Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Prof. Ass. Dr. Samedin Krrabaj (Scientific Publications)

Titulli i punimi

Emri i revistes

Viti/ Vëllimi/

Faqet/Platforma

§ Funding Sources for Research and Education Projects, ICT and Science Researchers in Europe and USA..

Open Access Library Journal

https://www.scirp.org/

journal/OALibJ/

(In publiching process).

February, 2020. IF = 0.41.

clarivate.com/

webofsciencegroup

/solutions/web-of-science/

§ Memoization method for storing minimum-weight triangulation of convex polygon

Computer Science

https://journals.agh.edu.pl

/csci/article/view/3193

20(2) 2019: Vol.20/nr. 2/ 195–211/

https://clarivate.com/

webofsciencegroup

/solutions/web-of-science/

§ Survey and Proposal of an Adaptive Anomaly Detection Algorithm for Periodic Data Streams. Journal of Computer and Communications

Journal of Computer and Communications, https://www.scirp.org/journal/

paperinformation.aspx

?paperid=94713

August 29, 2019/ Vol.7 No.8/ 33-55/

https://clarivate

.com

/webofsciencegrou

/solutions/web-of-science/

§ Creating Prototype Virus- Destroying Files and texts any computer

http://prizrenjournal.com

/index.php/PSSJ/issue/view/5

2019, Vol 3. ISSUE: 1

www.worldcat.org

§ Encrypted Data Service for Security Electronic Communications

http://prizrenjournal.com/

index.php/PSSJ/issue/view/5

2019,v3 n3 (20191226)84

www.worldcat.org

§ Mathematical Model In Smaill Quadrate For The Specific Consummation Of The Electric Motor.

International Journal of Computer Science and Network Security,

www.ijcsns.org

June 2017/Vol.17 No.6/ pp. 254-258/

https://clarivate.

com

/webofscien

cegroup/

solutions/

web-of-science/

§ Investigating search engine optimization techniques for effective ranking: A case study of an educational site

https://ieeexplore.ieee.org/

document/7977137

https://www.scopus

.com/authid/

detail.uri?authorId

§ Quantum-Dot cellular automata divider

https://ieeexplore.ieee.org

/document/7977215

hwww.scopus.com/

authid/detail

.uri?authorId

§ Development of ambient environmental monitoring system through wireless sensor network (WSN) using NodeMCU and 'WSN monitoring'.

https://ieeexplore.ieee.org

/document/7977235

www.scopus.com/

authid/detail.

uri?authorId

§ Expansion of a relational database to support semantic web queries

Journal PressAcademia Procedia

https://dergipark.org.tr/en

/pub/pap/issue/33433/371665

Pag. 234 – 239/

2017/ Volume 5,www.worldcat.org

Në konferenca

§ Cyber Protection Strategy For Kosovo.

“Information Systems and Technology Innovations: Fostering the As-AService Economy”, 8th International Conference

http://conference.ijsint.org/node/29

Proceedings Book, ISTI-2017,

§ The Software Management PIS -a (Paratus Information System) and Implementation in the Republic of Kosovo.

5th International Vocational Schools Symposium Importance of Vocational Education in World/University - Industry Collaboration, 2017.

http://www.umyos.org/

ISBN978-9944-0637-2-2.

§ Protection server from unauthorized access of foreign

Konferenca e VIII -të, Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimittë shoqërive të ballkanit pas E-ISSN 2337-0521

http://98.131.47.250/konferenca

/nentor2016.pdf

Instituti për kërkime Shkencore dhe zhvillim, Ulqin, 1 Prill, 2016.

ISSN 1800-9794. .

§ Simulation and optimisation of the design process in Function to the clearance betëeen the blanking Tool elements.

16 th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”.

http://www.tmt.unze.ba/

TMT 2012, Dubai, UAE, 10-12 Sept. 2012, ISSN 1840-4944, page. 123-126.

§ Influence of the material from metal sheets in the tool design for blanking and punching.;

9thScientific – Research Symposium with International Participation

http://www.mtf.unze.ba/

MNM-2012, Zenica, 23th – 24th April 2012.

§ Identification of the critical places in the design phase for the stamping and the punching tool.

9thScientific – Research Symposium with International Participation

http://www.mtf.unze.ba/

MNM-2012, Zenica, 23th – 24th April 2012.

§ Automatizimi i procesit të projektimit të veglave për shtancim në Pro/Engineer me ndihmën e një Excel fajlli.

Instituti Alb-Shkenca, Takimit të VII Vjetor Shkencor Ndërkombëtar

https://alb-shkenca.org/

Alb-Shkenca, Gusht 2012, Shkup, 29-31.

§ Generation of technological parameters and process

optimization for the design and optimization blanking tools.

Modern Technologies in Manufacturing, 10th International Conference.

http://www.mtem.utcluj.ro/old/

Files/Final_Program_MTeM_2011.pdf

MTeM 2011, Cluj-Napoca, Romania, 6th – 8th, October 2011.

§ Shfrytëzimi i CAD sistemeve të specializuara për projektimin e veglave për

shtancim dhe shpim. Instituti

Instituti Alb-Shkenca, Takimit të VII Vjetor Shkencor Ndërkombëtar

https://alb-shkenca.org/

Alb- Shkenca 2010, Tiranë, 2-5 Shtator 2010.

§ Influence of cutting speed on the quality of blanked parts

15th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”

https://www.tmt.unze.ba

TMT 2011, Prague, Czech Republic, 12-18 Sept.2011

ISSN 1840-4944, page. 817-820.

Në kongrese

Creating a mobile robot for navigation, 2019

II. International Turkish World Engineering and Science Congress 7-10 november 2019- Antalya/Turkey

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas