image_pdfimage_print
You are here:

– Siguron program të aplikueshëm sipas standardeve dhe nevojave për udhëheqjen e lehtë e të efektshme të bazave të dhënave për studentë, personelin akademik dhe jo akademik të Universitetit;

– Administron rrjetin kompjuterik të Universitetit të Prizrenit;

– Administron serverët e Universitetit të Prizrenit.

– Siguron gjithë përfshirje të të gjitha fakulteteve të Universitetit në rrjetin kompjuterik;

– Bënë zgjerimin e softuerit për regjistrimin e studentëve dhe lidhjen e qendrave në rrjet;

– Organizon perfeksionimin e punëtorëve të cilët punojnë në qendrën kompjuterike;

– Kryen edhe punë të tjera të cilat janë të nevojshme dhe të domosdoshme për Qendrën, si dhe ato të cilat i kërkojnë udhëheqësit.

– Merr pjesë në përgatitjen e projekteve për rrjetet kompjuterike LAN, WAN; WPN, internet dhe intranet;

– Instalon dhe implementon rrjetet kompjuterike nëpër kabinetet e informatikës brenda Universitetit të Prizrenit dhe kudo tjetër që paraqitet nevoja.;

– Rregullon rrjedhën e instalimeve administrative të sistemeve operative për rrjetin e UPz-së;

– Administron me sistemet operative të rrjetit kompjuterik;

– Merr pjesë në instalimin dhe konfigurimin e : Kompjuterëve, Printerëve, Skanerëve,etj;

– Ngrit Sisteme Operative nëpër kompjuter dhe instalon programe për Antivirus dhe kompresim të dokumenteve;

– Përgjegjës për tërësinë e të dhënave,monitorimin, planifikimin, sigurinë e kompjuterëve dhe problemeve të ndryshme;

– Ndihmon në mbikëqyrjen e sigurimit fizik dhe të dhënat nëpër kompjuter;

– Ndihmon punën e planifikimit të rrjetit ekzistues dhe atij që duhet të bëhet sipas normave, duke filluar nga Universiteti dhe në të gjitha fakultetet.

– Mbikëqyr punën në softuer përkatësisht programin aplikativ për regjistrimin e studentëve dhe bënë bartjen e studentëve të viteve paraprake në këtë program;

Kryen edhe punë te tjera më urdhër te Rektorit dhe udhëheqësit të IT planifikuese, udhëzuese dhe kontrolluese;