VIJESTI

Universiteti i Prizrenit

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140 
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

KONKURS ZA ANGAŽOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA

29 Januar 2016

UNIVERSITET "UKSHIN HOTI"  PRIZREN

 

Univerzitet " Ukshin Hoti " u Prizrenu, odlučujući u skladu sa odredbama članova 8 i 10, st. 2, stav 2.2. Zakon o radu br. 03/L-212, odredbe člana 26. Zakona o visokom obrazovanju na Kosovu, br. 04/L-037, kao i odredbe člana 47 stav 1.3 Statuta, na osnovu odluke Senata od . 1/18/2016 objavljuje:

KONKURS

Za angažovanje akademskog osoblja na fakultetima univerzitetu "Ukshin Hoti" u Prizrenu

I. PRAVNI FAKULTET

1. Jedan nastavnik za predmete: Administrativno-Ustavno pravo

2. Jedan nastavnik za predmete: Građansko pravo

3. Jedan nastavnik za predmete: Finansijsko pravo

4. Jedan nastavnik za predmete: Međunarodno pravo

5. Jedan nastavnik za predmete: Engleski jezik; Nemački jezik II

6. Jedan nastavnik za predmete: Carinski zakon, Zakon o prostornom planiranju i izgradnji;

7. Asistent za predmete: Administrativno-Ustavno pravo

8. Asistent za predmete: Građansko pravo

9. Asistent za predmete: Finansijsko pravo

10. Asistent za predmete: Krivično pravo

11. Asistent za predmete: Engleski jezik I, II

II. EKONOMSKI FAKULTET

1. Jedan nastavnik za predmete: Osnove računovodstva 2

2. Jedan nastavnik za predmete: Interkulturni međunarodni menadžment

3. Jedan nastavnik za predmete: Međunarodni menadžment

4. Jedan nastavnik za predmete: Pravo EU

5. Jedan nastavnik za predmete: Finansije II

6. Jedan nastavnik za predmete: Statistika

7. Jedan nastavnik za predmete: Komunikacija i Veštine prezentacije

8. Jedan nastavnik za predmete: Uspostavljanje poslovne odluke

9. Jedan nastavnik za predmete: Metode istraživanja i analize

10. Jedan nastavnik za predmete: Vestine upravlanja i pregovaranja

11. Jedan nastavnik za predmete: sistem računovodstva i informacije

III. EDUKATIVNI FAKULTET

 1. Nastava na albanskom jeziku

1. Nastavnik pedagoskih predmeta

2. Nastavnik psihologije

3. Nastavnik likovne umetnosti

4. Dva nastavnika za osnove muzickog vaspitanja i metodologija

5. Dva nastavnika: Ručni rad i modeliranje

 1. Nastava na turskom jeziku
  1. 1. Nastavnik engleskog jezika
  2. 2. Nastavnik psihologije
  1. 3. Nastavnik informatike
  2. 4. Nastavnik za likovne umetnosti i metodologija
  3. 5. Osnove muzickog vaspitanja i metodologija
  4. 6. Osnove drustvenih nauka i metodologija
  5. 7. Osnove prirodnih nauka i metodologija

 1. Nastava na bosanskom jeziku
  1. 1. Nastavnik pedagogoskih predmeta
  2. 2. Nastavnik bosanskog jezika
  3. 3. Nastavnik bosanske knjizevnosti
  1. 4. Nastavnik engleskog jezika
  2. 5. Nastavnik predmeta iz psihologije
  3. 6. Nastavnik informatike
  4. 7. Nastavnik likovne umetnosti
  5. 8. Osnove muzickog vaspitanja i metodologija
  6. 9. Osnove prirodnih nauka i metodologija

 

IV. FILOLOŠKI FAKULTET

1.   Nastavnik albanske knjizevnosti

2.   Nastavnik engleske  knjizevnosti

3.   Gramatika nemackog jezika

V. FAKULTET KOMPJUTERSKIH NAUKA

1. Dva nastavnika i jedan asistent za predmete: Diskretna matematika  (SD – Sem.2), Matematikë 2 (SD – Sem.4), Matematika 2 (TIT – Sem.4), Diskretna matematika  (Master)

2. Jedan nastavnik i jedan asistent za predmete: Engleski jezik 2 (SD – Sem.2), Engleski jezik 2 (TIT– Sem.2), Engleski jezik 4 (SD – Sem.2), Engleski jezik 4 (TIT – Sem.2)

3. Jedan nastavnik i jedan asistent za predmete: Operativni sistemi i kompjuterska arhitektura (SD-Sem2); Operativni sistemi i kompjuterska arhitektura (TIT-Sem.2)

4. Jedan nastavnik i dva asistenta na bosanskom jeziku za predmete: Mikrokontroleri (TIT – Sem.2); Senzorr i Interfejs (TIT – Sem.2); Operativni sistemi i kompjuterska arhitektura (TIT – Sem.2)

5. Jedan nastavnik i dva asistenta TIT – na turskom jeziku: Mikrokontroleri (TIT – Sem.2); Senzori i Interfejsi (TIT – Sem.2); Operativni sistemi i kompjuterska arhitektura (TIT – Sem.2)

6. Dy mësimdhënës dhe dy asistentë në programin TIT – në gjuhën Boshnjake  për lëndët: Sistemi i mreze telekomunikacije (TIT – Sem.4); Matematika (TIT – Sem.4); Autentifikacija i Kriptografija (TIT – Sem.4); Koncepti i Integracija unapredjenih mreznih sistema (TIT – Sem.4)

Izbor akademskog osoblja mora biti u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta "Ukshin Hoti" u Prizrenu.

Kandidati koji konkurišu moraju da podnesu slkedeća dokumenta: prijavu sa biografijom (CV), kopiju ovjerenih diploma, izvod rođenih i dokaz da su građani Republike Kosova, potvrdu da nisu pod istragom ili nisu osuđeni za zločin, a oni koji su zaposleni na fakultetu moraju dostaviti odluku izbora, dokaze o naučnim publikacijama, kao i druge informacije koje su važne za oblasti za koje konkurisu.
Poznavanje engleskog ili bilo kog drugog jezika predstavlja prednost za aplikanate. Kandidati koji imaju doktorat, Master, ili koji su završili master u inostranstvu, moraju da dostave nostrifikaciju od strane MONT-a, u suprotnom aplikacija će se smatrati nepotpunom.
Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja u novinama i veb stranici, odnosno  do 05.02.2016, u 15:00.
Podnošenje dokumenata vrši se u kancelariji Protokola br. 308 u Rektoratu UPZ i elektronsku kopiju putem službene pošte: rektorati@uni-prizren.com.
Prijave primljene nakon krajnjeg roka i nepotpune - bez nostrifikaacije MONT-a, neće biti prihvaćene.
Konkurs je objavljen na  adresi: http://www.uni-prizren.com

Rektor

_________________

 

Prof. Dr. Ramë Vataj

<< Natrag

Univerzitet

Univerzitet u Prizrenu “Ukshin Hoti” osnovan je 2010. godine odlukom Vlade Kosova. Sjedište Univerziteta je u Prizrenu, jednom od najstarijih gradova na...

Procitajte vise

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes