You are here:

Linqe me rëndësi

HORISON 2020

ERASMUSPLUS

The Bologna process and the European Higher Education Area

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS

Summer Schools in Europe.eu

Fullbright program

– Central Institutions

Presidenca e Republikës së Kosovës

Kuvendi i Republikës së Kosovës

Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës

Ministria e Administratës Publike

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Diasporës

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Financave

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit

Ministria e Integrimit Evropian

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Ministria e Punëve të Brendshme

Ministria e Punëve të Jashtme

Ministria e Shëndetësisë

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Ministria e Zhvillimit Rajonal

Ministria për Komunitete dhe Kthim

Administrata Tatimore e Kosovës

Agjencia e Statistikave të Kosovës

Agjencia Kadastrale e Kosovës

Agjencia Kosovare e Privatizimit

Agjencia Kosovare e pronës

Agjencia kundër Korrupsionit

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave personale

Akademia e Drejtësisë

Akademia e Kosovës për Siguri publike

Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Avokati i popullit

Dogana e Kosovës

Gazeta Zyrtare

Gjykata Kushtetuese e Kosovës

Inspektorati Popcor i Kosovës

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

Këshilp i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Këshilp i Pavarur Mbikëqyrës per Sherbimin Civil te Kosovës

Këshilp Prokurial i Kosovës

Komisioni i Pavarur për Media

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Oda Ekonomike e Kosovës

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Popcia e Kosovës

Prokurori i Shtetit

Qendra Kpnike Universitare e Kosovës

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm

– Local Institutions

Komuna e Deçanit

Komuna e Dragashit

Komuna Ferizaj

Komuna e Fushë Kosovës

Komuna e Gjakovës

Komuna e Gjilanit

Komuna Gllogovc

Komuna e Graçanicës

Komuna Hani i Elezit

Komuna e Istogut

Komuna e Junikut

Komuna e Kamenicës

Komuna e Kaçanikut

Komuna e Kpnës

Komuna e Kllokotit

Komuna LePosaviq

Komuna e pPjanit

Komuna e Mapshevës

Komuna e Mamushës

Komuna e Novobërdës

Komuna e Obipqit

Komuna e Parteshit

Komuna e Podujevës

Komuna e Pejës

Komuna e Prishtinës

Komuna e Prizrenit

Komuna e Rahovecit

Komuna Ranillug

Komuna e Shtërpces

Komuna e Shtimes

Komuna Skënderaj

Komuna e Suharekës

Komuna e Vitisë

Komuna e Vushtrrisë

Komuna Zubin Potok

Komuna Zveçan

Mitrovicë e Jugut

– International institutions

OSBE – Misioni në Kosovë

BE – Bashkimi Evropian

European Union Special Representative in Kosovo

UN-HABITAT

KFOR

UNMIK – Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë

KE – Këshilp i Evropës

Zyra Civile Ndërkombëtare

UNDP – programi për Zhvilpm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë

IOM – Organizata Ndërkombëtare për Migrim