Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj (Scientific Publications)

 • Krrabaj, S., Baxhaku, F., Sadrijaj, D. Investigating search engine optimization techniques for effective ranking: A case study of an educational site . Including ECYPS 2017, Proceedings.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195316726

 • Krrabaj, S., Canhasi, E., Bajrami, X. : Quantum-Dot cellular automata divider, Including ECYPS 2017, Proceedings

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195316726

 • Shkurti, L., Bajrami, X., Canhasi, E., (...), Krrabaj, S., Hulaj, A. Development of ambient environmental monitoring system through ëireless sensor netëork (WSN) using NodeMCU and 'WSN monitoring'.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195316726

 • S Krrabaj, N Baftiu. Mathematical Model In Smaill Quadrate For The Specific Consummation Of The Electric Motor. International Journal of Computer Science and Netëork Security, VOL.17 No.6, June 2017, www.ijcsns.org
 • Y Januzaj, S Krrabaj, A Luma, A Hajra. Expansion Of A Relational Database To Support Semantic Web Queries. DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.594

http://dergipark.gov.tr/pap/issue/33433/371665

 • S. Krrabaj, Xh. Susuri: Modeling and simulation of tehnological parameters for design and optimization blanking tools(ID Paper :I029432). International journal of scientific and engineering research (IJSER), ISSN 2229-5518, August 2013,

ijser.editor@ijser.org

 • N. Baftiu, S. Krrabaj: Protection server from unauthorized access of foreign. Konferenca e VIII -të, Roli dhe efektiviteti i investimeve në procesin e integrimittë shoqërive të ballkanit pas E-ISSN 2337-0521. ISSN 1800-9794. . Instituti për kërkime Shkencore dhe zhvillim, Ulqin, 1 Prill, 2016. http://98.131.47.250/konferenca/nentor2016.pdf
 • N. Baftiu, S. Krrabaj: The Software Management PIS -a (Paratus Information System) and Implementation in the Republic of Kosovo. 5th International Vocational Schools Symposium Importance of Vocational Education in World/University - Industry Collaboration, 2017. ISBN978-9944-0637-2-2.

http://www.umyos.org/

 • N. Baftiu, S. Krrabaj: Cyber Protection Strategy For Kosovo. 8th INTERNATIONAL CONFERENCE “Information Systems and Technology Innovations: Fostering the As-AService Economy”, Proceedings Book, ISTI-2017,

http://conference.ijsint.org/node/29

 • S. Krrabaj, B. Bytyqi, H. Osmani:Generation of technological parameters and process optimization for the design and optimization blanking tools. Modern Technologies in Manufacturing, 10th International Conference. MTeM 2011, Cluj-Napoca, Romania, 6th – 8 th ,October 2011.

http://www.mtem.utcluj.ro/old/Files/Final_Program_MTeM_2011.pdf

 • S. Krrabaj, B. Bytyqi, H. Osmani:Generating of technological parameters for the design blanking and punching tools –II. Instituti Alb-Shkenca, Takimit të VI Vjetor Shkencor Ndërkombëtar. Alb-Shkenca 2011, Prishtinë, 1- 4 Shtator 2011. Alb-Shkenca, 01-4 shtator, 2011, Prishtinë.
 • S. Krrabaj, F. Idrizi: Shfrytëzimi i CAD sistemeve të specializuara për projektimin e veglave për shtancim dhe shpim. Instituti Alb-Shkenca, Takimit të V Vjetor Shkencor Ndërkombëtar. AlbShkenca 2010, Tiranë, 2-5 Shtator 2010.
 • B. Bytyçi, H. Osmani, S. Krrabaj: Vendi dhe roli i laboratorit gjatë procesit të akreditimit të ndërmarrjeve prodhuese. Instituti Alb-Shkenca, Takimit të II Vjetor Shkencor Ndërkombëtar. Alb-Shkenca 2007, Prishtinë, 15-16 Gusht 2007.
 • B. Bytyqi, H. Osmani, V. Ramaj, S. Krrabaj: Ndikimii materialit regjenerues në cilësinë e shtresave të regjeneruara gjatë riparimit të boshteve. Simpoziumi i VI “Materialet dhe përdorimi i tyre”, 24 – 25 Nëntor, 2006 Tiranë.
 • S. Krrabaj, B. Bytyqi: Përcaktimi i numrit optimal të makinave të nevojshme për prodhimin e pompave centrifugale. Prishtinë, 2003.
 • S. Krrabaj, B. Bytyqi: Zgjerimi i kapaciteteve prodhuese të repartit me vijën për prodhimin e pompave centrifugale. SHIMK, Prishtinë, maj 2004.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/