VIJESTI

Universiteti i Prizrenit

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140 
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

KONKURS ZA AKADEMSKO OSOBLJE

22 Januar 2016

KONKURS

za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu " Ukshin Hoti " u Prizrenu

I. PRAVNI FAKULTET

1. Jedan nastavnik za predmete: Rimsko pravo; Zakon o radu i Zakon o socijalnoj sigurnosti .

II. EKONOMSKI FAKULTET

1. Jedan nastavnik za predmete: Međunarodno poslovno okruženje i menadžment operacije.

2. Jedan asistent za grupu predmeta iz oblasti ekonomije.

III. EDUKATIVNI FAKULTET

Nastava na turskom jeziku

1. Jedan nastavnik za Turski jezik i knjizevnost

IV. FILOLOSKI FAKULTET

1. Jedan nastavnik za predmete: Uvod u nauku o književnosti (SEM sam.); Teorija književnosti (sem II.); Literatura za djecu (Sem II.); Narodna književnost (SEM sam.); Folklor Arberesh (SEM. IV) i Književna kritika (Sem. V program na albanskom jeziku).

2. Jedan asistent za grupu predmeta iz gramatike engleskog jezika (Engleski jezik i književnost)

V. FAKULTET KOMPJUTERSKIH NAUKA

1. Jedan asistent za predmete: Uvod u umrežavanje; Upravljanje mreža; Mreža konvergencija; TCP-IP; IT bezbjednost.

2. Jedan asistent za predmete: Mobile Computing; Metode prenosa; Koncepti mobilnih telekomunikacija; Telekomunikacioni sistemi i mreže; Internet protokoli.

VI. Izbor akademskog osoblja mora biti u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta "Ukshin Hoti" u Prizrenu.
Kandidati za nastavnike treba da imaju najmanje stepen doktora nauka (dr sc.) U relevantnoj oblasti.
Asistenti moraju imati master ili magistarske studije u relevantnoj oblasti i da nisu stariji od 28 godina i imaju prosječnu ocjenu ne manju od 8 (osam), tačnije u skladu sa članom 174 Statuta Univerziteta "Ukshin Hoti" u Prizrenu.
Kandidati koji konkurišu moraju da podnesu slkedeća dokumenta: prijavu sa biografijom (CV), kopiju ovjerenih diploma, izvod rođenih i dokaz da su građani Republike Kosova, potvrdu da nisu pod istragom ili nisu osuđeni za zločin, a oni koji su zaposleni na fakultetu moraju dostaviti odluku izbora, dokaze o naučnim publikacijama, kao i druge informacije koje su važne za oblasti za koje konkurisu.
Poznavanje engleskog ili bilo kog drugog jeziku predstavlja prednost za aplikanate. Kandidati koji imaju doktorat, Master, ili koji su završili master u inostranstvu, moraju da dostave nostrifikaciju od strane MONT-a, u suprotnom aplikacija će se smatrati nepotpunom.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja u novinama i veb stranici, odnosno  do 05.02.2016, u 16:00.
Podnošenje dokumenata vrši se u kancelariji Protokola br. 308 u Rektoratu UPZ i elektronsku kopiju službene pošte: rektorati@uni-prizren.comj.
Prijave primljene nakon krajnjeg roka i nepotpune - bez nostrifikaacije MONT-a, neće biti prihvaćene.
Konkurs je objavljen na  adresi: http://www.uni-prizren.com
Postupak za izbor kandidata i prava na žalbu: Nakon izrade i podnošenja izveštaja  komisije za procjenu za svakog kandidata će objavliti izvještaj u Biltenu univerziteta, koji ce biti objavljen na sajtu Univerziteta u periodu od petnaest (15) kalendarskih dana od dana objavljivanja. Bilten će biti pripremljen za sve pozicije i kandidate na konkursu za svaki fakultet pojedinačno.
Nakon objavljivanja, nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe. U razmatranju izvještaja, Senat Univerziteta će razmotriti eventualne žalbe kandidata.
Protiv odluke Senata može se uložiti žalba u roku od petnaest (15) dana od dana objave rezultata.

Rektor

_________________

 

Prof. Dr. Ramë Vataj

<< Natrag

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes