Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji komunikimi

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike (FSHK) është një ndër njësitë më të rëndësishme të UPZ-së. Përmes programeve të veta të studimeve, FSHK-ja ofron programe nga teknologjia e telekomunikimit dhe zhvillimit të softuerëve, të cilat janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Studentët në fund të studimeve janë në gjendje të përgatitin ueb dhe softuer produkte të gatshme për aplikim në tregun e punës. Gjithashtu, studentet pas përfundimit të studimeve në nivelin Bachelor mund të vazhdojnë studimet në nivelin Master.

Duke përfunduar këtë program studimi, studentët do të marrin kompetencat e mëposhtme për t’i mundësuar ato plotësisht:

– Zhvillimi i të menduarit kritik, analitik dhe sintetik.

– Aftësia për të përcaktuar, kuptuar dhe në mënyrë kreative t’i përgjigjet sfidave profesionale në fushën e shkencës së informatikës dhe informacionit.

– Aftësia për të përdorur njohuritë e fituara për zgjidhjen e problemeve profesionale dhe shkencore dhe për zgjerimin e njohurive të fituara.

– Aftësi në metodat e hulumtimit në fushën e shkencave kompjuterike.

– Aftësia për menaxhimin administrativ të proceseve që lidhen me kërkimin shkencor, industrinë, arsimin dhe fusha të tjera.

– Aftësia e komunikimit profesional me shkrim në fushat e shkencave kompjuterike dhe teknologjive të komunikimit në gjuhën shqipe dhe angleze.

– Aftësia për të transmetuar njohuri.

– Aftësia për të kërkuar burime të njohurive dhe për të vlerësuar në mënyrë kritike informacionin.

– Pajtueshmëria me parimet e sigurisë, funksionale, ekonomike dhe mjedisore.

– Aftësia e punës së ekipit brenda mjedisit profesional.

– Zhvillimi i përgjegjësisë profesionale dhe etikës.

– Kompetencat themelore në fushën e shkencave kompjuterike dhe të informacionit, të cilat përfshijnë njohuritë teorike, njohuritë praktike dhe aftësitë thelbësore për punën në fushën e shkencave kompjuterike dhe teknologjive të komunikimit.

– Njohja e detajuar e shkencave kompjuterike dhe të informaciconit dhe aftësia për të aplikuar njohuritë e fituara në fusha teknike dhe fusha të tjera relevante profesionale (ekonomia, shkencat organizative, etj.).

– Aftësia për të transmetuar njohuri për bashkëpunëtorët në grupet e teknologjisë dhe hulumtimit.

– Njohuri praktike dhe shkathtësi të pajisjeve kompjuterike, të softuerit, teknologjisë së informacionit dhe teknologjive të komunikimit të nevojshme për punë profesionale të suksesshme në shkencat kompjuterike dhe të informacionit.

Semestri – I Semestri – II
Matematika  e avansuar për shkenca kompjuterike Algoritmet e selektuara
Zhvillimi i sistemit dhe i  shërbimeve të informacionit Zhvillimi dhe menaxhimi i sistemit të softverit
Modelimi i avansuar i të dhënave dhe bazavt e të dhënave Gërmimi i të dhënave
Parimet e avansuara të gjuhëve programore Kompjutimi cloud
Multimedia Kompjuterike Teknologjija e gjuhës
Parimet e sistemit gjeografik të informacionit Matematika  diskrete
Semestri – III Semestri – IV
Tema te zgjedhura nga mësimi i makinës dhe inteligjencea artificiale Tema e dplomës
Tema te zgjedhura të sigurisë kompjuterike
Rrjetet sensorike pa tela
Metodat empirike kërkimore
Qeverisja e TI
Mekatronika

 

Të diplomuarit në ciklin e dytë të programit të studimit kanë kompetencën për të zgjidhur në mënyrë të pavarur kërkesat e zhvillimit, inxhinierisë dhe organizimit, si dhe kërkojnë kërkime të moderuara në fushat e tyre të studimit, duke u dhënë mundësi studimi të mëtejshëm në programet e doktoraturës së ciklit të tretë.

Përveç kësaj, lëndët në këto drejtime janë kryesisht praktike, ku në bazë të vlerësimit zhvillohet zhvillimi praktik i projekteve dhe aplikacioneve softuerike. Të diplomuarit në ciklin e dytë të programit të studimit kanë kompetencë që të trajtojnë në mënyrë të pavarur detyrat kërkimore, inxhinierike dhe organizative, si dhe kërkojnë kërkime të moderuara në fushat e tyre të studimit.

Kjo formë e organizimit të studimeve është e rëndësishme për përgatitjen e studentëve për tregun e punës, të cilët janë në gjendje të zhvillojnë edhe bizneset e tyre. Gjithashtu, është shumë e lehtë për ata që të përfshihen në bizneset ekzistuese. E gjithë kjo, në sajë të një stafi akademik të kualifikuar në këtë fushë.

FSHK-ja në vitin akademik 2018/19 ka në përbërje të saj 12 profesorë dhe asistentë të rregullt, prej tyre 9 Doktorë të Shkencave, si në vijim: 3 Profesorë të Asocuar, 6 Profesorë Asistentë dhe 3 Asistentë. Për të kuptuar plotësisht lëndët në mësimdhënien e shkencave kompjuterike, teoria dhe praktika duhet të jenë të balancuara. Për këtë qëllim ekzistojnë 2 laboratorë të përgjithshëm kompjuterikë dhe 1 laborator elektronik i dizajnit logjik në të cilin mund të kryhen eksperimente përkatëse.

Studentët, pas përfundimit të studimeve, fitojnë thirrjen akademike “Master” në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi. Të diplomuarit e FSHK-së do të jenë në gjendje të punojnë si inxhinierë të sistemeve softuerike, programues të ueb-it dhe softuerë aplikacionesh, dhe menaxherë të qendrës së përpunimit të të dhënave. Gjithashtu, ata do të jenë në gjendje të hartojnë dhe të zbatojnë sisteme industriale ose inxhinierike me ndihmën e kompjuterëve. Në mesin e të diplomuarve tanë, një numër i konsiderueshëm janë të punësuar në kompani vendore dhe ndërkombëtare, duke ofruar shërbime teknologjike, por gjithashtu ka edhe prej tyre që janë të përfshirë në arsimimin e brezave të ardhshëm dhe duke kontribuar me hulumtime të reja shkencore.a

UPZ-ja është në bashkëpunim me disa universitete shtetërore në Gjermani, Austri, Shqipëri, Turqi, Poloni etj. Përveç kësaj, studentët tanë kanë mundësi të përfitojnë nga projektet, si Erasmus+ dhe nga shumë projekte të tjera.