You are here:

Lista e organeve dhe këshillave ekzekutive të prokurimit

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Roli: Harton, ligjin, rregullat dhe udhëzimet e Prokurimit Publik, jep këshilla, informacione dhe opinione rreth dispozitave ligjore, monitoron procesin e prokurimit publik në Republikën e Kosovës.

Adresa: Ndërtesa e ish-Gërmisë, zona B, 10000   Prishtinë

Tel:                      + 383 (0) 38 213 709

e-mail:                 [email protected]

Ueb faqja:           https://e-prokurimi.rks-gov.net/HOME/ClanakItemNew.aspx

www.krpp.rks-gov.net


Organi Shqyrtues i Prokurimit

Roli: Organi Shqyrtues i Prokurimit është përgjegjëse për kryerjen e funksioneve që i janë caktuar sipas ligjit për Prokurim publik në Kosovë (trajtimi i ankesave lidhur me kriteret e Dosjeve të Tenderit, apo vlerësimin e ofertave, dhe shkeljeve tjera ligjore për çdo tender të shpallur), si dhe shkeljet ligjore në dhënien e koncesioneve.

Adresa: Rr. “MIGJENI” (ish-Banka e Lublanës, Kati V-të), Prishtinë, Kosovë

Tel:                      + 383 38 212 309

e-mail:                 [email protected]

Ueb faqja:           https://oshp.rks-gov.net/sq/Default/Home


AGJENCIA KUNDËR KORRUPSIONIT

Roli: Trajton dyshimet për korrupsion dhe konflikt të interesit në proceset publike

Telefoni:             +383 (0) 38 518-907; +383 (200) 10-716

Email:                   [email protected]

Ueb faqja:           https://www.akk-ks.org