You are here:

Historiku

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren (më tutje Universiteti) është themeluar në bazë të Vendimit 01/87 të Qeverisë së Republikës së Kosovës më 09.10.2009, si universiteti i dytë publik në Republikën e Kosovës, i vendosur në kryeqytetin historik të Kosovës. Qyteti i Prizrenit është i njohur për trashëgiminë e tij të pasur etnike, gjuhësore dhe kulturore. Kuvendi i Republikës së Kosovës më 30.05.2013 miratoi Statutin e Universitetit. Universiteti trashëgon përvojën e ish-Shkollës së Lartë Pedagogjike, si institucion i pavarur i arsimit të lartë i cili ofroi studime nga viti 1962 dhe më vonë u shndërrua në degën e Fakultetit të Edukimit në Prizren. Për më shumë se gjashtë dekada, sistemi i arsimit fillor dhe të mesëm në rajonin e Prizrenit (dhe më gjerë) është furnizuar me mësimdhënës nga institucioni ynë. Një traditë e tillë kohët e fundit vazhdon edhe në sektorë dhe industri të tjera. Ideja fillestare për themelimin e Universitetit lindi nga nevoja imediate të kërkesës së tregut të Prizrenit për përgatitjen e specialistëve në fushat e TIK-ut, administrim biznesi dhe menaxhment ndërkombëtar, agrobiznes, pylltari dhe shkenca mjedisore, arsim fillor dhe të mesëm, gjuhësi, juridik dhe fusha të ngjashme. Programet e studimit universitar hartohen në bashkëpunim të ngushtë dhe me konsulencë të përhershme ndërkombëtare. Programet e studimit universitar janë koherente me trendet e fundit të zhvillimit akademik Evropian. Në vitin 2022/2023 janë të regjistruar 3032 studentë aktivë (2045 studente femra dhe 987 studentë meshkuj). Studentët që studiojnë në Universitet vijnë nga rajoni i Prizrenit (Prizreni, Suhareka, Rahoveci, Malisheva dhe Dragashi), nga rajonet tjera të Republikës së Kosovës dhe nga Shqipëria Veriore. Struktura e moshës e studentëve është kryesisht e re. Prejardhja socio-ekonomike e studentëve të Universitetit është e nivelit mesatar, në përputhje me statusin socio-ekonomik të shumicës së popullsisë.

Aktualisht, Universiteti përbëhet nga 6 fakultete që ofrojnë 20 programe studimore , në dy nivele të studimeve, baçelor (BSc) dhe master (MSc). Përveç programeve të studimit në gjuhën shqipe, Universiteti u ofron studentëve edhe programe studimi në gjuhën turke dhe boshnjake. Diversiteti gjuhësor i programeve të studimit e bën Universitetin unik në krahasim me Universitetet e tjera në Kosovë. Shumica e programeve të studimit kanë fituar ri-akreditim për një periudhë tre (3) vjeçare, ndërsa tre prej tyre kanë fituar ri-akreditim për një periudhëpesë (5) vjeçare (Teknologjit e Informacionit dhe Telekomunikacionit (BSc), Gjuhë angleze dhe literatura (BA), dhe Juridik i iërgjithshme (LLB), si pasqyrim i pjekurisë institucionale.

Programet e ciklit të parë të akredituara nga AKA janë:

Nr. Fakuteti Study Program Albanian Study Program English Campus Level ECTS Accredited until
1 Fakulteti Ekonomik Administrim Biznesi Business Administration Prizren BSc 180 30.09.2025
Administrim Biznesi Business Administration Prizren MSc 120 30.09.2026
Menaxhment Ndërkombëtar International Management Prizren BSc 180 30.09.2025
2 Fakulteti  i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit Agrobiznes Agribusiness Prizren BSc 180 30.09.2024
Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit Forests and Environmental Sciences Prizren BSc 180 30.09.2024
Menaxhim në Agrobiznes Agribusiness Management Prizren MSc 120 30.09.2024
3 Fakulteti Juridik Juridik i Përgjithshëm General Law Prizren LLB 240 30.09.2027
4 Fakulteti i Filologjisë Gjuhë dhe Letërsi Shqipe Albanian  Language and Literature Prizren BA 240 30.09.2024
Gjuhë dhe Letërsi Angleze English Language and Literature Prizren BA 240 30.09.2026
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane German Language and Literature Prizren BA 180 30.09.2024
5 Fakulteti i Edukimit Programi Fillor Primary Education Prizren BA 240 30.09.2024
Programi Parashkollor Preshcool Education Prizren BA 240 30.09.2024
Programi Parashkollor – Boshnjakisht Preschool Education-Bosnian Prizren BA 240 30.09.2024
Programi Fillor – Boshnjakisht Primary Education-Bosnian Prizren BA 240 30.09.2024
Programi Parashkollor – Turqisht Preschool Education-Turkish Prizren BA 240 30.09.2024
Programi Fillor – Turqisht Primary Education-Turkish Prizren BA 240 30.09.2024
6 Fakulteti  i Shkencave Kompjuterike Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi Information Technologies and Telecommunication Prizren BSc 180 30.09.2027
Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi-boshnjakisht Information Technologies and Telecommunication-Bosnian Prizren BSc 180 30.09.2027
Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimi-turqisht Information Technologies and Telecommunication-Turkish Prizren BSc 180 30.09.2027
Shkenca kompjuterike dhe teknologji komunikimi Computer Science and Communication Technology Prizren MSc 120 30.9.2024

Njëkohësisht, brenda një periudhe afatmesme, Universiteti planifikon të hap edhe programet e studimeve të doktoratës. Në funksion të përmbushjes së këtij objektivi, UUHP është pjesë e projektit ndërkombëtar DIPHDICTKES (The development and implementation of PhD Curricula in ICT for Kosovo Education System) nën udhëheqjen e dy universiteteve prestigjioze, Linnaues University (LNU, Suedi) dhe NTNU (Norwegian University of Science and Technology, Norvegji).