Shërbimet këshilluese dhe ekspertiza për biznese, industri, institucione dhe organizata të komunitetit

Qëllimi

Universiteti “Ukshin Hoti” do të ofrojë një numër shërbimesh të këshillimit dhe ekspertiza për biznes, industri, institucione dhe organizata komunitare si ndihme ne komunitet. Aktiviteti këshillues është një nga mjetet e rëndësishme me të cilat personeli në Universitetin e Prizrenit mund t'i vë në dispozicion njohuritë dhe ekspertizën e tyre qeverinë, organizatat e sektorit publik, grupet e komunitetit dhe biznesin.

Prej ndërveprime të tilla përfiton edhe UPZ, pasi stafi i rikthen ato përvoja dhe kontaktet e tyre në mësimdhënie, kërkime shkencore dhe role të tjera që kanë fituar si konsulentë.

Të gjithë palët e interesuara mund t’i drejtohen universitetit me kërkesë për shërbime këshillimi dhe ekspertiza në ndonjërën nga fushat.

Shërbimet do të marrin një formë të modifikuar dhe të përpunuar në kuader te Qendrës T2P. Pjesë e projektit është edhe UPZ: https://t2p-centers.com/


FUSHAT E KONSULENCES DHE EKSPERTIZES

SHKENCAT E MJEDISIT DHE AGROBIZNESI

Fushat e ekspertizës në Universitetin e Prizrenit në fushën e agrobiznesit dhe mjedisore janë të gjera. Prodhim Bimor, Ekonomia Bujqësore, Statistikë Biznesi, Hortikulturë, Menaxhimi i Fermave, Marketing Agroushqimor, Menaxhim Agrobiznesi, Menaxhim Agroturizmi, Projekte në Agrobiznes, Çmimet dhe tregjet e produkteve Bujqësore, BE dhe Politikat e përbashkëta Bujqësore, Biologjia e Bimëve, Biologjia e Shtazëve, Pedologjia e pyjeve, Gjenetika e Pyjeve, Dendometria, Silvikultura, Meteorologjia, Entomologjia e pyjeve, Agropylltari, Makanizimi i pyjeve, Prerja e Pyjeve, Ekologji e bimëve dhe gjeobotanikë, Administrimi dhe politikat resurseve pyjore, Ergonomia e pyjeve, Revitalizimi i pyjeve, Planifikimi i Menaxhimit të Pyjeve, Mbrojtja e Pyjeve nga Zjarret, Legjislacioni i Pyjeve dhe Mjedisit, Prodhimi në Sera, Parimet e marketingut në Agrokulturë, Hyrje në fermat qumshtore dhe prodhimeve te qumeshtit, Prodhimi dhe Menaxhimi i Mishit, Prodhimi i produkteve të Perimeve

TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE DIZAJNI I SOFTVERIT

Teknologjia e informacionit është një fushë me zhvillim të shpejtë, kritik për zhvillimin ekonomik të qytetit të Prizrenit, si njera nder qendrat me te rendesishme ekonomike dhe kulturore ne vend dhe me gjere. Stafi ynë mund të ofrojë konsulencë dhe shërbime të specializuara të trajnimit në një gamë të gjerë fushash brenda këtyre fushave për t'ju ndihmuar për të përmbushur nevojat dhe qëllimet tuaja.

Programim, Teknologjia dixhitale, Sensorët dhe interfejsët, Rrjetat, Arkitektura e kompjuterëve dhe sistemet operative, Biznesi elektronik, TI dhe ndërmarrësia, ueb-gjuhët dhe teknologjitë, Inxhinieringu i softuerit, Siguria në rrjetet TI, Pajisjet elektronike, Konceptet e telekomunikimit mobil, Kompjutimi cloud, Analiza e orientuar në objekte dhe dizajni, Metodat e transmetimit, Bartja e informacionit, Mikrokontrollerët, Teknologjia TCP/IP, Sistemet operative, Dizajni i ueb-it, Sistemet e bazave të të dhënave, Teknologjia e avancuar e IP-ve dhe rrjeteve, Mjetet për siguri në Internet, Kërkesat në dizajnimin e sistemit, Ndërveprimi njeri-kompjuter, ueb-inxhinieringut, Finite automata dhe gjuhët formale, Menaxhimi i informacionit

Ingjinieringu softuerik, Zhvillim i softuerit, Media e re dhe multimedia, Modelimi dhe Animacionet 3D, Sistemet Operative dhe menaxhimi i sistemeve, Sistemet operative, Algoritmet dhe struktura e të dhënave, Teknologjia digjitale, Senzoret dhe Interfejset, Machine Learning, Dizajni softuerik, Serveri Ëindoës, Skriptimi, Verifikimi dhe miratimi softuerik, Grafikë kompjuterike dhe procesimi i imazheve, Programimi i aplikacioneve për server, Sigurimi i cilesise se softëare

Biznesi, Menaxhimi, Tregtia, Juridiku dhe Industria

Në të gjitha fushat e Menaxhimit, Tregtisë dhe Industrisë, UPZ ka një staf që mund të ofrojë ekspertizë kërkimore, konsulence dhe trajnimi në një varg fushash të specializuara.

Menaxhimi i projekteve, Tregu dhe Marketingu, Mjedisi Ndërkombëtar i Biznesit, Menaxhmenti Ndërkombëtar, Sjellja e Konsumatorit, Biznes Ndërkombëtar, E Marketing, Komunikimi i Tregut, Menaxhimi i burimeve Njerëzore, Sisitemi Informativ në Biznes, Qeverisja Korporative, Aspektet kulturore të biznesit ndërkombëtar, Marketingu Strategjik, Ligji i Kompanive, Biznesi Ndërkombëtar – Projekt, Logjistika dhe distribuimi ndërkombëtarë, Ndërmarrësia, Bazat e Menaxhimit, Shkathtësitë Negociuese-Lidership, Etika biznesore dhe pergjegjesia, Kërkimet në Marketing, Aftësit udhëheqëse dhe negociuese, Kontabiliteti i tatimeve, Kontabiliteti, Auditimi dhe Përgjegjësia; Menaxhimi financiar; Ekonomia e Aplikuar; Biznesi dhe Menaxhimi; Shërbime Tregtare; Ligji; Marketing; Tregtia, etj..

EDUKIMI

UPZ ka një gjerësi të fushave të ekspertizës në fushën e Edukimit dhe mund të ofrojë shërbime kërkimore, shërbime konsulence ose trajnime të specializuara në këtë fushë. Fushat e ekspertizës specifike brenda kësaj fushe përfshijnë: Mësimdhënia dhe Mësimi i të Rriturve; Kurrikula dhe Pedagogjia; Edukimi i hershëm i fëmijërisë; Sistemet e arsimit; Dorëzimi fleksibël dhe mësimi në internet; Gjuha dhe Kultura; Gjuhësi; Letërsia; Studime letrare; Arsimi i bazuar në shkolla; Studime Specialiste në Arsim; Edukimi i mësuesve, etj..

FILOLOGJIA

....

Grupi i akademikeve dhe eksperteve te UPZ ne baze te fushave

 

Nr.

Emri dhe mbiemri

Thirrja akademike

Fakulteti

1

Albulena Alidemaj

Asistent

Edukimi

2

Artan Reshani

Asistent

Edukimi

3

Vedat Bajrami

Asistent

Edukimi

4

Serdan Kerevan

Prof. Ass.

Edukimi

5

Soner Yildirim

Prof,ass

Edukimi

6

Ajka Aljilji

Prof.ass

Edukimi

7

Bajram Cupi

Prof.ass

Edukimi

8

Elsev Brina-Lopar

Prof.ass

Edukimi

9

Fahredin Shabani

Prof.asoc

Edukimi

10

Fatmir Mehmeti

Prof. Ass.

Edukimi

11

Ismet Temaj

Prof.asoc

Edukimi

12

Munevver Muyo

Prof.ass

Edukimi

13

Pranvera Qollaku

Prof. Ass.

Edukimi

14

Ragip Gjoshi

Prof.ass

Edukimi

15

Rifat Morina

Prof. Asoc.

Edukimi

16

Shemsi Morina

Prof.ass

Edukimi

1

Anera Alishani

Asistent

EKONOMIK

2

Festim Tafolli

Asistent

EKONOMIK

3

Leonora Sopaj

Asistent

EKONOMIK

4

Marigona Geci

Asistent

EKONOMIK

5

Artan Nimani

Prof.ass

EKONOMIK

6

Behxhet Brajshori

Prof.asoc.

EKONOMIK

7

Bekim Berisha

Prof.asoc.

EKONOMIK

8

Drita Krasniqi

Prof.ass

EKONOMIK

9

Demir Limaj

Prof. Ass.

EKONOMIK

10

Florije Govori

Prof.ass

EKONOMIK

11

Halil Kukaj

Prof.asoc.

EKONOMIK

12

Hamdi Hoti

Prof.ass

EKONOMIK

13

Hysni Terziu

Prof.ass.

EKONOMIK

14

Nerimane Bajraktari

Prof.ass

EKONOMIK

15

Rifat Hoxha

Prof.Ass.

EKONOMIK

16

Shukri Maxhuni

Prof.asoc.

EKONOMIK

17

Vesel Usaj

Ass.

EKONOMIK

18

Dafina Abdullahu

Ass.

EKONOMIK

1

Dorina Rakaj

Asistente

FILOLOGJIK

2

Flamur Shala

Prof.Ass

FILOLOGJIK

3

Ilir Krusha

Prof. Ass.

FILOLOGJIK

4

Ismet Bujupaj

Prof. Ass.

FILOLOGJIK

5

Izer Maksuti

Prof.Ass

FILOLOGJIK

6

Sejdi Sejdiu

Prof.Ass

FILOLOGJIK

7

Sermin Turtulla

Prof.Ass

FILOLOGJIK

8

Shkelqim Millaku

Prof.Asoc.

FILOLOGJIK

9

Teuta Kafexholli

Prof.Ass

FILOLOGJIK

10

Vjollca Dibra Ibrahimi

Prof.Ass

FILOLOGJIK

11

Xhafer Beqiraj

Prof.Ass

FILOLOGJIK

12

Kimete Canaj

Prof.ass

FILOLOGJIK

13

Sabina Hamzabegoviq

Lektore Austriake

FILOLOGJIK

1

Nol Krasniqi

Asistent

FSHJM

2

Albana Milaimi

Prof.Ass

FSHJM

3

Ekrem Gjokaj

Prof.Ass

FSHJM

4

Faruk Bojaxhi

Prof. Ass.

FSHJM

5

Isuf Lushi

Prof.asoc.

FSHJM

6

Kushtrim Braha

Prof.Ass.

FSHJM

7

Liridon Buqaj

Asistent

FSHJM

8

Mirvjena Kellezi

Prof. Ass.

FSHJM

9

Sadik Maloku

Prof. ass.

FSHJM

10

Ylli Kortoqi

Prof.Ass

FSHJM

1

Agon Kokaj

Prof.Ass.

FSHK

2

Arber Beshiri

Asistent

FSHK

3

Arta Mesini

Asistente

FSHK

4

Arsim Susuri

Prof. Ass.

FSHK

5

Betim Maloku

Asistent

FSHK

6

Malush Mjaku

Prof.Ass

FSHK

7

Naim Baftiu

prof.asoc.

FSHK

8

Samedin Krrabaj

prof.asoc.

FSHK

9

Zirije Hasani

Prof. Ass.

FSHK

10

Ercan Canhasi

Prof.Asoc.

FSHK

1

Dardan Vuniqi

Asistent

JURIDIK

2

Shefki Shterbani

Asistent

JURIDIK

3

Arif Riza

Prof.Asoc

JURIDIK

4

Armend Podvorica

Prof.Ass

JURIDIK

5

Berat Aqifi

Prof. Ass.

JURIDIK

6

Driola Susuri

Asistente

JURIDIK

7

Eqerem Zenelaj

Prof. Asoc.

JURIDIK

8

Halim Bajraktari

Prof.Asoc.

JURIDIK

9

Kadri Kryeziu

Prof.asoc.

JURIDIK

10

Kastriote Vlahna

Ass.

JURIDIK

11

Safet Krasniqi

Prof. Ass.

JURIDIK

12

Muharrem Faiku

Prof.Ass

JURIDIK

13

Simeana Beshi

Ass.

JURIDIK

 

Dokumentet:

Udhezuesi dhe politikat per Shërbimet këshilluese dhe ekspertizat për biznese, industri, institucione dhe organizata të komunitetit

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/