Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren pjesë e punëtorisë në kuadër të projektit: Përmirësimi i kulturës kërkimore në arsimin e lartë të Kosovës

30 Nëntor -0001

Përfaqësuesit e Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren morën pjesë në punëtorinë, me temë: “Udhëzimet universitare për shërbimet e mbështetjes së kërkimit dhe planet strategjike të kërkimit”, e cila u mbajt online në kuadër të projektit “Përmirësimi i kulturës kërkimore në arsimin e lartë të Kosovës”.

Punëtoria dy-ditore online i bashkoi 13 partnerë të institucioneve të arsimit të lartë, institucioneve kërkimore dhe politikëbërëse nga Kosova dhe Evropa, për të shkëmbyer përvojat dhe praktikat e tyre më të mira që çuan në ndërtimin e Zyrave të Kërkimit në institucionet e arsimit të lartë të Kosovës.

Punëtoria ishte një mundësi unike për të pasur një pasqyrë të punës së shumë IAL dhe funksionimin e Zyrave të tyre Kërkimore. Secili universitet partner shprehu kënaqësinë e tij me këtë lloj qasjeje për zhvillimin e seminarit për Mbështetjen e Kërkimit duke qenë në gjendje të artikulojnë nevojat e tyre institucionale për zhvillim. Mbështetja e ofruar nga Universiteti Sapienza i Romës, Universiteti i Zagrebit dhe Universiteti i Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore nga Bullgaria, në këtë drejtim ishte thelbësor në udhëzimin e IAL-ve të Kosovës mbi masat e zhvillimit të kërkimit.

Pjesëmarrësit ranë dakord për aktivitetet e ardhshme në lidhje me Shërbimet e Mbështetjes së Kërkimit dhe planet e Kërkimit Strategjik, dhe për një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe shkëmbimin e përvojave në arritjen e një rezultati të suksesshëm të projektit.

Nga Universiteti i Prizrenit morën pjesë: Rektori Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj, Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina, Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore njëkohësisht koordinator I këtij projekti në UPZ, Prof. Asoc. Dr. Rifat Morina, anëtar i Këshillit Drejtues, Prof. Asoc. Dr. Bekim Berisha, profesorë, Prof. Ass. Dr. Kushtrim Braha, përfaqësues i Komisionit Qendror të Cilësisë, dhe Dr. Sc. Jasmin Jusufi, Udhëheqësi i Zyrës për Sigurimin e Cilësisë. Pjesë e kësaj punëtorie dhe projektit në fjalë janë të gjitha universitetet publike në Kosovë.

Çka përfshinë projekti: Përmirësimi i kulturës kërkimore në arsimin e lartë në Kosovë - Kultura kërkimore?

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të mbështesë rritjen e kulturës kërkimore në institucionet e arsimit të lartë të Kosovës duke mbështetur rritjen e politikave dhe praktikave ekzistuese, si dhe krijimin dhe instalimin e rregulloreve dhe mekanizmave të rinj në institucionet përfituese të projektit në Kosovë.

Kjo pritet të përmbushet duke arritur objektivat specifikë të mëposhtëm:

SO # 1: Vlerësimi i gjendjes aktuale të kapaciteteve kërkimore në sektorin e arsimit të lartë në Kosovë;

Fillimisht është e nevojshme për të marrë një pamje të qartë të kohëve të fundit të gjendjes aktuale të situatës kërkimore në Kosovë, sa i përket hulumtuesve aktualë, numri i botimeve të botuara ndërkombëtarisht në fusha të caktuara të përparësive kërkimore, vlerësojnë rregulloret ekzistuese universitare për kërkimin dhe modalitetet për rishikimin e tyre, si dhe aspekte të tjera (të tilla si sfidat e studiuesve për të kryer veprimtari kërkimore dhe punë kërkimore) që do të siguronin një situatë më të qartë që do të udhëzojë zhvillimin dhe instalimin e rezultateve të projektit në një mënyrë më të qëndrueshme.

SO # 2: Rritja e stimulimit dhe mbështetjes së kërkimit duke krijuar zyra / qendra universitare dhe planet e tyre strategjike për të mbështetur aktivitete të vazhdueshme kërkimore midis institucioneve të tyre.

Meqenëse universitetet në Kosovë (përveç Universitetit të Prishtinës) ende nuk kanë themeluar zyrë kërkimore dhe të hartuar plane strategjike kërkimore, ky objektiv synon të mbështesë universitetet në trajtimin e këtyre boshllëqeve.

SO # 3: Përmirësimi i strategjisë universitare për botimin e punës kërkimore shkencore përmes zhvillimit dhe miratimit të standardeve të njohura ndërkombëtarisht për revista shkencore, si dhe krijimi i revistave shkencore ndërinstitucionale në përparësitë kryesore të hulumtimit në Kosovë;

Standardet kombëtare për krijimin e revistave shkencore janë të dobëta dhe institucionet e arsimit të lartë dhe kërkimit në Kosovë nuk janë të mirë udhëzuara në iniciativat e tyre për krijimin e revistave. Ky objektiv do të trajtojë veçanërisht këtë situatë dhe në bashkëpunim me MASHT dhe universitetet standardet kombëtare do të përmirësohen duke marrë parasysh praktikat ndërkombëtare duke marrë këshilla dhe mbështetje nga partnerët ndërkombëtarë në projekt. Përveç kësaj, për shkak të mungesës së një reviste shkencore kombëtare që do t'i shërbejë mundësive për hulumtim për të botuar punën e tyre kërkimore, ky objektiv do të kontribuojë në krijimin e revistës së përbashkët shkencore në prioritetet kryesore kërkimore në Kosovë. Ky objektiv më tej do të mbështesë veprimet drejt krijimit të komiteteve shkencore për revistat, si dhe krijimin e një regjistri të recensuesve, të cilët do të shqyrtojnë punimet e paraqitura për hulumtim.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"  Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës. Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.    "

Këshilli Drejtuesi i Universitetit

Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës.

Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.