Sig. i Cilësisë

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Strategjia e Zgjerimit dhe Sigurimit të Cilësisë për Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti” 2013

Zhvillimi dhe publikimi i Strategjia e Zgjerimit dhe Sigurimit të Cilësisë për Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti” është financuar në kuadër të projektit TEMPUS “Përkrahja Strategjike për Zhvillimin e Strukturave të Qëndrueshme të SC në Universitetin e Sapo Financuar Publikisht në Kosovë, Universitetin e Prizrenit” no. 517482.

 

Quality Assurance and Enhancement Strategy of the University of Prizren “Ukshin Hoti”  2013

Development and publication of The Quality Assurance and Enhancement Strategy of the University of Prizren “Ukshin Hoti” has been financed in the frame of TEMPUS project “Strategic Support for the Development of Sustainable QA Structures at the Newly Public Founded University in Kosova, University of Prizren” no. 517482.

 

Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Geliştirme Stratejisi  2013

Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Geliştirme Stratejisi’nin geliştirilme ve yayımlanması TEMPUS’a ait 517482 sayılı “Kosova’da Yeni Kurulan Kamu Üniversitesi Olan Prizren Üniversitesinde Sürdürülebilir Kalite Güvencesi Yapılarının Geliştirilmesi İçin Stratejik Destek” projesi çerçevesinde finanse edilmektedir.

 

Osiguranje kvaliteta i strategija osnaživanja na Univerzitetu u Prizrenu “Ukshin Hoti” 2013

Izrada i publikacija Osiguranje kvaliteteta i startaegija unapređenja Univerziteta u Prizrenu “Ukshin Hoti”je financirana u sklopu projekta TEMPUS “Strateško suportiranje za održivi razvoj struktura GK u novo osnivanom javnom Univerzitetu na Kosovo, Univerzitet u Prizrenu” br. 517482.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas