VIJESTI

Universiteti i Prizrenit

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140 
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA NA UNIVERZITETU “UKSHIN HOTI” U PRIZRENU

01 Mart 2017

U skladu sa оdrеdbama člana 8. Zakоna о radu br. 03 / L-212, оdrеdbе člana 26. Zakоna о visоkоm оbrazоvanju na Коsоvu, br. 04 / L-037, kaо i оdrеdbе člana 47 stav 1.3 Statuta, Sеnat UPZ na sјеdnici оdržanој 27.01.2017, prihvatio je prijedloge akademskih jedinica i objavljuje:

KONKURS

ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA NA UNIVERZITETU “UKSHIN HOTI” U PRIZRENU

I. EKONOMSKI FAKULTET:

1. Jedan nastavnik za predmete: Međunarodni menadžment i kvantitativna analiza u biznisu.

2. Jedan asistent za predmete: Statistika, Kvantitativna analiza u biznisu, Mikroekonomija i Makroekonomija.

II. FAKULTETI KOMPJUTERSKIH NAUKA

1. Jedan nastavnik za predmete: Cloud Computing (Bsc. TIT sem VI–O, Bsc. SD sem V –O, Msc. sem II O), Sistemi prenosa podataka (Bsc.SD sem VI –O), Osnovi programiranja (Msc. sem I –O), Tehonologija jezika (Msc. sem. II –Z).

2. Jedan asistent za predmete: Unapređeni modeli podataka, Baze podataka (Msc.sem. I-O), Unapređeni razvoj Web-a ( Bsc. sem. IV –O), Uvod u jezik Web-a i tehnologije (Bsc. sem. II –Z), Sistemi Baze podataka (Bsc. sem. III –O), Data Mining (Msc. sem. II –O), Web Dizajn (Bsc. sem. III , -Z).

III. EDUKATIVNI FAKULTET:

· Program na albanskom jeziku:

1. Jedan nastavnik za grupu predmeta iz Pedagogije.

2. Jedan asistent za Albanski jezik I, II i III.

· Program na turskom jeziku:

3. Jedan nastavnik za predmete: Matematika I i II (Osnovni i Predškolski program) i Metodologija nastave matematike.

IV. FILOLOŠKI FAKULTET:

· Program: Albanski jezik i književnost:

1. Jedan nastavnik za predmete: Fonetika, Psiholingvistika i Etimologija.

· Program: Njemački jezik i književnost:

2. Jedan nastavnik za predmete: Gamatika njemačkog jezika I, Fonetika i Fonologija i Leksikologija.

V. FAKULTET ŽIVOTNIH NAUKA I SREDINE:

· Program:  Nauka šumarstva i životne sredine

1. Jedan nastavnik za predmete: Gajenje šuma 1 (sem. III), Gajenje šuma 2 (sem. IV), Revitalizacija šuma (sem.V) dhe Agrošumarstvo (sem. IV).

2. Jedan nastavnik za predmete: Dendrometrija (sem. III), Planiranje i menadžiranje šumama (sem. VI.), Zaštita šuma od požara (sem. VI), i Administriranje i politike šumskih resursa (sem.VI).

3. Jedan nastavnik za predmete: Ergonomija šuma (sem. V), Mehanizacija šumarstva (sem. IV), Sječa šuma, (sem. IV), i Inženjering šuma (sem. VI).

4. Jedan asistent za grupu predmeta iz Biologije.

· Program Agrobiznis:

5. Jedan nastavnika za predmete: Ekonomiks (sem. I), Osnovi finansija, (sem. III), Finansijsko menadžiranje (sem. IV) i Statistika biznisa (sem. III).

6. Jedan asistent za grupu predmeta iz Agrobiznisa.

Izbor akademskog osoblja mora biti u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta "Ukshin Hoti" u Prizrenu.
Kandidati za nastavnike treba da imaju najmanje stepen doktora nauka (dr. sc.) u relevantnoj oblasti.
Kandidati koji apliciraju za asistente moraju imati master ili magistarske studije u relevantnoj oblasti i da nisu stariji od 28 godina i da imaju prosječnu ocjenu ne manju od 8 (osam), na oba nivoa studija (04-V-621:170-175).

Dokumenta za apliciranje:

· Prijava sa biografijom (CV),

· Ovjerena kopija relevantnih diploma (za poziciju nastavnika diplome sa tri nivoa studija, dok za poziciju asistenta sa dva nivoa diploma uz uvjerenje o ocjenama), sve ovjereno kod notara.

· Izvod rođenih (origjinal) i kopija lične karte.

· Potvrda da nisu pod istragom i da nisu osuđivani za krivična djela (original).

· Kandidati koji su zaposleni u nekoj javnoj instituciji visokog obrazovanja Republike Kosova treba da dostave zadnji izbor u zvanje.

· Dokaz o naučnim i stručnim publikacijama, kao i druge informacije  u vezi aplikacije.

Poznavanje engleskog ili bilo kog drugog jeziku predstavlja prednost za kandidata.

Kandidati koji imaju doktorat, master, a koji su studije završili u inostranstvu, moraju dostaviti nostrifikaciju od strane MONT-a, u suprotnom će se aplikacija smatrati nepotpunom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u novinama i veb stranici, odnosno do 15.03.2017, u  15:00 sati.

Podnošenje dokumenata vrši se u akademskim jedinicama (kod sekretara jedinica) ili elektronski, putem službene pošte: rektorati@uni-prizren.com.

Prijave primljene nakon isteka roka i nepotpuna dokumenta - bez nostrifikaacije MONT-a, neće biti prihvaćene.
Konkurs je objavljen na  adresi: http://www.uni-prizren.com

Postupak za izbor kandidata i prava na žalbu: Nakon izrade i podnošenja izvještaja, komisija za procjenu će za  svakog kandidata koji je konkurisao objavliti izvještaj u Biltenu univerziteta (na sajtu Univerziteta) u periodu od petnaest (15) kalendarskih dana od dana objavljivanja. Bilten će biće pripremljen za sve pozicije i kandidate na konkursu za svaki fakultet pojedinačno.

U toku faze publikovanja izvještaja recenzionih komisija, nezadovoljni kandidati imaju pravo da podnesu žalbu Senatu Univerziteta. U toku razmatranja izvještaja, Senat UPZ-a će razmatrati eventualne žalbe kandidata i donijeti odluku o izboru ili odbijanju svih kandidata ukoliko nijedan od njih ne ispunjava uslove konkursa

Na odluku Senata može se podnijeti žalba Komisiji Senata za žalbe, koja je prva instanca.

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od prijema odluke Senata UPZ-a za koju stranka smatra da su joj povređena prava na izbor, reizbor ili napredovanje.

Žalba se dostavlja rektoratu i razmatra se u roku od 30 dana. Izvještaj o razmatranim žalbama od strane komisije  biće dostavljen Senatu na ponovno konačno razmatranje. Stranka će biti obavještena sa odlukom Senata nakon razmatranja žalbe.

Protiv odluke Senata, a u skladu sa članom 185 paragraf 3 tačka 5 të Statutia Univerziteta “Ukshin Hoti”, kandidat može podnijeti žalbu Upravnom Savjetu, kao drugoj i posljednjoj instanci na nivou Univerziteta.

Rektor

___________________

 

Prof.dr.  Ramë Vataj

<< Natrag

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)

Pristup - SMU (SEMS)