You are here:

Këshillat & Ekspertizat

Shërbimet këshilluese dhe ekspertiza për biznese, industri, institucione dhe organizata të komunitetit

Universiteti “Ukshin Hoti” do të ofroj një numër shërbimesh të këshillimit dhe ekspertizës për biznese, industri, institucione dhe organizata komunitare si ndihmë në komunitet. Aktiviteti këshillues është një nga mjetet e rëndësishme, të cilat  personeli i Universitetin e Prizrenit mund t’i vë në dispozicion njohuritë dhe ekspertizën e tyre si: qeverinë, organizatat e sektorit publik, grupet e komunitetit dhe biznesin.

Prej ndërveprimeve të tilla përfiton edhe Universiteti i Prizrenit, pasi që stafi i rikthen ato përvoja dhe kontaktet e tyre në mësimdhënie, kërkime shkencore dhe role të tjera që kanë fituar si konsulentë.

Të gjithë palët e interesuara mund t’i drejtohen Universitetit me kërkesë për shërbime këshillimi dhe ekspertiza në ndonjërën nga fushat.