Programi: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit – Niveli Bachelor (B.sc.)

Të dhënat themelore për programin e studimit

Emri i programit të studimit

Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit

Niveli kualifikimit sipas KKK

(me shkurtesat BA, MA, PhD, program doktorate, kurs universitar, certifikatë apo diplomë profesionale)

Bsc (Bachelor i Shkencave)

Grada akademike dhe emërtimi i diplomës në formë të plotë dhe të shkurtuar

Bachelor i Shkencave të Pyjeve dhe Mjedisit (Bsc. Forest. and Environ.)

Fusha e studimit sipas Erasmus Suject Area Codes (ESAC)

01.6

Profili i programit akademik (specializimi)

Shkencat e Jetës (Shkencat e Pyjeve)

Kohëzgjatja minimale e studimit

3 vite

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje nga puna, studim në distancë etj.)

E rregullt

Numri i ECTS kredive (total dhe për vit)

180 ECTS

Modulet /Lëndët (titujt)

Matematikë

Kimi e përgjithshme dhe organike 1 dhe 2

Biologjia e shtazëve

Biologjia e bimëve

Fizikë

Sistematikë dhe botanikë e pyjeve

Pedologjia e pyjeve

Informatikë

Gjuhë angleze

Silvikultura 1 dhe 2

Kimia e pyjeve

Gjenetika e pyjeve

Dendrometria

Meteorologjia

Patologjia e pyjeve

Entomologjia e pyjeve

Agropylltari

Makanizimi i pyjeve

Ekologji e bimëve dhe gjeobotanikë

Administrimi dhe politikat e resurseve pyjore Ergonomia e pyjeve

Revitalizimi i pyjeve

GIS për analizën e peizazhit

Bazat e ekonomisë

Legjislacioni i pyjeve dhe mjedisit

Planifikimi i menaxhimit të pyjeve

Mbrojtja e pyjeve nga zjarret

B.Sc. Teza

Lëndët zgjedhore:

Prodhimi i pyjeve

Mikrobiologjia ekologjike

Prodhimi bimor

Inxhinieringu i pyjeve

Fitosociologjia e pyjeve

Monitorimi i mjedisit

Prerja e pyjeve

Menaxhimi i gjuetis

Hidrologjia e pyjeve

Punë praktike

Numri i vendeve të studimit

50

Udhëheqës i programit studimor

Dr. Bekim Gashi

Dr. Elez Krasniqi

Dr. Rame Vataj

Personeli i përhershëm shkencor/artistik

(Numri sipas kategorive të personelit)

1 - profesorë të rregullt (Prof. Dr.)

1 - profesor të asocuar (Prof. Asoc. Dr.)

3 - profesor asistentë (Prof. Ass. Dr.)

Taksat e studimit

50 €*/student/vit

*Sipas udhëzimit të fundit administrativ të MASHT do të aplikohet pagesa për studime!

Arsyeshmeria e programit për tregun e punës

Pyjet janë një hapësirë ​​të veçantë të jetesës, ato ndihmojnë të krijojë ekuilibrin ekologjik dhe, në të njëjtën kohë, të sigurojë popullatën e njeriut me një burim themelor të ripërtritshëm, si dhe përfitimet e shumta jo-materiale. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk është e mundur pa profesionistët e pylltarisë. Pothuajse 60% e territorit të Kosovës është e mbuluar me pyje, që është një veçori në Evropë dhe është një mundësi e shkëlqyer për zhvillimin, që nga burimet e rralla natyrore dhe deri te menaxhimi i qëndrueshëm i tyre. Programi i studimit kualifikon studentët për të punuar në ekosistemet pyjore në përputhje me parimet moderne të afërta me natyrën, dhe menaxhimin e qëndrueshëm. Një skemë e tillë kërkon lidhjen mes shkencave ekologjike, ekonomike dhe teknike. Ajo kërkon njohuri të ekosistemeve pyjore, aspektet sociale të menaxhimit të pyjeve, teknikat e ndryshme dhe teknologjit e përdorura në menaxhimin e pyjeve dhe njohja me mjete moderne metodologjike. Një avantazh i programit të studimit është veçantia mbi praktikën individuale dhe punës në ambient.

Universiteti Ukshin Hoti ka bazën e domosdoshme për hartim dhe realizimin e planit mësimor, sepse përparësia e kryesore e këtij plan programit të hartuar dhe i propozuar për akreditim, mbështet në trendët e zhvillimit bashkëkohorë të fushës së shkencave pyjore, ndërsa pozita gjeografike që ka regjioni i Prizren për shkak se është afër parkut nacional “Malet e Sharrit” e bënë këtë program edhe më të lehtë për të implementuar në praktikë në njërën anë, ndërsa në anën tjetër është edhe program i veçantë studimor ngase asnjë Universitet tjetër në Kosovë nuk ofron program studimor në Shkencat e Pyjeve.

Të diplomuarit mund të gjejnë punësim në ndërmarrjet e shërbimeve pyjore publike, organizatat për menaxhimin e kafshëve të egra dhe mbrojtjen e natyrës, organizatat ekonomike dhe shkolla ​​(e mesme dhe arsimin e lartë). Gjithnjë e më shumë mundësi janë të siguruara nga vetë-punësimi - sipërmarrës të pavarur (të përpunimit fillestar të drurit, krijimin e pyjeve, tregtimin e drurit, pemëtari, prodhimi drumeve dekorativ, ekoturizmin, agjencitë private këshilluese në pylltari, inxhinieri biologjike, planifikim hapësinor, menaxhimin e zonave malore). Për shkak të sipërfaqeve të mëdha pyjore dhe rëndësinë e tyre në Kosovë, kërkesa për profesionistët pyjore në administratë, dhe në organizata qeveritare dhe jo-qeveritare që merren me mbrojtjen e  natyrës, është në rritje.

Një numër i konsiderueshëm i të diplomuarve mund të punësohen edhe në ndërmarrje private, si serra për prodhim komercial (prodhim i pemëve dhe bimëve dekorative), por edhe në laboratorë të lëmisë relevante.

2.3 Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

Emërtimi i programit të studimit: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit (Bachelor)

Numri i ECTS kredive për programin e propozuar të studimeve: 180

Programi e studimit të universiteteve evropiane me të cilat është i krahasueshëm programi i Shkencave të Pyjeve dhe Mjedisit i Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit (Universiteti  #1  nënkupton Universitetin me të cilin programet e studimit janë në pajtueshmëri 80% dhe Universiteti  #2 nënkupton Universitetin me të cilin jeni të ngjashëm).

Universiteti Ukshin Hoti, në Prizren

Universiteti  #1

Universiteti  #2

Emërtimi i universitetit

Universiteti Ukshin Hoti

Università Politecnica delle Marche

(Ancona, Italy).

2Università degli Studi di Palermo

(Palermo, Italy).

3University of Ljubljana (Slovenia)

Fakulteti

Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

Faculty of Agriculture

2Scienze Agrarie e Forestali

3Biotechnical Faculty

Titulli i programit

Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit

Forest and Environmental Science

2Forest and Environmental Science

3Forestry and Renewable Forest Resources

% e krahasueshmërisë

Rreth 80%

2Rreth 80%

3Rreth 20%

2.4 Qëllimi dhe profili i programit

Pylltaria është profesion, shkencë dhe aftësi e menaxhimit dhe ruajtjes së ekosistemeve pyjore për të mirën e përhershme të shoqërisë, mjedisit dhe ekonomisë. Prandaj, qëllimi është që të diplomuarit e pylltarisë të aftësohen për të menaxhuar ekosistemet pyjore nga aspektet biologjike-mjedisore, teknike dhe ekonomike.

Qëllimi kryesor i programit është që të ofroj edukim të nivelit bachelor të pylltarisë. Për shkak të sipërfaqeve të mëdha pyjore dhe rëndësinë e tyre në Kosovë, kërkesa për profesionistët pyjore në administratë, dhe në organizata qeveritare dhe jo-qeveritare që merren me mbrojtjen e  natyrës, është gjithnjë në rritje. Njohuri bazike në shkencat e natyrës, së bashku me aplikimin e tyre në pylltari, do të ofrojnë edukimin e nevojshëm për kërkesat e tregut të punës në lëmin e pylltarisë dhe shkathtësive të nevojshme në profesionale të ndryshme, si dhe do ti aftësoj studentet për të vazhduar studimet e tyre në programin e ciklit të dytë – Master.

Titulli i Gradës akademike dhe emërtimi i diplomës në formë të plotë dhe të shkurtuar

Studimet në këtë program janë të nivelit BA (3 vjeçare), me gjithsejt 6 semestra nga 30 ECTS secili prej tyre, gjithsejt 180 ECTS.

Pas përfundimit me sukses të studimeve, kandidati merr titullin: Baçellor i Shkencave të Pyjeve dhe Mjedisit.

Pasqyra e programit

Programi: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit - Bachelor (Bsc)

Viti I

Semestri I

Orë/javë

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

Matematikë

3

2

6

2.

O

Kimi e përgjithshme dhe organike 1

3

2

6

3.

O

Biologjia e bimëve

3

2

6

4.

O

Biologjia e shtazëve

3

2

6

5.

O

Fizikë

3

2

6

Total

30

Semestri II

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

Sistematikë dhe botanikë e pyjeve

3

2

6

2.

O

Kimi e përgjithshme dhe organike 2

3

2

6

3.

O

Pedologjia e pyjeve

2

2

5

4.

O

Informatikë

2

2

5

5.

O

Gjuhë angleze

2

2

5

6.

Z

Lëndë zgjedhore

3

Total

30

Viti II

Semestri III

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

Silvikultura 1

3

2

6

2.

O

Kimia e pyjeve

3

2

6

3.

O

Gjenetika e pyjeve

3

2

6

4.

O

Dendrometria

3

2

6

5.

O

Meteorologjia

3

2

6

Total

30

Semestri IV

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

Silvikultura 2

3

2

6

2.

O

Patologjia e pyjeve

2

2

5

3.

O

Entomologjia e pyjeve

2

2

5

4.

O

Agropylltari

3

2

6

5.

O

Makanizimi i pyjeve

2

2

5

6.

Z

Lëndë zgjedhore

3

Total

30

Viti III

Semestri V

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Ekologji e bimëve dhe gjeobotanikë

3

2

6

2.

O

Administrimi dhe politikat resurseve pyjore

3

2

6

3.

O

Ergonomia e pyjeve

3

2

6

4.

O

Revitalizimi i pyjeve

3

2

6

5.

O

GIS për analizën e peizazhit

3

2

6

Total

30

Semestri VI

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

Bazat e Ekonomisë

2

2

5

2.

O

Legjislacioni i pyjeve dhe  mjedisit

3

2

6

3.

O

Planifikimi i menaxhimit të pyjeve

3

2

6

4.

O

Mbrojtja e pyjeve nga zjarret

3

2

6

5.

Z

Punë praktike ose/dhe Lëndët zgjedhore

3

6.

O

B.Sc. Teza

4

Total

30

Lëndët zgjedhore

Orë/javë

Nr.

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1

Z***

Prodhimi i pyjeve

2

1

3

2

Z**

Mikrobiologjia ekologjike

2

1

3

3

Z*

Prodhimi bimor

2

1

3

4

Z**

Inxhinieringu i pyjeve

2

1

3

5

Z***

Fitosociologjia e pyjeve

2

1

3

6

Z*

Monitorimi i mjedisit

2

1

3

7

Z**

Prerja e pyjeve

2

1

3

8

Z**

Menaxhimi i gjuetis

2

1

3

9

Z*

Hidrologjia e pyjeve

2

1

3

10

Z***

Punë praktike

2 javë (80 orë)

3

Shkurtesat: L – Ligjerata; O – Obligative; Z – Zgjedhore

* Rekomandohet për vitin e parë

** Rekomandohet për vitin e dytë

*** Rekomandohet për vitin e tretë

 


Bashkangjitur me Raportin e Vetvlerësimit do të gjeni kopjet e Programit te Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Palermo dhe University of Ljubljana.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit