Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Programi Master: Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji komunikimi

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike (FSHK) është një ndër njësitë më të rëndësishme të UPZ-së. Përmes programeve të veta të studimeve, FSHK-ja ofron programe nga teknologjia e telekomunikimit dhe zhvillimit të softuerëve, të cilat janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Studentët në fund të studimeve janë në gjendje të përgatitin ueb dhe softuer produkte të gatshme për aplikim në tregun e punës. Gjithashtu, studentet pas përfundimit të studimeve në nivelin Bachelor mund të vazhdojnë studimet në nivelin Master.

Pani Mesimorë i arsimit

Duke përfunduar këtë program studimi, studentët do të marrin kompetencat e mëposhtme për t'i mundësuar ato plotësisht:

 • Zhvillimi i të menduarit kritik, analitik dhe sintetik.
 • Aftësia për të përcaktuar, kuptuar dhe në mënyrë kreative t'i përgjigjet sfidave profesionale në fushën e shkencës së informatikës dhe informacionit.
 • Aftësia për të përdorur njohuritë e fituara për zgjidhjen e problemeve profesionale dhe shkencore dhe për zgjerimin e njohurive të fituara.
 • Aftësi në metodat e hulumtimit në fushën e shkencave kompjuterike.
 • Aftësia për menaxhimin administrativ të proceseve që lidhen me kërkimin shkencor, industrinë, arsimin dhe fusha të tjera.
 • Aftësia e komunikimit profesional me shkrim në fushat e shkencave kompjuterike dhe teknologjive të komunikimit në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • Aftësia për të transmetuar njohuri.
 • Aftësia për të kërkuar burime të njohurive dhe për të vlerësuar në mënyrë kritike informacionin.
 • Pajtueshmëria me parimet e sigurisë, funksionale, ekonomike dhe mjedisore.
 • Aftësia e punës së ekipit brenda mjedisit profesional.
 • Zhvillimi i përgjegjësisë profesionale dhe etikës.
 • Kompetencat themelore në fushën e shkencave kompjuterike dhe të informacionit, të cilat përfshijnë njohuritë teorike, njohuritë praktike dhe aftësitë thelbësore për punën në fushën e shkencave kompjuterike dhe teknologjive të komunikimit.
 • Njohja e detajuar e shkencave kompjuterike dhe të informaciconit dhe aftësia për të aplikuar njohuritë e fituara në fusha teknike dhe fusha të tjera relevante profesionale (ekonomia, shkencat organizative, etj.).
 • Aftësia për të transmetuar njohuri për bashkëpunëtorët në grupet e teknologjisë dhe hulumtimit.
 • Njohuri praktike dhe shkathtësi të pajisjeve kompjuterike, të softuerit, teknologjisë së informacionit dhe teknologjive të komunikimit të nevojshme për punë profesionale të suksesshme në shkencat kompjuterike dhe të informacionit.
Planprogrami mësimor: Master

Semestri – I

Semestri – II

Matematika  e avansuar për shkenca kompjuterike

Algoritmet e selektuara

Zhvillimi i sistemit dhe i  shërbimeve të informacionit

Zhvillimi dhe menaxhimi i sistemit të softverit

Modelimi i avansuar i të dhënave dhe bazavt e të dhënave

Gërmimi i të dhënave

Parimet e avansuara të gjuhëve programore

Kompjutimi cloud

Multimedia Kompjuterike

Teknologjija e gjuhës

Parimet e sistemit gjeografik të informacionit

Matematika  diskrete

Semestri – III

Semestri – IV

Tema te zgjedhura nga mësimi i makinës dhe inteligjencea artificiale

Tema e dplomës

Tema te zgjedhura të sigurisë kompjuterike

Rrjetet sensorike pa tela

Metodat empirike kërkimore

Qeverisja e TI

Mekatronika

 

Të diplomuarit në ciklin e dytë të programit të studimit kanë kompetencën për të zgjidhur në mënyrë të pavarur kërkesat e zhvillimit, inxhinierisë dhe organizimit, si dhe kërkojnë kërkime të moderuara në fushat e tyre të studimit, duke u dhënë mundësi studimi të mëtejshëm në programet e doktoraturës së ciklit të tretë.

Përveç kësaj, lëndët në këto drejtime janë kryesisht praktike, ku në bazë të vlerësimit zhvillohet zhvillimi praktik i projekteve dhe aplikacioneve softuerike. Të diplomuarit në ciklin e dytë të programit të studimit kanë kompetencë që të trajtojnë në mënyrë të pavarur detyrat kërkimore, inxhinierike dhe organizative, si dhe kërkojnë kërkime të moderuara në fushat e tyre të studimit.

Kjo formë e organizimit të studimeve është e rëndësishme për përgatitjen e studentëve për tregun e punës, të cilët janë në gjendje të zhvillojnë edhe bizneset e tyre. Gjithashtu, është shumë e lehtë për ata që të përfshihen në bizneset ekzistuese. E gjithë kjo, në sajë të një stafi akademik të kualifikuar në këtë fushë.

Stafi Akadamik

FSHK-ja në vitin akademik 2018/19 ka në përbërje të saj 12 profesorë dhe asistentë të rregullt, prej tyre 9 Doktorë të Shkencave, si në vijim: 3 Profesorë të Asocuar, 6 Profesorë Asistentë dhe 3 Asistentë. Për të kuptuar plotësisht lëndët në mësimdhënien e shkencave kompjuterike, teoria dhe praktika duhet të jenë të balancuara. Për këtë qëllim ekzistojnë 2 laboratorë të përgjithshëm kompjuterikë dhe 1 laborator elektronik i dizajnit logjik në të cilin mund të kryhen eksperimente përkatëse.

Karriera dhe misioni (qëllimi)

Studentët, pas përfundimit të studimeve, fitojnë thirrjen akademike “Master” në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi. Të diplomuarit e FSHK-së do të jenë në gjendje të punojnë si inxhinierë të sistemeve softuerike, programues të ueb-it dhe softuerë aplikacionesh, dhe menaxherë të qendrës së përpunimit të të dhënave. Gjithashtu, ata do të jenë në gjendje të hartojnë dhe të zbatojnë sisteme industriale ose inxhinierike me ndihmën e kompjuterëve. Në mesin e të diplomuarve tanë, një numër i konsiderueshëm janë të punësuar në kompani vendore dhe ndërkombëtare, duke ofruar shërbime teknologjike, por gjithashtu ka edhe prej tyre që janë të përfshirë në arsimimin e brezave të ardhshëm dhe duke kontribuar me hulumtime të reja shkencore.

Bashkëpunimi  me universitete

UPZ-ja është në bashkëpunim me disa universitete shtetërore në Gjermani, Austri, Shqipëri, Turqi, Poloni etj. Përveç kësaj, studentët tanë kanë mundësi të përfitojnë nga projektet, si Erasmus+ dhe nga shumë projekte të tjera.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas