Shemsi Morina - CV

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Shemsi Morina Prof.Ass. Dr.

Pozita:

Profesor asistent, Prorektor

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

 

E-mail:

shemsi.morina@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)