Teknologji e Informimit dhe Telekomunikimit

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike (FSHK) është një ndër njësitë më të rëndësishme të UPZ-së. Përmes programeve të veta të studimeve, FSHK-ja ofron programe nga teknologjia e telekomunikimit dhe zhvillimit të softuerëve, të cilat janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Studentët në fund të studimeve janë në gjendje të përgatitin ueb dhe softuer produkte të gatshme për aplikim në tregun e punës. Gjithashtu, studentet pas përfundimit të studimeve në nivelin Bachelor mund të vazhdojnë studimet në nivelin Master.

FSHK-ja ofron dy programe në nivelin Bachelor: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi – TIT dhe Dizajn Softueri – DS. Po ashtu, FSHK-ja ofron programe studimi në nivelin Master në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji Komunikimi. Programi i TIT-it në Bachelor zhvillohet në tri gjuhë: në gjuhën shqip, turqishte dhe në gjuhën boshnjake. FSHK-ja ka akreditim nga Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA-ja) për të gjitha programet e saj. Në vitin e parë të nivelit Bachelor, studentëve u ofrohen lëndë si: Matematikë, Hyrje në shkenca kompjuterike, Hyrje në programim, Algoritme dhe struktura e  të dhënave etj. Në vitin e dytë, studentëve u ofrohen lëndë në lidhje me softuerë të ndryshëm, pajisje kompjuterike, rrjete kompjuterike dhe koncepte të telekomunikimeve. Çdo semestër studentët kanë në dispozicion listën e lëndëve zgjedhore  ku mund të zgjedhin lëndët që dëshirojnë t’i ndjekin.  Në vitin e tretë, studentët përqendrohen në koncepte të avancuara të programimit dhe telekomunikimeve, si dhe në përgatitjen e temës së diplomës, të cilat kontribuojnë në zhvillimin e shkathtësive të prezantimit me shkrim dhe me gojë.
Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit ndërthuren gjithnjë e më nga shumë në praktikë. Aplikacionet e reja vazhdimisht dalin në ndërfaqet e sigurta te përpunimit të të dhënave dhe të dhënave të komunikimit: nga zgjidhjet për operatorët e hekurudhave dhe sistemit te rrugëve, për sigurinë e transferimit të parave elektronike e deri në mbështetjen e brendshme të pacientëve dhe të moshuarit.
Ndërmarrjet dhe autoritetet janë duke përfituar nga rrjetet gjithnjë e më të shume të komunikimit si dhe faqet dinamike te internetit, pasi ato janë të nevojshme për aplikacionet web-interaktive, sistemet e portalit dhe shitore online.
Programi i studimit u ofron studentëve një perspektivëte re, si edhe ekspertizë teknike me elemente ekonomike dhe aftësinë për të punuar në një ekip, elemente të cilat janë të kërkuara jo vetëm në arsim, por edhe në profesion profesional.
Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat e nevojshme dhe njohuri nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e fituara përmes tri viteve të studimit, me qëllim për të zhvilluar, zbatuar dhe drejtuar drejt studimit Master brenda vendit apo edhe jashtë vendit.

– Studentët do të marrin njohuri të nivelit themelor dhe të mesëm të teknologjive të telekomunikacionit dhe informacionit; pra, karakteristikat dalluese të këtyre teknologjive, bazat teknike bazë të këtyre teknologjive dhe përdorimet e këtyre teknologjive.

– Studentët do të marrin njohuri të nivelit fillor dhe të ndërmjetëm të teknologjive të rrjetit lokal dhe të gjerë të rrjetit me tel dhe tel, mënyrën se si funksionojnë, cilat janë funksionet e tyre dhe se si ato janë të themeluara.

– Studentët do të kenë një kuptim të informacionit që transportohet në rrjet dhe rëndësinë e saktësisë dhe sigurisë së tij.

– Studentët do të marrin një njohuri të nivelit themelor dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë konceptet, parimet dhe teoritë e bazës së të dhënave relacionale për hartimin dhe krijimin e sistemeve të informacionit.

– Studentët do të marrin njohuri të nivelit themelor dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë konceptet dhe parimet e sistemit operativ dhe të pajisjeve (mikroprocesorëve) në zgjidhjen e problemeve në kontekstin e sistemeve kompjuterike.

– Studentët do të jenë në gjendje të shpjegojnë teorinë dhe parimet e teknologjive të informacionit dhe telekomunikacionit.

– Studentët do të jenë kompetentë në praktikat profesionale të lidhura me teknologjitë e informacionit dhe telekomunikacionit.

Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat dhe njohuritë e nevojshme nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë njohuritë e fituara përmes tre viteve të studimit, me qëllim që të zhvillojnë, zbatojnë dhe përparojnë drejt studimeve master brenda një vendi ose jashtë vendit.
Të diplomuarit e programit “Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit” pritet që të punësohen në sektorin e zhvillimit të telekomunikacionit dhe software-ve në pozita drejtuese të cilat kërkojnë një kombinim të njohurive të specializuara dhe ndërdisiplinore.

Semestri – I Semestri – II
Matematikë 1 Algoritmet dhe strukturat e të dhënave
Programim Matematikë diskrete
Teknologjia dixhitale Sensorët dhe interfejsët
Hyrje në rrjete Arkitektura e kompjuterëve dhe sistemet operative
Bazat e bartjes së informacionit Anglishtja për shkenca kompjuterike II
Anglishtja për shkenca kompjuterike I Hyrje në ueb-gjuhët dhe teknologjitë
TI dhe ndërmarrësia Biznesi elektronik
Semestri – III Semestri – IV
Metodat e transmetimit Teknologjia TCP/IP
Analiza e orientuar në objekte dhe dizajni Mikrokontrollerët
Inxhinieringu i softuerit Autentifikimi dhe kriptografia
Pajisjet elektronike Metodat e hulumtimit
Anglishtja për shkenca kompjuterike III Anglishtja për shkenca kompjuterike IV
Sistemet operative Ndërveprimi njeri-kompjuter
Kërkesat në dizajnimin e sistemit Dizajni i ueb-it
Semestri – V Semestri – VI
Sistemet e bazave të të dhënave Përmbajtja dinamike e ueb-inxhinieringut
Teknologjia e avancuar e IP-ve dhe rrjeteve Konceptet e telekomunikimit mobil
Siguria në rrjetet TI Kompjutimi cloud
Mjetet për siguri në Internet Punimi i diplomës
Menaxhimi i cilësisë
Menaxhimi i informacionit
Finite automata dhe gjuhët formale

Përveç kësaj, lëndët në këto drejtime janë kryesisht praktike ku për bazë në vlerësim merret zhvillimi praktik i projekteve dhe aplikacioneve softuerike. Kjo formë e organizimit të lëndëve është e rëndësishme për përgatitjen e studentëve për tregun e punës, të cilët janë në gjendje të zhvillojnë edhe bizneset e veta. Po ashtu, për ta është shumë e lehtë përfshirja në bizneset ekzistuese. E gjithë kjo, falë një stafi akademik të kualifikuar në këtë lëmi.

FSHK-ja në vitin akademik 2018/19 ka në përbërje të saj 12 profesorë dhe asistentë të rregullt, prej tyre 9 Doktorë të Shkencave, si në vijim: 3 Profesorë të Asocuar, 6 Profesorë Asistentë dhe 3 Asistentë. Për të kuptuar plotësisht lëndët në mësimdhënien e shkencave kompjuterike, teoria dhe praktika duhet të jenë të balancuara. Për këtë qëllim ekzistojnë 2 laboratorë të përgjithshëm kompjuterikë dhe 1 laborator elektronik i dizajnit logjik në të cilin mund të kryhen eksperimente përkatëse.

Studentët, pas përfundimit të studimeve, fitojnë thirrjen akademike “Bachelor” në Shkenca Kompjuterike në drejtimin përkatës. Të diplomuarit e FSHK-së do të jenë në gjendje të punojnë si inxhinierë të sistemeve softuerike, programues të ueb-it dhe softuerë aplikacionesh, dhe menaxherë të qendrës së përpunimit të të dhënave.  Gjithashtu, ata  do të jenë në gjendje të hartojnë dhe të zbatojnë sisteme industriale ose inxhinierike me ndihmën e kompjuterëve. Në mesin e të diplomuarve tanë, një numër i konsiderueshëm janë të punësuar në kompani vendore dhe ndërkombëtare, duke ofruar shërbime teknologjike, por gjithashtu ka edhe prej tyre që janë të përfshirë në arsimimin e brezave të ardhshëm dhe duke kontribuar me hulumtime të reja shkencore.

UPZ-ja është në bashkëpunim me disa universitete shtetërore në Gjermani, Austri, Shqipëri, Turqi, Poloni etj. Përveç kësaj, studentët tanë kanë mundësi të përfitojnë nga projektet, si Erasmus+ dhe  nga shumë projekte të tjera.