARKETINGU I PRODUKTEVE TË RRUSHIT NË REGJIONIN E RAHOVECIT"në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 30.05.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 13:30 (trembëdhjetë e tridhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr.Shukri Maxhuni, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr.Drita Krasniqi, (anëtarë);
3. Prof.Ass. Dr.Isuf Lushi, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:
Dushe Vezaj

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati Bashkim Emini do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " PRODUKTI INSTRUMENT KRYESOR I MARKETINGUT MIKS "në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 25.05.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 14:30 (katërmbëdhjetë e tridhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr.Hamdi Hoti, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr.Nerimane Bajraktari, (anëtarë);
3. Prof.Ass. Dr.Hysni Terziu, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:

Dushe Vezaj

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Adelina Berisha do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " PRODUKTI TURISTIK DHE MARKETINGU I TIJË"në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 26.05.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 11:00 (njëmbëdhjetë e tridhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr.Behxhet Brajshori, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr.Drita Krasniqi, (anëtarë);
3. Prof.Ass. Dr.Gani Gjini, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:

Dushe Vezaj

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, Kandidati Korab Gërdellaj do të mbroj punimin e Masterit, me titull: " STUDIMI I SJELLJES KONSUMATORE DHE NEVOJAT E TYRE PËR QUMSHTË DHE PRODUKTE E TIJA NË REGJIONIN E PRIZRENIT"në programin "Administrim Biznesi" , mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 24.05.2017 në Fakultetin Ekonomik , kati i II-të ,salla nr-221 ,duke filluar nga ora 13:30 (trembëdhjetë e tridhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1.Prof.Ass.  Dr.Shukri Maxhuni, (kryetar);
2.Prof. Ass. Dr.Drita Krasniqi, (anëtarë);
3. Prof.Ass. Dr.Isuf Lushi, (mentor).

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:

Dushe Vezaj

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja  Jetmire Gashi do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “INVESTIMET NË HULUMTIMIN DHE ZHVILLIM SI FAKTOR TË ZHVILLIMIT EKONOMIK RAST STUDIMI KOSOVA DHE VENDET FQINJE", në drejtimin "Kontabilitet dhe Auditim,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 25.05.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 13:30 (trembëdhjetë e tridhjetë).

Anëtarët e komisioni janë:

1. Prof.Ass.Dr. Bekim Berisha, (Kryetar),
2. Prof.Ass.Dr.Drita Krasniqi, (anëtarë),
3. Prof.Ass.Dr.Halil Kukaj, (mentor),

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit.

Zyrtare për Master:

Dushe Vezaj

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se, kandidatja Gentiana Qovanaj do të mbroj punimin e Masterit, me titull: “ANALIZA E PROBLEMIT DHE MARRJA E VENDIMIT", në drejtimin "Administrim Biznesi,"  mbrojtja e punimit do të jetë publike dhe do të mbahet me dt. 24.05.2017 në Fakultetin Ekonomik, kati i II-të, salla nr.- 221, duke filluar nga ora 11 (njëmbëdh

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas